Słownik gwar śląskich, tom V

om piąty wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Re­publiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. …Więcej

Słownik gwar śląskich, tom IV

Tom czwarty wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XI

Tom jedenasty wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy. …Więcej

Niemieckie polonica prasowe (ostatnie dwudziestolecie XX wieku)

Adnotowana bibliografia polskich tytułów prasowych wydawanych w Niemczech w latach 1989-2003 z bibliografią opracowań / Adnotierte Bibliographie der in Deutschland in den Jahren 1989-2003 erscheinenden polnischen Pressetitel mit einer Bibliographie der Bearbeitungen;
Bibliografia zawartości wybranych tytułów prasy polskiej wydawanej w Niemczech w latach 1983-2000 / Inhaltliche Bibliographie der ausgewählten polnischen Pressetitel erscheinenden in Deutschland in den Jahren 1983-2000; …Więcej

Górnoślązacy w parlamentach II Rzeczypospolitej (1919-1939)

Rozdział I. Prawne podstawy wyboru Górnoślązaków do polskich ciał ustawodawczych; Rozdział II. Tryb nominacji, wyborów i zastępstw górnośląskich posłów: Nominacje; Wyniki wyborcze; Zastępstwa; Rozdział III. Rodowód posłów śląskich: Pochodzenie regionalne; Wiek śląskich parlamentarzystów; Wykształcenie posłów; Formy zarobkowania; Przedposelska działalność narodowa; Korzenie partyjne; …Więcej

Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego na górnośląskim obszarze plebiscytowym

SENFT STANISŁAW, Górny Śląsk jako przykład podzielonego regionu w powersalskiej Europie;
LESIUK WIESŁAW, Polityka niemiecka wobec mniejszości polskiej w rejencji opolskiej na tle polityki narodowościowej Rzeszy Niemieckiej,
CHAŁUPCZAK HENRYK, Polityka rządu polskiego wobec mniejszości polskiej w Niemczech w latach 1919-1939; …Więcej

Colloquium Opole 2003. Przystąpienie do Unii Europejskiej – szanse dla regionów

TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA, Region, polityka regionalna i współpraca interregionalna w Europie; Regionale Politik und interregionale Zusammenarbeit in Europa. Zusammenfassung; Region, regionální politika a meziregionální spolupráce v Evropě. Shrnutí;
GRETHER MATTHIAS R., Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der EUREGIO Maas-Rhein; Współpraca transgraniczna w euroregionie Maas-Rhein; Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Maas-Rhein. Shrnutí; (…) …Więcej