Studia Śląskie

[+A] [-a]

ssl_naglow

„Studia Śląskie” to czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego w Opolu, które w latach 2015-1016 na liście czasopism punktowanych MNiSW posiada 11 punktów. Więcej informacji o czasopiśmie i wymogach redakcyjnych poniżej.

Czym są Studia Śląskie?


Studia Śląskie
założone przez Seweryna Wysłoucha
ukazują się w sposób ciągły od 1958 r.
Wydawca: PIN-Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski
ISNN: 0039-3355

„Studia Śląskie”, główny periodyk wydawany przez PIN-Instytut Śląski w Opolu i Stowarzyszenie Instytut Śląski, należą do ukazujących się najdłużej na polskim rynku wydawniczym czasopism naukowych o charakterze interdyscyplinarnym. Początkowo (w latach 1949-1952) ukazywały się pojedyncze tomy serii jako numery nadzwyczajne „Przeglądu Zachodniego”. Już wtedy związane były one z nazwiskiem prof. Seweryna Wysłoucha, który kierując Wrocławskim Oddziałem Instytutu Zachodniego i jednocześnie Katedrą Historii Państwa i Prawa Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, skupił wokół siebie grono młodych osób, które przez lata nadawały kierunek badaniom nad dziejami Śląska. Wśród Jego uczniów znaleźli się m.in.: Karol Jonca, Kazimierz Orzechowski i Franciszek Ryszka. Wrocławski Oddział Instytutu Zachodniego został zlikwidowany w 1953 r., a badania nad Śląskiem zostały scentralizowane w ramach Zakładu Badania Śląska Polskiej Akademii Nauk.

Do idei wydawania pisma naukowego, poświęconego najnowszym dziejom politycznym, społeczno-gospodarczym oraz problemom narodowościowym i dziejom ustroju i prawa w XIX i XX w. prof. Wysłouch powrócił po utworzeniu w 1957 r. Instytutu Śląskiego w Opolu, reaktywując w jego ramach „Studia Śląskie”. Ponownie wokół nich skupił swoich uczniów, dbając jednocześnie o poszerzenie tego grona o innych znakomitych znawców Śląska. Profesor Wysłouch kierował pismem do swojej śmierci w 1968 r. Po nim funkcję tę obejmowali kolejni wybitni znawcy Śląska: profesor Józef Kokot, profesor Karol Jonca, profesor Wiesław Lesiuk i doktor habilitowany Stanisław Senft. Od końca 2012 r. pismem kieruje doktor Bernard Linek. Na przestrzeni lat „Studia Śląskie” ukazywały się w różnej częstotliwości – odpowiednio jako półrocznik lub rocznik. Od 2013 roku powrócono do formuły wydawania dwóch tomów periodyku w ciągu roku kalendarzowego. W kolejnym roku przyjęto zasadę wydawania tomów z tematem przewodnim.

Obecnie „Studia Śląskie” udostępniają swoje łamy historykom, politologom, socjologom oraz innym naukowcom podejmującym w swych pracach najważniejsze problemy Śląska w historycznych granicach. Starają się być jednocześnie forum wymiany poglądów naukowców z Polski, Niemiec, Czech i innych krajów o kwestiach związanych z regionami, mniejszościami etnicznymi i problematyką narodową w Europie Środkowej.

Do 2015 r. w ramach serii nowej ukazało się 77 tomów pisma. Poszczególne tomy mają stałą strukturę z dwoma działami: „Artykuły” i „Miscellanea i materiały”. Od 2010 r. została wyróżniona również rubryka „Przeglądy”, gdzie publikowane są większe recenzje oraz informacje o projektach naukowych dotyczących Śląska i innych formach życia naukowego.

„Studia Śląskie” są indeksowane w Index Copernicus oraz w CEEOL – Central and Eastern European Online Library.

Na liście publikacji punktowanych MNiSW za lata 2015-2016 posiadają 11 punktów.

Redakcja

Rada Redakcyjna
Marek Czapliński, Kazimierz Dola, Wiesław Drobek, Krzysztof Frysztacki, Stanisław Gajda, Andrzej Hanich, Dan Gawrecki, Krystian Heffner, Zdeněk Jirásek, Ryszard Kaczmarek, Krzysztof Malik, Marek Masnyk, Eduard Mühle, Stanisław S. Nicieja, Jan Rajman, Andrzej Sakson, Stanisław Senft (przewodniczący), Stanisława Sochacka, Kazimierz Szczygielski, Maria W. Wanatowicz, Klaus Ziemer, Rudolf Žaček.

Komitet Redakcyjny
Bernard Linek (redaktor naczelny), Michał Lis, Robert Rauziński, Brygida Solga, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Katarzyna Widera, Piotr Pałys (sekretarz redakcji), Bogusław Wyderka.

Lista recenzentów
(R. 2013, t. 72-73)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Wanda Musialik (Politechnika Opolska), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski), Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski)

(R. 2014, t. 74-75)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Wanda Musialik (Politechnika Opolska), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg)

(R. 2015, t.76-77)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Violetta Rezler-Wasielewska (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski)

Redaktorzy tematyczni: Piotr Madajczyk (nauki polityczne), Stanisław Senft (historia), Bogusław Wyderka (językoznawstwo).

(R. 2016, t.78-79)
Adam Dziurok (IPN Katowice), Renata Kobylarz-Buła (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), Piotr Madajczyk (ISP PAN w Warszawie), Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Michalczyk (Ruhr-Universität-Bochum), Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), Kai Struve (Martin Luther Universität Halle-Wittemberg), Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski)

Redaktorzy tematyczni: Brygida Solga (nauki społeczne), Monika Choroś (nauki humanistyczne)

[formularz recenzyjny]

Redaktor językowy: Agata Haas

Dla autorów

Informacja dla Autorów „Studiów Śląskich”


Call for Papers „Studia Śląskie” 2016, tomy 78-79

Call for Papers „Studia Śląskie” 2015, tom 77 (dodatkowy temat wiodący) (PDF)

Call for Papers „Studia Śląskie” 2015, tomy 76-77 (PDF)

Call for Papers „Studia Śląskie” 2014, tomy 74-75 (PDF)


„Studia Śląskie” publikują oryginalne studia, artykuły materiałowe i przyczynki naukowe. Teksty można przesłać w formie elektronicznej na adres redaktora: b.linek@instytutslaski.com  bądź tradycyjnej (wraz z płytą CD) na adres redakcji w dowolnej wersji edytora MS Word for Windows. Obok nazwiska i imienia należy podać nazwę placówki naukowej, z którą związany jest autor, oraz możliwe sposoby kontaktu (adres, e-mail, telefon).

Artykuł nie powinien przekraczać 2 arkuszy autorskich (80 tys. znaków wraz ze spacjami). Układ tekstu: 30 wersów na stronę, po około 60 znaków w wersie.

Do tekstu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim nieprzekraczające pół strony. Jeśli to nie sprawia trudności, również jego ewentualne tłumaczenie w języku niemieckim i angielskim.

Artykuł powinien zawierać również słowa kluczowe oraz wykaz cytowanej literatury (w formie bibliografii załącznikowej).

Sugerowany sposób sporządzenia przypisów:

Powołując się po raz pierwszy, należy podać: inicjał imienia i nazwisko autora, cały tytuł wyróżniony kursywą, miejsce i rok wydania. Wszystkie elementy należy rozdzielić przecinkiem. W przypadku kilku pozycji należy rozdzielić je średnikiem.

W pracach zbiorowych po tytule należy podać inicjał imienia i nazwisko redaktora poprzedzone formułą „pod red.” bądź „opr.”, zgodnie z opisem na stronie tytułowej.

Przy kolejnych cytowaniach po nazwisku należy podać łaciński skrót op.cit. Także w innych sytuacjach należy używać skrótów łacińskich, takich jak: ibid., idem, eadem. W przypadku cytowania kilku pozycji tego samego autora należy podawać skrócone formy tytułów.

Przy czasopismach podać rok i numer periodyku, ewentualnie także datę dzienną.

Przy źródłach pochodzących z Internetu podać również datę dostępu.

Redakcja zastrzega sobie możliwość zwrotu artykułów do uzupełnienia i dokonania za zgodą Autora skrótów w tekście.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanymi przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i opisanymi jako „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” teksty składane do „Studiów Śląskich” podlegają procedurze recenzyjnej. Najważniejsze zasady:

Teksty poddawane są wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej przez redakcję pisma.

Teksty są recenzowane poufnie i anonimowo przez dwóch zewnętrznych recenzentów z zastosowaniem zasady „podwójnej ślepej recenzji” (tzn. recenzenci nie wiedzą, kim jest autor, a autor nie zna nazwisk recenzentów).

Recenzenci powinni być zatrudnieni w innej placówce niż autor manuskryptu i nie może istnieć konflikt interesów z autorem/autorami tekstu.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzentów.

Lista recenzentów tomu i zasady recenzowania podawane są do publicznej wiadomości na stronie pisma.

Aby przeciwdziałać przypadkom nierzetelności naukowej, takim jakghostwriting, guest authorship redakcja zgodnie z zaleceniami MNISW wprowadziła poniższe rozwiązania:

Od autorów publikacji wymaga się ujawnienia ich poszczególnego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji – kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Wszelkie wykryte przypadki ghostwriting (pominięcia wkładu innej osoby) i guest authorship (znikomy bądź żaden udział autora/współautora) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Archiwum


Studia Śląskie, t. 75, R. 2014
Summaries
Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Studia Śląskie, t. 74, R. 2014
Summaries
Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Studia Śląskie, t. 73, R. 2013
Summaries
Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Studia Śląskie, t. 72, R. 2013
Summaries
Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Studia Śląskie, t. 71, R. 2012
Streszczenia/Summaries/Zusammenfassungen
Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis
Recenzenci tomu

Studia Śląskie, t. 70, R. 2011
Streszczenia/Summaries/Zussammenfassungen
Spis treści

Studia Śląskie, t. 69, R. 2010
Streszczenia/Summaries/Zussammenfassungen
Spis treści

Studia Śląskie, t. 68, R. 2009
Streszczenia
Spis treści

Studia Śląskie, t. 67, R. 2008
Streszczenia/Summaries/Zusammenfassungen
Spis treści

Studia Śląskie, t. 66, R. 2007
Streszczenia/Summaries/Zussammenfassungen
Spis treści

Studia Śląskie, t. 65, R. 2006
Summaries/Zusammenfassungen
Spis treści

Studia Śląskie, t. 64, R. 2005
Streszczenia
Spis treści

Studia Śląskie, t. 63, R. 2004
Streszczenia
Spis treści

Studia Śląskie, t. 62, R. 2003
Streszczenia
Spis treści


Bibliografia zawartości „Studiów Śląskich”
t.61:2002 – t.70:2011

E-wydania

Zdigitalizowane darmowe tomy Studiów Śląskich dostępne są tutaj:

http://www.instytutslaski.com/studia-slaskie-e-wydania/

Tom 71, odpłatnie dostępny jest w zakładce „Studia Śląskie” w naszej Księgarni:

http://www.instytutslaski.com/ksiegarnia-2/

Trwają prace nad modernizacją strony poświęconej e-wydaniom „Studiów Śląskich” – „Studia Śląskie, R 2016, t. 78-79” finansowane w ramach umowy 627/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
20110530_MNiSW_LOGOTYP-01

Profesor Seweryn Wysłouch


Profesor Seweryn Wysłouch (1900–1968) – wybitny historyk oraz badacz ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz problematyki społeczno-gospodarczej Śląska w XIX i XX wieku, jak również jeden z prekursorów sowietologii i znawca zagadnień mniejszościowych, urodził się w 1900 roku na Polesiu, w rodzinie szlacheckiej. Specyficzne położenie majątku na historycznych ziemiach litewsko-białoruskich oraz atmosfera intelektualna domu rodzinnego niewątpliwie wpłynęły na jego świadomość badawczą.
Brał czynny udział w działaniach wojennych. W wieku 23 lat rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, zostając, w późniejszym czasie, jego pracownikiem naukowym. W tym okresie, Seweryn Wysłouch łączył pracę badawczą z aktywnością na polu społeczno-politycznym. Zainteresowania naukowe zaowocowały zbiorem publikacji z zakresu stosunków narodowościowych, w tym głównie zagadnień mniejszości białoruskiej.
Reperkusje czasów wojny odcisnęły piętno na dalszych losach Seweryna Wysłoucha. Wskutek nowych okoliczności, nie mógł kontynuować uprzednio podjętej problematyki badawczej. W związku z powyższym, podjął się realizacji prac administracyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim. Stanowisko piastował do 1952 roku.
Wykonywanie obowiązków rektorskich łączył z prowadzeniem prac badawczych w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego, którą kierował do ostatnich chwil życia. Do grona wychowanków najbardziej znanych profesora zaliczyć można Kazimierza Orzechowskiego, Franciszka Ryszkę, Józefa Popkiewicza, Karola Połomskiego, Karola Jońcę oraz Alfreda Koniecznego.
Obok obowiązków naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim, od 1946 roku był kierownikiem wrocławskiego oddziału Instytutu Śląskiego w Katowicach, przy którym funkcjonowała Sekcja Dokumentacji, a następnie stał się głównym organizatorem wrocławskiego oddziału Instytutu Zachodniego, kierując nim aż do jego likwidacji w 1953 roku. We wszystkich tych instytucjach, udało mu się rozwinąć badania niemcoznawcze, obejmujące m.in. zagadnienia polityki narodowościowej na Śląsku, stosowania ustawodawstwa hitlerowskiego, okresu II wojny światowej czy też praw chłopów do ziemi na Śląsku.
Seweryn Wysłouch był przedmiotem zainteresowania władz partyjnych. Donosy partyjne obfitują w stwierdzenia dotyczące jego wrogiego stosunku do otaczającej rzeczywistości, krytykując międzynarodową sytuację polityczną i prowadząc działalność propagandową. Co więcej, negatywnie oceniono również działalność dydaktyczną profesora Wysłoucha, podkreślając rażące braki merytoryczne polegające na nieuwzględnieniu marksistowskiego podejścia do historii. W rezultacie, ograniczony został w swojej działalności m.in. poprzez odsunięcie od możliwości prowadzenia seminariów magisterskich, odebranie możliwości kooperacji z zaufanymi współpracownikami oraz likwidację wrocławskiego oddziału Instytutu Zachodniego.
Te ciężkie przeżycia, paradoksalnie pozwoliły mu podjąć rozważania naukowe nad tematyką, na którą do tej pory zawsze brakowało czasu. Dzięki temu, prof. Wysłouch zajął się problematyką dziejów politycznych i społecznych Śląska. W tamtym okresie stał się, używając sformułowania ukutego przez Juliusza Bardacha „zagorzałym Ślązakiem”, a także „rzecznikiem wsi górnośląskiej i opolskiej”.
W wyniku zmian politycznych w 1956 roku, doszło do rehabilitacji prof. Wysłoucha, czego dowodem było powierzenie mu w październiku tego roku, funkcji dziekana Wydziału Prawa. Funkcję dziekana pełnił do 1958 roku, podejmując wiele ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć organizacyjnych, np. powołania Zawodowego Studium Administracyjnego.
W niedługim czasie, prof. Wysłouch zaangażował się w reaktywowanie Instytutu Śląskiego w Opolu, który został uroczyście otwarty w 1957 roku. Należał do jego głównych członków-założycieli. Przez wiele lat był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Śląskiego. Niezwykłe wręcz zaangażowanie w organizację działalności placówki przerwała ciężka choroba, w wyniku której zmarł. 27 lutego 1968 r. straciliśmy, cytując za księdzem infułatem Bolesławem Kominkiem, „budziciela […] wielkiego, […] mądrego i dalekowzrocznego brata ze wschodu, na którego czekaliśmy tu na zachodzie, czekały ziemie, czekały stare pamiątki, by razem z nim wszystko obudzić do życia”.

Źródło: http://www.uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/wiadomo%C5%9Bci/pami%C4%99ci-prof-seweryna-wys%C5%82oucha

Kontakt

Adres pocztowy:
Redakcja „Studiów Śląskich”
Państwowy Instytut Naukowy – INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU
45-082 Opole, ul. Piastowska 17

Adres elektroniczny:
sekretariat@instytutslaski.com
b.linek@instytutslaski.com