Studia Śląskie, tom 80

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2016 cena: 25,00 PLN   SPIS TREŚCI OD REDAKCJI Robert R a u z i ń s k i, Brygida S o l g a, Doktor habilitowany Kazimierz Szczygielski. Geograf, demograf, polityk społeczny i regionalny Brygida …Więcej

Studia Śląskie, tom 77

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2015 Cena: 25 PLN Uwaga: W związku z błędami, które pojawiły się w ostatniej fazie druku w części słownikowej artykułu p. Kamili Nowak pt. Śląskie słownictwo gwarowe dotyczące domów mieszkalnych, zabudowań gospodarczych oraz ich wyposażenia udostępniamy …Więcej

„Studia Śląskie” 2015, tom 76: Druga wojna światowa na Śląsku (…)

Osiemnastu autorów z kilku ośrodków naukowych w Polsce i Czechach w 70-lecie zakończenia drugiej wojny światowej po raz kolejny podejmuje z perspektywy Śląska zagadnienie dróg wiodących do konfliktu oraz przedstawienie czasów wojennych i różnorodnych konsekwencji wojny dla regionu i jego mieszkańców – także tych wywodzących się z b. Kresów Wschodnich, który w efekcie decyzji jałtańskich zostali przymusowo przeniesieni na Śląsk. …Więcej

Grudniowa Środa w Instytucie Śląskim

Zapraszamy na grudniowe otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 16.12.2015 r. o godz. 14.00 w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego.
Spotkanie pod nazwą: „Profesor doktor habilitowany Michał Lis – w 80. rocznicę urodzin i 50. rocznicę pracy naukowej” połączone będzie z …Więcej

Call for papers „Studia Śląskie” 2015, tom 77 (dodatkowy temat wiodący)

Studia Śląskie - logo

W związku z możliwością opublikowania niektórych materiałów z III Kongresu Politologii pt. „Odsłony Polityki” redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że przewiduje dodatkowy temat wiodący tomu 77 pisma. Dział ten będzie nosił tytuł: Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku. Pamięć historyczna a polityka. …Więcej

Studia Śląskie, tom 75.

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2014 Cena: 15,75 PLN   SPIS TREŚCI Od Redakcji I Studia Maria P a z d e r, U podstaw projektu nowej religii T.G. Masaryka Aleksander K w i a t e k, Zachód porwany Milana …Więcej

„Studia Śląskie” – Call for papers

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2014 r. przygotowuje do druku dwa tomy o charakterze monograficznym. Tom 74, Wieś śląska – zderzenie kultur, będzie stanowił próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na społeczność wiejską regionu z perspektywy jej historii, tradycji, obyczajowości i języka, a także różnorodnych postaw politycznych. Tom 75, Miejsce Śląska w systemie europejskiej gospodarki i społeczeństwa, poświęcony będzie problemom polityki społecznej, procesom i prognozom demograficznym, migracjom wewnętrznym i zagranicznym, sytuacji społecznej oraz wielokulturowości regionu. …Więcej

Studia Śląskie 2012, tom 71

Aleksander K w i a t e k, O antynomii Wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 1: Od podziału Górnego Śląska do tzw. wyborów brzeskich.
Monika C h o r o ś, Łucja J a r c z a k, Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
Adam D z i u b a, Aktorzy i statyści. Relacje polityczne w powiecie niemodlińskim w latach 1945–1948
(…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2010, tom 69

HANICH ANDRZEJ, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim po 1989 roku;
LIS MICHAŁ, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku; (…) …Więcej

„Studia Śląskie”, 2007, tom 67

CHOROŚ MONIKA, JARCZAK ŁUCJA: Profesor Stanisława Sochacka;
JARCZAK ŁUCJA, Bibliografia prac profesor doktor habilitowanej Stanisławy Sochackiej za lata 1965–2006;
ABRAMOWICZ ZOFIA, Nazewnictwo miejskie Ełku a tradycja kulturowa; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2007, tom 66

PAWELEC MARIUSZ: Recepcja kazań Samuela Dambrowskiego na Śląsku (XVII-XX w.);
BANIK JOANNA, KOBYLARZ RENATA: „…podeptali godność narodu niemieckiego”. Rassenschande w rejencji opolskiej (1939-1945);
PANEK TOMASZ: Racjonalizacja procesu legitymizacji władzy. Mit Ziem Odzyskanych w enuncjacjach politycznych polskiej lewicy komunistycznej w ZSRR i Polsce w latach II wojny światowej; …Więcej

„Studia Śląskie” 2006, tom 65

LUSEK JOANNA, Rozwój szkolnictwa ewangelickiego w Bytomiu (od XVI do pierwszej połowy XX w.);
KUBACZ ADAM, Dzieje szkolnictwa w Miechowicach;
PECH EDMUND, Narodowosocjalistyczna polityka oświatowa a mniejszości narodowe. Próba porównania położenia Serbołużyczan; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2005, tom 64

LINEK BERNARD, TARKA KRZYSZTOF, Wprowadzenie;
STRAUCHOLD GRZEGORZ, Historiografia III Rzeczypospolitej wobec zagadnień Śląska Opolskiego po II wojnie światowej. Zarys problematyki;
SENFT STANISŁAW, Konsekwencje II wojny światowej dla Śląska Opolskiego; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2004, t. 63

KUNČÍKOVÁ PETRA: Německé politické strany v Rakouském Slezsku před 1. světovou válkou (Niemieckie partie polityczne na Śląsku austriackim przed I wojną światową);
DUDA HENRYK: Przejęcie majątków ziemskich na Śląsku Opolskim z rąk Armii Czerwonej w 1945 r. – przyczynek do zagadnienia;
SENFT STANISŁAW: Przemysł terenowy Śląska Opolskiego do 1956 r.; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2003, t. 62

LIS MICHAŁ: Magister Ewa Krystyna Wyglenda (14 IX 1939-12 XII 2001),
KUC IZABELA: Ewa Wyglenda – bibliografia prac;
GĘBOŁYŚ ZDZISŁAW: „Schaffen und Schauen” – niemieckie czasopismo bibliotekarskie w Polsce; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2002, t. 61

KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ: Apteki kozielskie oraz ich właściciele, dzierżawcy, zarządzający i aptekarze w latach 1754-1945;
CYGAŃSKI MIROSŁAW: Hitlerowska próba eksterminacji narodów słowiańskich w latach II wojny światowej;
CIMAŁA BOGDAN: Migracje ludności powiatu chrzanowskiego na ziemie zachodnie i północne Polski po II wojnie światowej (1945-1947); (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2000, t. 59

Mularczyk Jerzy, Zjazd gnieźnieński w 1000 r. i jego konsekwencje dla Polski wczesnośredniowiecznej;
Rajman Jerzy, Koźle w średniowieczu;
Cygański Mirosław, Polityka czterech mocarstw wobec nowej zachodniej granicy Polski po II wojnie światowej; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 1999, t. 58

Musialik Wanda, Mechanizmy powstawania i funkcjonowania polskich kręgów polityki i władzy na Górnym Śląsku do 1939 roku (próba systematyzacji);
Cygański Mirosław, Granica polsko-niemiecka w polityce polskiego obozu niepodległościowego (krajowej konspiracji i emigracji na Zachodzie) oraz środowisk komunistycznych w ZSRR i Polsce w czasie II wojny swiatowej;
Cimała Bogdan, Polacy, Rosjanie i Niemcy na Śląsku Opolskim po zakończeniu II wojny światowej; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 1998, t. 57

Lis Michał, Profesor Andrzej Stanisław Brożek (10 XI 1933-20 I 1994);
Suchoński Adam, Warsztat dydaktyczny prof. zw. dra hab. Andrzeja Brożka;
Sochacka Stanisława, Nazwa osobowa Ambroży i jej derywaty w nazewnictwie polskim; (…) …Więcej

Informacja – Studia Śląskie

Redakcja „Studiów Śląskich” pragnie poinformować, że do dnia
31 stycznia 2013 r. zbiera materiały do tomu 72 czasopisma. Jednocześnie chcielibyśmy powiadomić osoby zainteresowane publikacją tekstów w naszym periodyku, że zgodnie z decyzją Komitetu Redakcyjnego planujemy w 2013 r. publikację kolejnego, 73 tomu „Studiów Śląskich”. Na propozycje tekstów oczekujemy do 31 maja 2013 r. …Więcej

„Studia Śląskie” 1997, t. 55

Bakala Jaroslav, Stosunki wzajemne Śląska Opawskiego i Opolskiego w średniowieczu;
Rajman Jan, Zróżnicowanie społeczno-zawodowe mieszkańców parafii Krzanowice (w świetle ksiąg metrykalnych z XIX wieku);
Cygański Mirosław, Żydzi poznańscy, pomorscy oraz śląscy wobec Polaków i Niemców pruskich w latach 1816-1939; (…) …Więcej

Digitalizacja

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu realizuje projekt pt.:
„Digitalizacja czasopisma Studia Śląskie T. 1-70 wydawanego przez Instytut Śląski w Opolu w latach 1958-2011”.
Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr rej IxP 0338 2012 na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr 32/IxP/dem/2012 z dnia 05.09.2012 r.
…Więcej