Studia Śląskie, tom 80

[+A] [-a]

  • ISSN: 0039-3355
  • Rok wydania: 2016
  • cena: 25,00 PLN

 

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI
Robert R a u z i ń s k i, Brygida S o l g a
, Doktor habilitowany Kazimierz Szczygielski. Geograf, demograf, polityk społeczny i regionalny
Brygida S o l g a, Ewa G o l e c, Bibliografia prac doktora habilitowanego Kazimierza Szczygielskiego

STUDIA
Bernard L i n e k
, Rola migrantów z Galicji i Królestwo Kongresowego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w XIX wieku
Michał L i s, Rok 1945. Ziemia głubczycka nowym miejscem życia wygnanych z Kresów Wschodnich
Stanisław K o z i a r s k i, Stan i potrzeby transportowe Opola
Krystian H e f f n e r, Funkcjonalno-przestrzenne uwarunkowania rozwoju Opola
Romuald J o ń c z y, Diana R o k i t a – P o s k a r t, Opolski ośrodek akademicki a migracje „na studia” w województwie opolskim
Teresa S o ł d r a – G w i ż d ż, Dyskurs nad pojęciem „pogranicze” w polskiej socjologii. Wybrane zagadnienia

MISCELLANEA I MATERIAŁY
Sabina K u b i c i e l – L o d z i ń s k a
, Przemiany demograficzne w województwie opolskim a atrakcyjność regionu dla imigrantów zarobkowych w ocenie pracodawców
Agnieszka L i s o w s k a, Współczesne zmiany demograficzne a problem przestępczości w gminach województwa dolnośląskiego w latach 2005-2014
Magdalena M o j, Czynniki determinujące decyzję o osiedleniu się na obszarach wiejskich województwa opolskiego. Analiza w świetle badań własnych
Kornelia P o l e k – D u r a j, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle tartacznym na przykładzie zakładu przerobu drewna na obszarze Opolszczyzny
Anna R a j c h e l, System wartości uczniów szkól ponadgimnazjalnych (na przykładzie badań własnych)
Robert W i e c z o r e k, Tożsamość regionu i więzi społeczne województwa opolskiego w świetle programu Specjalnej Strefy Demograficznej

PRZEGLĄDY
Natalia K o t r y s
, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Europejki w polityce od czasów nowożytnych do współczesności” / „Europäische Frauen in der politischen Sphäre der Frühen Neuzeit bis Gegenwart”, Wrocław 1-2 XII 2016 r.

IN MEMORIAM
Profesor doktor habilitowany Mirosław Cygański (1925-2016)
Doktor Adolf Kühnemann (1934-2017)

Zamówienie Studia Śląskie, t. 80

Koszt dostawy: A