Studia Śląskie: e-wydania

[+A] [-a]

Digitalizacja Studiów Śląskich była realizowana przez PIN-Instytut Śląski w Opolu, w ramach projektu pt.
„Digitalizacja czasopisma Studia Śląskie T. 1-70 wydawanego przez Instytut Śląski w Opolu w latach 1958-2011″.
Projekt finansowany był przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr rej IxP 0338 2012 na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 32/IxP/dem/2012 z dnia 05.09.2012 r.


Trwają prace nad modernizacją strony poświęconej e-wydaniom „Studiów Śląskich” – „Studia Śląskie, R 2016, t. 78-79” finansowane w ramach umowy 627/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
20110530_MNiSW_LOGOTYP-01


Studia Śląskie, tom 1 (1958)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 1 (1958)

Spis treści

 • Seweryn Wysłouch, Po pięciu latach

I. Artykuły

t.01

 • Władysław Dziewulski, Miasto lokacyjne w Opolu w XIII—XV wieku.
 • Kazimierz Orzechowski, Z problematyki władania ziemią w schyłkowym okresie feudalizmu
 • Alfred Konieczny, Ograniczenia swobody w zawieraniu małżeństw wśród chłopów na Górnym Śląsku w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku
 • Karol Jonca, Imigracja robotników polskich na Śląsk w końcu XIX i w początkach XX wieku
 • Edmund Klein, „Minderheitspolitische Lageberichte“ jako źródło do historii Polaków na Śląsku Opolskim w latach 1936—1945
 • Franciszek Połomski, Zamierzenia likwidacji działaczy polskich na Opolszczyźnie w latach 1939—1944

II. Miscellanea i materiały

 • Leszek Winowski, Polityka kościelna Fryderyka II na Śląsku (Uwagi na tle pracy F. Hanusa, Church and State in Silesia under Frederick II, Washington 1944, s. VIII + 432)
 • Franciszek Połomski, Ze wspomnień starego „Westfaloka“ A. Podeszwy
 • Alfred Konieczny, Kilka uwag o życiu i działalności ks. Jana Melza, bojownika o polskość Śląska Opolskiego

Studia Śląskie, tom 2 (1959)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 2 (1959)

Spis treści

 • Ryszard Hajduk, Z tamtych dnit.02
 • Bogdan Zakrzewski, Pieśni śląskie w rękopisach Lompy i Fiedlera ze zbiorów Edmunda Bojanowskiego
 • Karol Jonca, Ochrona pracy kobiet i robotników młodocianych w przemyśle górniczo-hutniczym na Górnym Śląsku w latach 1878—1914
 • Edmund Klein, Sprawy polskie na Opolszczyźnie w aktach administracji niemieckiej w latach 1921—1935
 • Alfred Konieczny, Profesorowie i uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Bytomiu w latach 1932—1939
 • Kazimierz Żygulski, Małżeństwa mieszane w Opolu w latach 1945—1957
 • Jerzy Czupiał, Z zagadnień rozwoju przemysłu celulozowo-papierniczego w województwie opolskim
 • Bogusław Olszewski, Norbert Słopecki, Kędzierzyńskie Zakłady Przemysłu Azotowego
 • Rudolf Weiner, Osiągnięcia rolnictwa raciborskiego w latach 1955—1958
 • Skorowidz nazwisk

Studia Śląskie, tom 3 (1960)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 3 (1960)

Spis treści

I. Artykułyt.03

 • Karol Jonca: Problem budowy kanału Odra-Dunaj w latach 1870—1914. Studium historyczno-ekonomiczne. Przypisy.
 • Edward Szwed: Polski Uniwersytet Ludowy na Opolszczyźnie w okresie międzywojennym. Aneksy: I. Jerzy Lubos, II. Edward Szwed, III—VI. Oryginały dokumentów. Przypisy.
 • Joanna Jąderko-Ładomirska: Spór o kryteria przynależności narodowej ludności Opolszczyzny za rządów niemieckich. Aneks. Przypisy.
 • Agnieszka Nowak: Masakra artystów teatru katowickiego w Opolu w dniu 28 kwietnia 1929 r. w świetle dokumentów niemieckich. Aneksy: I—VII. Przypisy.
 • Franciszek Połomski: Spór o stosowanie hitlerowskiego ustawodawstwa sterylizacyjnego do Polaków na terenie Opolszczyzny.
 • Anna Olszewska-Ładykowa: Czas wolny od pracy robotnic fabrycznych na wsi opolskiej
 • Zygmunt Gostkowski: Charakterystyka materiałów bibliotecznych i problemy metodologiczne związane z ich wykorzystywaniem
 • Stanisława Barącz: Przemysł metalowy województwa opolskiego
 • Maria Kurowska: Eksploatacja kamienia twardego na Śląsku Opolskim
 • Bożena Błahut: Warunki ekonomiczne rozwoju warzywnictwa w województwie opolskim
 • Karol Błahut: Rozwój rzemiosła w województwie opolskim

II. Miscellanea i materiały

 • Klotylda Godzińska: Wspomnienia dyrektorki o polskim gimnazjum żeńskim w Raciborzu z siedzibą w Tarnowskich Górach (1934—1939)
 • Stanisław Nabzdyk: Z dziejów polskiej szkoły w powiecie prudnickim (1931—1949)
 • Franciszek Połomski: Aresztowania wrocławskiego Gestapo w czasie od października 1939 do lipca 1941 roku
 • Streszczenia obcojęzyczne

Studia Śląskie, tom 4 (1961)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 4 (1961)

Spis treści
t.04

 • Kazimierz Orzechowski: Walka o ziemię na Śląsku Opolskim w okresie rządów hitlerowskich (Ze studiów nad mniejszościową polityką władz Trzeciej Rzeszy)
 • Edmund Klein: Sprawy Polaków w wyborach komunalnych na Śląsku Opolskim w latach 1924 — 1933
 • Alfred Konieczny: Życie polskie we wsi Cisek, pow. Koźle w okresie międzywojennym
 • Seweryn Wysłouch: Maturzyści z województwa opolskiego w akcji rekrutacyjnej na wyższe uczelnie we Wrocławiu w latach 1957/58 i 1958/59
 • Streszczenia obcojęzyczne

Studia Śląskie, tom 5 (1962)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 5 (1962)

Spis treścit.05

 • Edmund Klein: Wybory komunalne na Górnym Śląsku z 9 listopada 1919 r. a sprawa polska
 • Karol Jonca: Zburzenie miasta Wrocławia w 1945 r. w świetle nieznanych dokumentów
 • Alfred Konieczny: Ruch oporu w czasie oblężenia Wrocławia w 1945 roku
 • Stefania Mazurek: Liceum dla Dorosłych w Opolu w latach 1947—1950 (Doświadczenia z pracy dydaktycznej i wychowawczej)
 • Norberc Słopecki: Niektóre problemy z rozwoju sieci usług handlu detalicznego w powiecie strzeleckim
 • Kazimierz Żygulski: Społeczne poważanie zawodów na Opolszczyźnie
 • Streszczenia obcojęzyczne

Studia Śląskie, tom 6 (1963)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 6 (1963)

Spis treścit.06

I. Artykuły

 • Franciszek Połomski: Popowstaniowy terror na Opolszczyźnie i stanowisko wobec niego niemieckich władz administracyjnych
 • Stanisława Barącz: Rozwój gospodarki rolnej powiatu namysłowskiego
 • Rudolf Weiner: Uprzemysłowienie a struktura demograficzna i agrarna w powiecie kozielskim
 • Norbert Słopecki: Rola prudnickiego ośrodka przemysłowego w rozwoju gospodarczym Śląska Opolskiego
 • Jerzy Czupiał: Lokalizacja przemysłu w powiecie nyskim
 • Karol Błahut: Powiązanie przemysłu terenowego z miejscową bazą surowcową (na przykładzie województwa opolskiego)
 • Karol Jonca: Projekty budowy dróg wodnych Odra — Dunaj i Odra — Wisła w latach 1914—1945 (Studium historyczno-ekonomiczne)

II. Miscellanea i materiały

 • Jarosław Wit Opatrny: Listy Józefa Lompy do Jana Ew. Purkyniego. (Wybór)

III. Streszczenia obcojęzyczne artykułów

Studia Śląskie, tom 7 (1963)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 7 (1963)

Spis treścit.07

I. Artykuły

 • Karol Jonca: Z problemów stosowania ustawodawstwa socjalnego w śląskim hutnictwie cynku przed I wojną światową
 • Jerzy Lubos: Problem kształcenia polskich nauczycieli na Opolszczyżnie w latach międzywojennych
 • Edmund Klein: Mord w Potempie. Kapitulacja Republiki Weimarskiej przed Hitlerem. (W trzydziestą rocznicę zamordowania Konrada Piecucha)
 • Bogusław Olszewski: Zatrudnienie w przemyśle Śląska Opolskiego w latach 1945—1960 i w okresie międzywojennym
 • Rudolf Weiner: Przemiany w nastawieniu gospodarczym i poziomie intensywności rolnictwa raciborskiego w latach 1933—1961

II. Miscellanea i materiały

 • Alfred Konieczny: Sprawa wywłaszczenia działaczy polskich Śląska Opolskiego w latach 1940—1944
 • Karol Jonca: Udział niemieckiej policji w ściganiu radzieckich jeńców wojennych na Śląsku w 1941 roku

III. Streszczenia obcojęzyczne artykułów

Studia Śląskie, tom 8 (1964)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 8 (1964)

Spis treścit.08

I. Artykuły

 • Bogusław Olszewski: Z zagadnień zadłużenia rolnictwa śląskiego w okresie międzywojennym
 • Jerzy Czupiał: Niektóre problemy rozwoju i rozmieszczenia przemysłu w mieście Brzegu oraz powiecie brzeskim
 • Stanisława Barącz: Struktura zasiewów w gospodarstwach rolnych w województwie opolskim w latach 1951—1960
 • Bożena Błahut: Struktura i kierunki gospodarki rolnej północnych powiatów województwa opolskiego
 • Karol Błahut: Wpływ uprzemysłowienia w powiecie opolskim na zmianę struktury zawodowej ludności wiejskiej
 • Maria Kurowska: Niektóre zagadnienia rynku pracy krapkowickiego ośrodka przemysłowego
 • Jerzy Balaryn: Struktura ludności w województwie opolskim
 • Robert Rauziński: Stosunki ludnościowe na wsi opolskiej w latach 1950—1960

II. Miscellanea i materiały

 • Karol Jonca: Założenia niemieckiego programu tzw. pomocy dla wschodu (1936 r.)

III. Streszczenia obcojęzyczne artykułów

Studia Śląskie, tom 9 (1965)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 9 (1965)

Spis treścit.9

I. Artykuły

 • Seweryn Wysłouch: Polacy ewangelicy na Śląsku w XIX w. w walce z germanizacją
 • Bogusław Olszewski: Interwencja państwa niemieckiego w rolnictwie śląskim w okresie międzywojennym
 • Stefan Czech: Powiat i miasto Opole w pierwszych latach po wyzwoleniu

II. Miscellanea i materiały

 • Jerzy Pośpiech: Sprawy śląskie w krakowskim „Czasie” 1848—1871
 • Stanisława Sochacka: Konstanty Damrot — obrońca polskości Śląska w nazewnictwie
 • Gerard Bieniek: Głos ks. Józefa Wajdy o ucisku narodowym i społecznym na Górnym Śląsku w początkach XX wieku
 • Joachim Glensk: Z dziejów adaptacji literackiej „Bartka Zwycięzcy” H. Sienkiewicza na Śląsku
 • Herbert Szurgacz: Likwidacja organizacji polskich i ich placówek na Opolszczyźnie w latach 1939—1941
 • Alfred Konieczny: Organizacja Katowickiego Gestapo w latach 1939—1945

III. Streszczenia obcojęzyczne artykułów

Studia Śląskie, tom 10 (1966)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 10 (1966)

t.10

 

Spis treści

I. Artykuły

 • Franciszek Ryszka: Polityka hitlerowska na Śląsku (1933—1945). Uwagi ogólne i postulaty badawcze
 • Kazimierz Orzechowski: Wpływ kantonalnego systemu werbunkowego na poddaństwo śląskich chłopów w drugiej połowie XVIII w.
 • Józef Popkiewicz: Śląsk w gospodarce III Rzeszy
 • Karol Jonca: Początki opolskiego gestapo na tle przemian ustroju III Rzeszy (1933—1936)
 • Tadeusz Ładogórski: Uwagi o źródłach zasięgu mowy polskiej na Dolnym Śląsku (1780—1840)
 • Władysław Dziewulski: Czytelnictwo prasy polskiej w powiecie opolskim w roku 1902 w świetle niemieckich danych urzędowych
 • Franciszek Połomski: Uwagi o działalności NSDAP na Śląsku Opolskim
 • Józef Kokot: Charakterystyka polsko-niemieckiej granicy narodowościowej na Śląsku w XIX i XX wieku
 • Stefan Golachowski: Rola teorii Christallera w planowaniu hitlerowskim na Śląsku
 • Edmund Klein: Z walk o prawa ludu polskiego na Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku
 • Wanda Roszkowska: Z tradycji Sobieskich na Śląsku. Opera włoska we Wrocławiu (1725—1734)
 • Jan Jończyk: Losy prawa pracy obowiązującego w górnośląskiej części województwa śląskiego (1918—1946)
 • Alfred Konieczny: W sprawie policyjnych grup operacyjnych Streckenbacha i von Woyrscha na Górnym Śląsku we wrześniu i październiku 1939 r.
 • Joanna Ładmirska: Z dziejów śląskiej emigracji do Ameryki Północnej
 • Herbert Szurgacz: Nadzór policyjny wobec polskich robotników przymusowych na Śląsku w latach 1939—1945
 • Ewa Kozłowska: Mieszkańcy Opolszczyzny na studiach ekonomicznych w Opolu
 • Gerard Bieniek: Likwidacja nielegalnej grupy antyfaszystowskiej w Zabrzu w 1937 r.
 • Norbert Słopecki: Sytuacja tkaczy kietrzańskich w świetle urzędowej korespondencji władz administracyjnych byłej rejencji opolskiej

II. Streszczenia obcojęzyczne

Studia Śląskie, tom 11 (1967)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 11 (1967)

t.11

 

I. Artykuły

 • Joachim Glensk: Bolesław Prus a Śląsk
 • Franciszek Połomski: Położenie ludności żydowskiej na Śląsku po dojściu Hitlera do władzy
 • Karol Jonca: Policja polityczna w systemie wewnętrznej administracji na Śląsku Opolskim (1936—1945)
 • Alfred Konieczny: Zwalczanie zbiegostwa polskich robotników przymusowych przez policję hitlerowską na Śląsku w latach II wojny światowej
 • Jerzy Lubos: Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem i jego młodzież w latach 1945—1965

II. Miscellanea i materiały

 • Piotr Świerc: Bytomski zjazd śpiewaczy w 1935 r. i sprawa śpiewnika „Echa śląskie”
 • Karol Jonca: Himmlerowskie wytyczne do walki z ruchem oporu w Polsce, a doświadczenia powstania styczniowego

III. Streszczenia obcojęzyczne artykułów

Studia Śląskie, tom 12 (1967)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 12 (1967)

t.120001 (Kopiowanie)

I. Artykuły

 • Edmund Klein: Polityka władz i niemieckich klas p osiadających wobec
 • ludności polskiej Górnego Śląska na przełomie 1918/19 r.
 • Karol Jonca: Areszt ochronny — pozasądowym środkiem walki z opozycją antyhitlerowską na Śląsku Opolskim (1933— 1934)
 • Alfred Konieczny: Zagraniczni robotnicy przymusowi i obozy pracy na Górnym Śląsku w 1944 r.
 • Bożena Błahut: Północny podregion gospodarczy województwa opolskiego w świetle niektórych czynników aktywiza cji ludności pozarolniczej
 • Wanda Iżyk: Uwagi o zatrudnieniu k obiet w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym w latach 1960—1965
 • Robert Rauziński: Rozwój demograficzny a rozbudowa miast na Śląsku Opolskim w latach 1950—1985
 • Manfred Kutyma: Z badań nad zamierzeniami zawodowymi abiturientów szkół ogólnokształcących Opola

II. Streszczenia obcojęzyczne

Studia Śląskie, tom 13 (1968)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 13 (1968)

t.130001 (Kopiowanie)

 

 • Józef Kokot: Seweryn Wysłouch
 • Karol Jonca: Sylwetka naukowa Profesora Seweryna Wysłoucha

I. Artykuły

 • Jan Wosch: Miejska własność ziemska na Górnym Śląsku w 1782 roku i jej pochodzenie
 • Edmund Klein: Miarodajne czynniki niemieckie a sprawa Górnego Śląska w grudniu 1918 r. (Studium o konferencji wrocławskiej z 30 grudnia 1918 r.)
 • Bogusław Olszewski: Teoria i praktyka polityki gospodarczej III Rzeszy na Śląsku
 • Alfred Konieczny: Rozmiary zatrudnienia zagranicznych robotników przymusowych i jeńców wojennych w gospodarce Dolnego Śląska w latach II wojny światowej
 • Jerzy Chodorowski: Problematyka doktryny „Grossraumwirtschaft”

II. Miscellanea i materiały

 • Karol Jonca: Sprawa likwidacji polskich nauczycieli w powiatach Zawiercie i Blachownia włączonych do rejencji opolskiej (1940 r.)
 • František Mainus, Zdeněk Konečnỳ: Przyczynek do historii obozu jeńców w Łambinowicach

III. Streszczenia obcojęzyczne

Studia Śląskie, tom 14 (1969)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 14 (1969)

t.14

I. Artykuły

 • Jerzy Czupiał: Proces kapitalistycznej industrializacji na Śląsku
 • Edmund Klein: Wybory do konstytuanty niemieckiej w styczniu 1919 roku na Górnym Śląsku
 • Bogusław Olszewski: Interwencja państwa niemieckiego w przemyśle Śląska w okresie Republiki Weimarskiej (1919—1932)
 • Wanda Iżyk: Problemy ekonomiczne i socjologiczne aktywizacji zawodowej kobiet. (Na przykładzie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego)

II. Miscellanea i materiały

 • Franciszek Szymiczek: Jednodniówka akademików wrocławskich z 15 XII 1909 roku
 • Kazimierz Malczewski: Biblioteki-czyteinie polskie w dawnym powiecie raciborskim

III. Streszczenia obcojęzyczne

Studia Śląskie, tom 15 (1969)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 15 (1969)

t.15

 • Andrzej Brożek: Udział niemieckich czynników oficjalnych na Śląsku w przygotowaniu memoriału Die Not der Preussischen Ostprovinzen
 • Rudolf Buchała: Integralny związek stabilności granic i bezpieczeństwa w Europie
 • Józef Byczkowski: Walka polskiej ludności ewangelickiej z germanizacją na terenie parafii Mąkoszyce na Śląsku w XIX wieku
 • Jerzy Czupiał: Z badań nad rolą państwa w początkowym okresie uprzemysłowienia Śląska
 • Jerzy Dietl: Handel wiejski w warunkach industrializacji
 • Wacław Długoborski: Śląsk w przemyśle ciężkim ziem polskich XIX wieku
 • Stefan Golachowski: Struktura przestrzenna warstw społecznych na Śląsku na tle struktury krajowej
 • Józef Góralczyk: Specyfika rolniczego procesu gospodarczego w województwie opolskim (ujęcie syntetyczne)
 • Alfred Hornig: Z zagadnień struktury przestrzennej krajowej żeglugi wodnej śródlądowej
 • Zbigniew Kowalski: Podstawowe problemy rozwoju organizacyjnego PPR na Śląsku Opolskim w latach 1945—1946
 • Janusz Kroszel: Dynamika i rozmieszczenie nakładów inwestycyjnych w Polsce na urządzenia socjalne i kulturalne z uwzględnieniem sytuacji w tej dziedzinie w województwie opolskim
 • Krzysztof Kwaśniewski: Polski patriotyzm Ślązaków
 • Władysław Markiewicz: Psychospołeczne i polityczne źródła nasilenia nacjonalizmu w NRF
 • Bogusław Olszewski: Miejsce Śląska w interwencjonizmie gospodarczym Republiki Weimarskiej
 • Jan Rajman: Procesy urbanizacyjne w zewnętrznych strefach aglomeracji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
 • Robert Rauziński: Struktura kadr kwalifikowanych w Polsce Południowo-Zachodniej w latach 1956—1968
 • Bolesław Reiner: Z badań nad sytuacją prawną mniejszości wyznaniowych w województwie śląskim (1922—1939)
 • Stanisław Rospond: Fort mit der polnischen Fassade (Germanizacja nazewnictwa śląskiego w oświetleniu prawnym)
 • Dorota Simonides: Społeczna funkcja śląskiego folkloru (na przykładzie prozy ludowej)
 • Alojzy Targ: Tajna akcja społeczna śląskiego harcerstwa żeńskiego w okresie okupacji
 • Bibliografia prac Profesora Doktora Józefa Kokota
 • Streszczenia

Studia Śląskie, tom 16 (1969)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 16 (1969)

I. Artykułyt.16

 • Karol Błahut: Pierwsza wojna gospodarcza Niemiec przeciwko Polsce (1920—1922)
 • Edward Jędrzejewski: O niemieckiej administracji na terenach włączonych do rejencji opolskiej w latach 1939—1945
 • Alfred Konieczny: Udział hitlerowskich sądów specjalnych we Wrocławiu i Opolu w realizacji akcji „Noc i mgła”
 • Alfred Klich: Ruchy migracyjne i zmiany w składzie zawodowym ludności Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w pierwszych latach budowy kombinatu
 • Bogusław Chruszcz: Osadnictwo i przeobrażenia społeczne w Wałbrzychu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień małżeństw mieszanych w latach 1945—1955

II. Miscellanea i materiały

 • Stefan Spychalski: Sprawy polskie w świetle akt kierownictwa powiatowego NSDAP w Zabrzu (1933—1945)
 • Alfred Konieczny: Dwa nieznane dokumenty o napadzie na radiostację gliwicką 31 sierpnia 1939
 • Horst Więcek: Jeńcy polscy w obozie hitlerowskim w Łambinowicach (1939—1940)
 • Franciszek Piontek: Załoga kopalni „Knurów” w okresie hitlerowskiej okupacji (1939—1944)
 • Leszek Izbiński: Z problematyki zatrudniania Polaków i innych robotników przymusowych w powiecie brzeskim w czasie drugiej wojny światowej
 • Joachim Glensk: Rola „Trybuny Opolskiej” w rozwoju kultury i oświaty na Opolszczyżnie
 • Andrzej Korcz: Rozwój produkcji eksportowej w fabryce obrabiarek „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej (1947—1966)

Studia Śląskie, tom 17 (1970)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 17 (1970)t.17

I. Artykuły

 • Manfred Kutyma: Tendencje w rozwoju kształcenia młodzieży województwa opolskiego (Z problemów regionalnej polityki oświatowej)
 • Robert Rauziński: Czynnik ludzki w rolnictwie Śląska Opolskiego po drugiej wojnie światowej
 • Rudolf Weiner: Tendencje rozwojowe stru k tu ry agrarnej gospodarstw chłopskich w województwie opolskim w latach 1950—1960
 • Bożena Błahut: Zasoby środków trwałych w państwowych gospodarstwach rolnych województwa opolskiego w latach 1961/1962—1967/1968

II. Miscellanea i materiały

 • Maria Tkocz: Moje wspomnienia z lat 1939—1945
 • Alfred Konieczny: Wyzwolenie Śląska w radzieckiej literaturze historycznej
 • Zbigniew Kowalski: Przyczynek do badań nad kształtowaniem się władzy ludowej na Śląsku Opolskim w 1945 roku
 • Czesław Nowiński: Niektóre aspekty mechanizacji dolnośląskiego rolnictwa. (Na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych, 6 VI 1945—08 II 1947

Studia Śląskie, tom 18 (1970)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 18 (1970)t.18

I. Artykuły

 • Adam Galos: Społeczne podłoże tzw. kolonizacji wewnętrznej w Niemczech na przełomie XIX i XX w
 • Stanisław Rospond: O integracji językowej w ogóle, a na Śląsku w szczególności
 • Renarda Ocieczek: Niezwykła kariera staropolskiego poematu. (Z zagadnień recepcji Officina ferraria Walentego Roździeńskiego)
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Pokolenie „Zarania Śląskiego” 1907—1912)
 • Tadeusz Gospodarek, Maria Jednaka: Zainteresowanie książką wśród inteligencji technicznej miasta Opola (studium statystyczno-socjologiczne)

II. Miscellanea i materiały

 • Frank Förster: Koncentracja proletariatu w przemyśle węgla brunatnego okręgu Senftenberg w latach 1890—1914
 • Ryszard Ergetowski: Studia Wacława A. Maciejowskiego w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Stanisława Sochacka: Nie znana śląska korespondencja Lucjana Malinowskiego
 • Antoni Gładysz: Z badań nad działalnością pruskiej cenzury policyjnej w Bytomiu w latach 1902—1918
 • Czesława Mykita-Glensk: Początki polskiego teatru zawodowego w Opolu
 • Jadwiga Kucianka: Bibliografia twórczości Juliusza Ligonia
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Jadwiga Kucianka (1924—1970)

Studia Śląskie, tom 19 (1971)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 19 (1971)t.19

I. Artykuły

 • Edmund Klein: Polityka polskich organizacji narodowych wobec rad robotników, chłopów i żołnierzy na Górnym Śląsku
 • Józef Kokot: Oktrojowany plebiscyt
 • Andrzej Brożek: Ziemie śląskie byłego pogranicza prusko-austriackiego w stosunkach polsko-niemiecko-czechosłowackich (1919—1922)
 • Wacław Ryżewski: Bitwa o opanowanie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w trzecim powstaniu śląskim
 • Krzysztof Brożek: Polska służba medyczna w plebiscycie górnośląskim

II. Miscellanea i materiały

 • Wiesław Lesiuk: Finansowe podłoże działalności górnośląskich rad robotniczych, żołnierskich, chłopskich i ludowych w latach 1918—1919
 • Andrzej Brożek : Niektóre fragmenty polskiej i francuskiej dokumentacji wojskowej na temat przebiegu drugiego powstania śląskiego
 • Józef Szafarczyk: Wypadki katowickie z sierpnia 1920 roku (wspomnienia)
 • Jan Bederski: Wspomnienia lekarza batalionu z III Powstania Śląskiego
 • Tadeusz Sokołowski: Przyczynek do działalności służby sanitarnej w III Powstaniu na Górnym Śląsku
 • Stanisław Materniak : Uwagi o organizacji i działalności komitetów pomocy dla ludności śląskiej w okresie powstań i plebiscytu w latach 1919—1921
 • Andělín Grobelný, Zdeňka Zapletalová: Prasa opawska i ostrawska wobec konfliktu polsko-niemieckiego w sprawie Górnego Śląska w latach 1919—1922
 • Otakár Kaňá: Niemcy ostrawscy w plebiscycie górnośląskim (na przykładzie memoriału Bruno Poltego z Morawskiej Ostrawy)
 • Franciszek Szymiczek: Materiały dotyczące plebiscytu na Górnym Śląsku w spuściżnie po Karolu Kożliku
 • Michał Lis: Uwagi w sprawie odczytywania wyników plebiscytu na Górnym Śląsku
 • Franciszek Biały: Z dziejów niemieckich korpusów ochotniczych 1920—1923
 • Karol Jonca: Pogląd śląskiego działacza ludowego Arkadiusza Bożka na wygaśnięcie konwencji genewskiej (w 1937 roku)
 • Zbigniew Lasak: Wykonanie konwencji genewskiej z 15 maja 1922 roku na Śląsku Opolskim w świetle trzech raportów konsula generalnego RP

Studia Śląskie, tom 20 (1971)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 20 (1971)t.20

 • Od redakcji
 • Stanisława Barącz: Kryzysy agrarne w rolnictwie śląskim okresu kapitalizmu
 • Karol J. Błahut: Niemiecki kredyt inwestycyjny z 30 września 1938 roku jako narzędzie polityki handlowej Trzeciej Rzeszy w stosunkach z Polską
 • Andrzej Brożek: Z najstarszych polskich relacji prasowych o pionierach górnośląskich w Teksasie
 • Jerzy Czupiał: Ekonomiści w wielkim przemyśle. Z badań nad kadrą ekonomistów w południowo-zachodnim regionie Polski
 • Władysław Dziewulski: Górny Śląsk a powstanie listopadowe
 • Stefan Golachowski: Nad urbarzem chrzelickim
 • Wanda Iżyk: Związki między potencjałem produkcyjnym ą czynnikiem ludzkim w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym
 • Edward Jędrzejewski: Hitlerowska doktryna prawno-polityczna o założeniach ustroju Trzeciej Rzeszy
 • Karol Jonca: Doktryna polityczna arystokratycznej „opozycji” antyhitlerowskiej na Śląsku (1940—1944). Spór wokół „Kreisauer Kreis”
 • Jan Jończyk: Problemy prawa pracy PRL w latach 1956—1970
 • Edmund Klein: Rząd pruski wobec antypolskiego ustawodawstwa na Górnym Śląsku w okresie niemieckiej rewolucji listopadowej (Losy nieopublikowanej proklamacji rządu pruskiego do Górnoślązaków)
 • Józef Kokot: Stereotypy historyczne
 • Alfred Konieczny: Wysiedlenia ludności polskiej powiatu żywieckiego w 1940 roku (Saybusch Aktion)
 • Andrzej Kudłaszyk: Koncepcje polityczne współtwórcy polskiego ruchu ludowego Bolesława Wysłoucha (z 1886 roku)
 • Manfred Kutyma: Aspiracje zawodowe a zróżnicowanie społeczno-regionalne ludności Śląska Opolskiego
 • Tadeusz Ładogórski: Próby określenia polsko-niemieckiej granicy językowej na Dolnym Śląsku w XVI wieku
 • Józef Matuszewski: Perna i berna
 • Bogusław Olszewski: Narodowościowe aspekty polityki interwencyjnej republiki weimarskiej na Śląsku w świetle niektórych dokumentów niemieckich
 • Kazimierz Orzechowski: Zgromadzenia trybunalskie. Ze studiów nad systemem reprezentacji stanowej feudalnego Śląska
 • Franciszek Połomski: Sądy do spraw sterylizacji w Trzeciej Rzeszy (1933—1945)
 • Bolesław Reiner: Zmiany organizacji administracji kościoła katolickiego na Śląsku w XIX i XX wieku (Z badań nad ustrojem wyznaniowym)
 • Stanisław Rospond: Informacje i dezinformacje co do polsko-niemieckiej granicy językowej na Śląsku w XIX wieku
 • Norbert Słopecki: Eksport z górnośląskiego hutnictwa do ZSRR na tle polsko-radzieckich stosunków gospodarczych lat międzywojennych
 • Władysław Sobociński: Struktura społeczno-prawna Księstwa Warszawskiego
 • Herbert Szurgacz: Niektóre zagadnienia pracy przymusowej Polaków w okresie II wojny światowej we współczesnej literaturze zachodnioniemieckiej
 • Alojzy Targ: Kult Tadeusza Kościuszki na Śląsku
 • Jan Wąsicki: Wpływ zaboru ziem polskich na reformy ustrojowe w Prusach do roku 1806
 • Leszek Winowski: Innowiercy w średniowiecznych wyobrażeniach i legendach

Studia Śląskie, tom 21 (1972)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 21 (1972)t.21

 • Józef Kokot: Instytut Śląski — Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu
 • Bolesław Reiner: Polityczno-administracyjne podziały Górnego Śląska w XIX i XX witeku
 • Wiesław Lesiuk: Rady żołnierska, robotnicza, chłopska i ludowa w mieście Opolu w latach 1918—1919
 • Franciszek Hawranek: Dwie akcje polityczne na Śląsku Opolskim w latach 1926 i 1928
 • Karol Jonca: Prawo w koncepcjach śląskiej „opozycji” antyhitlerowskiej. „Kreisauer Kreis” Helmutha Jamesa von Moltke
 • Alfred Konieczny: Polenlager — obozy dla wysiedlonej ludności polskiej na Górnym Śląsku w latach 1942—1945
 • Zbigniew Kowalski: Udział Wojska Polskiego w życiu gospodarczo-politycznym Śląska Opolskiego w latach 1945—1947
 • Michał Lis: Problematyka histonii gospodarczej Śląska Opolskiego lat 1945—1949 na łamach opolskich periodyków naukowych
 • Józef Kokot: Układy NRF z państwami socjalistycznymi
 • Waldemar Sznajder: Ostkunde — integralna część systemu wychowania politycznego w Niemczech zachodnich (1946—1969)
 • Stanisława Sochacka: Gramatyki i słowniki polsklie na Śląsku w XVII i XVIII wieku (Stan badań i postulaty badawcze)
 • Tekla Stojanowska: J. S. Bandtkie — pierwszy badacz nazewnictwa geograficznego Śląska
 • Tadeusz Gospodarek: Uczestnictwo załogi zakładu wielkoprzemysłowego w kulturze
 • Czesław Wawrzyniak: Z zagadnień upowszechnienia książki w województwie opolskim
 • Maria Jednaka: Czytelnictwo „Trybuny Opolskiej” i „Głosu Odlewnika” w środowisku społeczno-zawodowym huty Małapanew” w Ozimku
 • Manfred Kutyma, Robert Rauziński: Społeczno-ekonomiczne aspekty planowania szkolnictwa ponadpodstawowego w regionie (na przykładzie województwa opolskiego)
 • Robert Rauziński: Dynamika i struktura zatrudnienia kadr technicznych w gospodarce województwa opolskiego w latach 1956—1968
 • Janusz Kroszel: Problemy polityki rozwoju infrastruktury społecznej w ujęciu przestrzennym
 • Józef Góralczyk: Gospodarcze i społeczne racje w projektowaniu organizacji rolnictwa
 • Zenon Baranowski: Organiezno-rozdzielcza oraz syntetyczna metoda rachunku gospodarstwa indywidualnego stosowana w Zakładzie Ekonomiki Rolnictwa Instytutu Śląskiego
 • Franciszek Miśków: Praktyczne opracowanie rachunku syntetycznego w indywidualnym gospodarstwie rolnym
 • Mairia Góralczyk: Miary koncentracji w badaniach nad zmiennością struktury społeczno-ekonomicznej wsi
 • Józef Makowiecki: Próba określenia warunku wzrostu plonów pszenicy ozimej w województwie opolskim
 • Jan Tkocz: Model rozłogów jednostek osadniczych na drodze do pełnego uspołecznienia ziemi (na przykładzie wsi Czarnolas w powiecie grodkowskim)
 • Ewa Wyglenda: Bibliografia zawartości „Studiów Śląskich” T. 1:1958 — T. 20:1971

Studia Śląskie, tom 22 (1972)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 22 (1972)t.22

I. Artykuły

 • Edmund Klein: Problem antypolskiego ustawodawstwa wyjątkowego na Górnym Śląsku w latach 1914—1919
 • Franciszek Hawranek: Wybory prezydenta Rzeszy w 1925 r. w prowincji górnośląskiej
 • Andrzej Brożek: Chicagoskie echa napadu na artystów katowickiego Teatru Polskiego w Opolu w 1929 r.

II. Miscellanea i materiały

 • Stanisława Sochacka: Zachowana korespondencja między Władysławem Nehringiem a Lucjanem Malinowskim
 • Bogusław Olszewski: Zagadnienia ekonomicznej interpretacji najnowszej historii Niemiec
 • Karol Fiedor: Podstawowe formy i problemy zaangażowania nauki niemieckiej na rzecz rewizji wschodniej granicy w latach 1918—1933
 • Ryszard Dermin: Działacze Związku Polaków w Niemczech na Śląsku Opolskim w kartotece opolskiego gestapo
 • Korneliusz Pszczyński: Sztandar Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech w opolskich zbiorach muzealnych. Przyczynek do dziejów harcerstwa polskiego w okresie międzywojennym na Śląsku Opolskim
 • Mieczyław Wrzosek: Administracja niemiecka na okupowanych terenach Górnego Śląska w okresie od 3 września do 25 października 1939 r. Struktura organizacyjna i kompetencje
 • Zbigniew Kowalski: Niektóre czynniki kształtujące postawy polityczne autochtonów i repatriantów na Śląsku Opolskim w okresie od stycznia 1947 do sierpnia 1948
 • Jan Korbel: Z badań nad akcją łączenia rodzin (1957—1958)
 • Karol Musioł: Bibliografia śląskich czasopism muzycznych

Studia Śląskie, tom 23 (1973)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 23 (1973)t.23

I. Artykuły

 • Juliusz Demel: Początki „Głosu Śląskiego” Józefa Siemianowskiego w Gliwicach w 1903 roku
 • Edmund Klein: Konferencja górnośląskich rad robotniczych i żołnierskich 22 listopada 1918 roku w Gliwicach (Podróż Hugona Haasego na Górny Śląsk)

II. Miscellanea i materiały

 • Alfred Nowak: Księgi metrykalne parafii Kuźnia Raciborska jako źródło do badań tradycji zawodowych
 • Leonard Smołka: Problematyka państwa, narodu i społeczeństwa w polskiej prasie Śląska Opolskiego (1922—1939)
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz: O „Małym Polaku w Niemczech”
 • Ryszard Hajduk: Nieznane wystąpienie Arki Bożka i „Kolo Ślązaków” w Wielkiej Brytanii
 • Stanisław Gajda: Socjologia imion na przykładzie Opola i okolic
 • Zygmunt Nowak: Z działalności Komisji Przemysłu i Handlu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu w latach 1962—1963
 • Bożena Sołtys-Schayerowa: List do redakcji

Studia Śląskie, tom 24 (1973)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 24 (1973)t.24

 • Roman Lutman (31 VII 1897—28 I 1973)

I. Artykuły

 • Józef Kokot, Manfred Kutyma, Augustyn Leśnik: Dorobek i perspektywy rozwojowe opolskiego środowiska naukowego
 • Tadeusz Gospodarek: Niektóre aspekty prognozy rozwoju kultury w regionie opolskim do 1990 roku
 • Franciszek Hawranek: Walki hutników i górników na Śląsku Opolskim w 1924 roku o ośmiogodzinny dzień pracy
 • Bogusław Olszewski: Społeczno-polityczne aspekty interwencjonizmu państwowego republiki weimarskiej
 • Horst Więcek: Węzłowe problemy hitlerowskiej polityki gospodarczej (1933—1945)

II. Miscellanea i materiały

 • Marek Maciejewski: Uwagi o genezie partii narodowych socjalistów i jej ideologii na Śląsku Opolskim (1925—1932)
 • Ryszard Dermin: Z działalności Komitetu Niesienia Pomocy Kulturalnej dla Śląska Opolskiego w Katowicach w latach 1932—1939
 • Henryk Tomiczek, Stanisław Żyga: Stan i potrzeby badań dziejów ruchu spółdzielczego na Górnym Śląsku w latach 1860—1971
 • Zygfryd Bulla: Z badań nad poglądami młodzieży opolskiej na problem założenia rodziny i jej wielkość
 • Jan Korbel: Akcja łączenia rodzin (1957—1958)
 • Andrzej Pasierbiński: Elementy świadomości narodowej wśród uczniów szkół średnich miasta Opola
 • Ludwik Brożek: Bibliografia ważniejszych prac Romana Lutmana

Studia Śląskie, tom 25 (1974)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 25 (1974)t.25

I. Artykuły

 • Leonard Smołka: Wydawnictwa polskie na Śląsku Opolskim (1922—1939)
 • Karol Fiedor: Rola prasy, radia i filmu w antypolskiej propagandzie w republice weimarskiej
 • Franciszek Biały: Z dziejów ugrupowań burżuazyjnych na Śląsku. Rola i działalność Deutschnationale Volkspartei 1918—1921
 • Milan Myška: Raciborski „Reichsverband heimatliebender Hultschiner” (Rozdział z historii antyczechosłowackiej irredenty)
 • Józef Wendt: SPD wobec granicy polsko-niemieckiej w latach 1921—1925
 • Mirosław Cygański: SS w pruskich prowincjach Śląska w latach 1929—1935
 • Marek Maciejewski: Śląskie oddziały szturmowe narodowych socjalistów w sporach o władzę polityczną (1932—1934)

II. Miscellanea i materiały

 • Herman Głowacki: Jan Ignacy Felbiger (W dwuchsetną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej)
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Alojzy Targ (1905—1973)
 • Alojzy Targ: Paweł Musioł (1905—1943)
 • Ludwik Brożek: Bibliografia ważniejszych prac Alojzego Targa
 • Piotr Stawecki: Nieznany referat o obliczu narodowym Śląska Opolskiego z grudnia 1934 roku
 • Irena Kociszewska: Młodzież wiejska jako potencjalna rezerwa siły roboczej dla działów pozarolniczych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym

Studia Śląskie, tom 26 (1974)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 26 (1974)t.26

 • Henryk Borek: Trzydzieści lat służby dla Śląska
 • Bibliografia prac śląskoznawczych Stanisława Rosponda za lata 1945—1973 (zestawił Henryk Borek)
 • Irena Bajerowa: Znaczenie normy teoretycznej w zmianach ortografii XIX wieku
 • Józef Bar: Uwagi o kulturze żywego słowa w programie języka polskiego szkoły średniej i w praktyce szkolnej
 • Stanisław Bąk: Śląskie nazwisko Rzitka
 • Franciszek Bizoń: Górnołużyckie błuki
 • Stanisław Borawski: Jeszcze o Kowalskim (Repartycja geograficzna nazwisk Kowalski i Nowak)
 • Henryk Borek: Imiona w śląskich pieśniach ludowych
 • Teresa Bulicz: Nazwy osobowe o formie zrostu z partykułą w członie pierwszym (O śląskim nazwisku Lecybyl)
 • Walenty Dobrzyński: Formant -ę, -ęta we współczesnym języku ogólnopolskim
 • Stanisław Gajda: Uwagi o stylu naukowym
 • Tekla Gondecka: Prace językoznawcze Jerzego Samuela Bandtkiego
 • Hubert Górnowicz: O niektórych nazwach miejscowych Pomorza Gdańskiego
 • Marian Kaczmarek: Comparatio jako dominanta stylistyczna Ojczystego wiersza Samuela Twardowskiego
 • Stanisław Kochman: Z zagadnień czesko-polsko-wschodniosłowiańskich związków leksykalnych
 • Józef Kokot: O perspektywach dyskusji podręcznikowej Polska—RFN
 • Leon Komincz: Znaczenie a rzeczywistość pozajęzykowa
 • Jerzy Kopeć: Z problematyki monografii językowo-stylistycznej
 • Alina Kowalska: Zeznania sądowe ze Śląska z roku 1579
 • Bogusław Kreja: Słowotwórcza rola fleksji we współczesnym języku polskim
 • Władysław Kuraszkiewicz: Oboczności akcentowe typu wieliki — wielki, aże — aż, iże — iż w Rozmyślaniach dominikańskich
 • Krystyna Kwaśniewska-Mżyk: Wybrane formy fleksyjne rzeczownika w dramatach Franciszka Karpińskiego
 • Jan Miodek: O pełną wiedzę wyraźną w językowym poradnictwie
 • Kazimierz Orzechowski: Zjazdy miast na Śląsku w czasach jagiellońskich
 • Władysław Paryl: O zanikaniu mazurzenia w mowie osiedleńców z Żywieckiego w Sidzinie w powiecie grodkowskim
 • Feliks Pluta: Nazwiska w księgach chrztów z Kierpnia w powiecie prudnickim (1655—1775)
 • Jerzy Pośpiech: Folklorystyka śląska w pracach Władysława Nehringa
 • Leokadia Pośpiechowa: Stanisław Wyspiański i Włodzimierz Tetmajer. Powinowactwa i wpływy
 • Dorota Simonides: Zmiana — gwarancją żywotności folkloru
 • Otylia Słomczyńska: Antoni Belica — pierwszy polski księgarz w Opolu
 • Stanisława Sochacka: Polskie nazwy terenowe na XIX-wiecznych mapach katastralnych powiatu opolskiego
 • Władysław Studencki: O wielogatunkowości dzieła literackiego
 • Piotr Świerc: Juliusz Roger
 • Stefan Warchoł: O nazwach miejscowych i terenowych typu Wąkop, Wąsosz
 • Janina Węgier: Postacie Niemców i parodia ich sposobu mówienia w komediach oświeceniowych
 • Barbara Wołowik: Nazwy nauczyciela domowego, prywatnego
 • Henryk Wopiński: O przejściu ŕ ≥ rz (ž || š), ļ ≥ ṷ w mowie byłych górali bukowińskich z Rumunii
 • Jan Zaremba: Polak w Szląsko jako utwór śląskiej literatury mieszczańskiej
 • Bogusława Żabska: Wyróżnik leksykalny nazwisk prymarnych
 • Wykaz ważniejszych skrótów

Studia Śląskie, tom 27 (1975)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 27 (1975)t.27

 • Józef Masny: Dorobek i perspektywy rozwojowe województwa opolskiego
 • Damian Tomczyk: Wyzwolenie Śląska Opolskiego w 1945 roku
 • Anna Magierska: Z problemów obejmowania władzy na Śląsku Opolskim w 1945 roku
 • Tadeusz Swedek: Polegli w walce o utrwalenie władzy ludowej na Śląsku Opolskim (Sprawozdanie z akcji weryfikacji poległych)
 • Jan Misztal: Weryfikacja polskiej ludności rodzimej na Opolszczyźnie w świetle prasy
 • Stefan Czech: Organizacja władz miejskich na Śląsku Opolskim w latach 1945—1950
 • Arkadiusz Ogrodowczyk: Z dziejów osadnictwa wojskowego na Śląsku Opolskim w latach 1945—1948
 • Michał Lis: Drogi integracji gospodarczej Śląska Opolskiego w latach 1945—1949
 • Stanisław Gruszecki: Administracja wodna i żegluga śródlądowa na Odrze od maja 1945 r. do sierpnia 1946 r.
 • Józef Kokot , Robert Rauziński: Społeczeństwo Opolszczyzny w Polsce Ludowej (1945—1973)
 • Krzysztof Kwaśniewski: Struktura społeczna ludności Śląska Opolskiego
 • Bolesław Reiner: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu w środowisku naukowym regionu
 • Jerzy Lubos: Z problemów kształcenia inteligencji na Śląsku Opolskim na przykładzie liceów ogólnokształcących
 • Ryszard Kałuża , Manfred Kutyma: Funkcje szkoły średniej w środowisku (na przykładzie LO w Dobrzeniu Wielkim)

Studia Śląskie, tom 28 (1975)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 28 (1975)t.28

I. Artykuły

 • Aleksander Nyrek: Organizacja administracji i pracy w lasach górnośląskich od X do połowy XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem okresu pańszczyźniano-folwarcznego
 • Romuald Gelles: Gospodarka Wrocławia w latach I wojny światowej
 • Mirosław Cygański: Niemieckie organizacje pacyfistyczne i ich aktywność na Górnym Śląsku w latach 1926—1932
 • Anna Wolff-Powęska: Teoria niemieckiej ziemi kulturowej (Kulturboden) i narodowej (Volksboden) w służbie ekspansjonistycznej polityki Niemiec
 • Zygmunt Szuszkiewicz: Instytut Wschodniej Europy we Wrocławiu w latach 1940—1945
 • Stanisław Łukowski: Hitlerowskie obozy na Opolszczyźnie
 • Seweryn Molenda: Przemysł ziemi raciborskiej w Polsce Ludowej (1945—1971)
 • Roma Łobos: Eksport Fabryki Obrabiarek „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej w latach 1947—1970
 • Teresa Smolińska: Tradycja ludowa dotycząca miasta Opola

II. Miscellanea i materiały

 • Herman Głowacki: Nieznana korespondencja Józefa Lompy
 • Barbara Kałamarz: Karol Myśliwiec
 • Alfons Mrowiec: Zginęli w Dachau

Bibliografia

 • Ewa Wyglenda: Przegląd polskich badań z lat 1969—1974 nad okresem plebiscytu i powstań śląskich
 • Ewa Wyglenda: Bibliografia prac Władysława Dziewulskiego

Studia Śląskie, tom 29 (1976)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 29 (1976)t.29

I. Artykuły

 • Mieczysław Pater: Idee polityczne w ruchu katolickim na Śląsku (1848—1871)
 • Aleksander Kwiatek: Powstańcze organy wymiaru sprawiedliwości na Górnym Śląsku w 1921 r.
 • Karol Jonca: Polskie organizacje konspiracyjne na Śląsku w opinii nazistowskich organów wymiaru sprawiedliwości (1940—1944)
 • Stanisław Senft: Jeńcy wojenni i obcokrajowi robotnicy przymusowi w rolnictwie śląskim w latach 1939—1945 (warunki pracy, próba oceny środowiska)
 • Władysław Jacher: Stan i potrzeby badań w zakresie socjologii wsi na Śląsku Opolskim
 • Eryk Deszczka: Szkolnictwo średnie południowo-zachodniego podregionu Opolszczyzny i jego funkcje (1973/1974)
 • Czesław Kurek: Podopolski fenomen retoryki ludowej
 • Jan Korbel: Z badań nad reemigracją z RFN. Przywiązanie do rzeczywistej ojczyzny

II. Miscellanea i materiały

 • Andrzej Larysz: Lompa o języku, gwarze i nazewnictwie
 • Herman Głowacki: Karol Kosicki (Koschützki) w obronie ludu śląskiego
 • Jolanta Kwiatek: Stosunki językowe na Górnym Śląsku w świetle zapisów dzieci do szkół elementarnych
 • Witold Chmielewski: Z działalności Komitetu Wydawnictw Śląskich Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1933—1939

Bibliografia

 • Wiesław Malicki: Herman Głowacki (27 XII 1928—28 VIII 1975)
 • Ewa Wyglenda: Integracja społeczna i kulturowa na Opolszczyźnie. (Bibliografia)

Studia Śląskie, tom 30 (1976)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 30 (1976)t.30

 • Karol Jonca: Józef Kokot (1916—1975)
 • Ewa Wyglenda: Bibliografia prac profesora doktora Józefa Kokota 1939—1976

I. Artykuły

 • Mieczysław Pater: Biskup wrocławski Melchior von Diepenbrock wobec kwestii języka polskiego na Śląsku
 • Mirosław Cygański: Polityka Wielkiej Brytanii wobec Górnego Śląska w latach 1919—1920
 • Karol Jonca: Gustaw Stresemann o polskiej interwencji zbrojnej na Górnym Śląsku (1921 r.)
 • Bolesław Reiner: Z problemów narodowo-wyznaniowych w województwie śląskim (1922—1939)
 • Jan Rymarczyk: Polityczno-gospodarcze przyczyny stagnacji Zagłębia Dolnośląskiego w ekonomice III Rzeszy
 • Karol Fiedor: „Lager-Ideologie” w systemie wychowania młodzieży hitlerowskich Niemiec
 • Stanisław Senft: Sprawa zatrudnienia jeńców wojennych i robotników przymusowych z ZSRR w rolnictwie III Rzeszy (na przykładzie Śląska) w latach 1941—1942
 • Damian Tomczyk: Bitwa o przyczółek na Odrze w rejonie Golczowic—Mikolina—Skorogoszczy w 1945 r.
 • Alfred Konieczny: Upadek „Festung Glogau” w 1945 r.
 • Jan Misztal: Z problematyki procesu normalizacji położenia polskiej ludności rodzimej na Śląsku Opolskim w latach 1945—1947

II. Miscellanea i materiały

 • Jerzy Ratajewski: O wydawnictwach, redaktorach, kolporterach i czytelnikach prasy polskiej na Śląsku w końcu XIX i na początku XX w.
 • Hubert Wolan: Świdnickie procesy narodowosocjalistycznych bojówkarzy (1929—1930)
 • Stanisław Gawlik: Z problematyki kształcenia dorosłych na szczeblu podstawowym w województwie opolskim
 • Leszek Izbiński: Zespół „Akta miasta Brzegu” (XIII w.—1945 r.)

Studia Śląskie, tom 31 (1977)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 31 (1977)

Spis treści

 • Franciszek Hawranek, Bolesław Reiner: Dwudziestolecie Instytutu Śląskiego w Opolu (1957—1977)
 • Wiesław Lesiuk: Przedstawicielstwa robotnicze w górnośląskich zakładach przemysłowych w latach 1918—1921
 • Jan Meissner: Problem plebiscytu w czechosłowacko-polskim sporze te rytorialnym na Śląsku Cieszyńskim w 1919 r.
 • Mirosław Cygański: Polityka interwencyjna Wielkiej Brytanii w sprawie Górnego Śląska w 1921 r. i w początkach 1922 r.
 • Aleksander Kwiatek: Działalność Michała Grażyńskiego w okresie powstań śląskich
 • Stanisław Senft: Sytuacja zdrowotna robotników przymusowych i jeńców wojennych zatrudnionych w rolnictwie na Śląsku (1939—1945)
 • Damian Tomczyk: Bitwa o Śląsk Opolski w 1945 r. (Stań badań i postulaty badawcze)
 • Józef Góralczyk, Józef Makowiecki: Przyrodnicza rejonizacja obszarów rolnych województwa opolskiego
 • Zenon Baranowski: Typy gospodarcze rolniczych spółdzielni produkcyjnych
 • Czesław Nowiński: Działalność socjalna i społeczno-kulturalna rolniczych spółdzielni produkcyjnych w województwie wrocławskim (1970—1974)
 • Zbigniew Kołaczkowski, Robert Rauziński: Z badań nad postępem technicznym i zatrudnieniem kadr kwalifikowanych w przemyśle maszynowym województwa opolskiego w 1975 r.
 • Robert Rauziński: Poziom wykształcenia ludności regionu opolskiego w latach 1948—1975
 • Stanisław Jałowiecki, Maria Paszkiewicz, Janusz Wożniacki: Płynność kadr lekarskich w województwie opolskim
 • Józef Byczkowski: Problemy mniejszości narodowych w działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Władysław Jacher: System społeczny jako kategoria socjologiczna
 • Stanisław Jałowiecki: Uwagi w sprawie badań struktury systemu wartości
 • Maria Grygierczyk, Andrzej Pasierbiński: Obraz Polaków w świadomości uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego
 • Ewa Wyglenda: Bibliografia zawartości Studiów Śląskich T. 21:1972—T. 30:1976

Studia Śląskie, tom 32 (1977)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 32 (1977)

Spis treści

 • Edmund Jan Osmańczyk: Nasi zachodni sąsiedzi
 • Antoni Wrzosek: Przyczynek do genezy „Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych” (Ze wspomnień z lat 1939— 1947)
 • Henryk Borek: Badania nad hydronimią Odry
 • Józef Byczkowski: Niektóre aspekty problemu mniejszości narodowych w polityce republiki weimarskiej
 • Władysław Dziewulski: Polski ruch narodowy w Siołkowicach Starych i Nowych na przełomie XIX i XX wieku
 • Adam Galos: Zabór pruski a północny Szlezwik (Z problematyki polityki narodowościowej II Rzeszy)
 • Franciszek Hawranek: Oderwanie się PPS zaboru pruskiego od SPD w 1901 roku
 • Władysław Jacher, Manfred Kutyma: Odra w świadomości mieszkańców Nadodrza
 • Karol Jonca: Realizacja dekretu „Noc i mgła” na Śląsku (1943—1945)
 • Jan Kantyka: Współczesny kształt patriotyzmu i internacjonalizmu
 • Edmund Klein: Karl Otfrid Foerster — wrocławski lekarz Włodzimierza Lenina
 • Alfred Konieczny: Przygotowania władz hitlerowskich do ewakuacji Górnego Śląska w końcowej fazie II wojny światowej
 • Alojzy Melich: Problematyka zysku w teorii podziału we współczesnym kapitalizmie
 • Kazimierz Orzechowski: Monarszy komisarze na ogólnośląskich zgromadzeniach stanowych
 • Mieczysław Pater: „Gazeta Górnośląska” w świetle korespondencji Franciszka Przyniczyńskiego z biskupem wrocławskim Henrykiem Forsterem (1879—1881)
 • Franciszek Połomski: Ograniczenia w zawieraniu małżeństw Niemców z cudzoziemcami w czasie II wojny światowej
 • Jan Rajman: Miejsce małych miast w systemie osadniczym województwa opolskiego
 • Robert Rauziński: Deformacje w strukturze demograficznej ludności wiejskiej i rolniczej w uprzemysłowionych rejonach województwa opolskiego
 • Bolesław Reiner: Sytuacja Kościoła Starokatolickiego w województwie śląskim w latach 1922—1938 (Z badań nad mniejszościami wyznaniowymi)
 • Stanisław Rospond: Kultura języka ojczystego na Śląsku
 • Dorota Simonides: Przekaz folklorystyczny i jego znaczenie społeczne

Studia Śląskie, tom 33 (1978)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 33 (1978)

Spis treści

Spis treści
I. Artykuły

 • Andrzej Kudłaszyk: Problemy społeczne Śląska w poglądach Stanisława Stojałowskiego na przełomie XIX i XX w
 • Edmund Klein: Śląskie koncepcje separatystyczne (listopad 1918—kwiecień 1919)
 • Kazimierz Popiołek: Przyczynek do udziału polskiej młodzieży akademickiej w walce o Śląsk w roku 1920
 • Franciszek Hawranek: Wybory do parlamentu Rzeszy w 1924 r. w prowincji górnośląskiej
 • Stanisław Senft: Badania nad historią gospodarczą województwa opolskiego w Polsce Ludowej (wybrane zagadnienia)
 • Stanisław Pajączkowski: Udział Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w przemianach kulturalno-oświatowych Dolnego Śląska

II. Miscellanea i materiały

 • Franciszek Szymiczek: Ludwik Brożek (1907—1976)
 • Ryszard Miążek: Franciszek Chrószcz (1846—1906)
 • Franciszek Szymiczek: Górnośląskie czasopismo „Dobro Ludu” w latach 1931—1934
 • Bogdan Cybulski: Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego (1918—1920)
 • Andrzej Mikołajew: Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej dla Śląska w Bytomiu (3 I 1919—19 V 1919)
 • Leonard Smołka: Śląsk w polskiej myśli politycznej (1922—1939). Uwagi i postulaty badawcze
 • Franciszek Biały: Organizacja „Consul” na Śląsku
 • Krystian Jasik: Propaganda przywódców NSDAP na Śląsku w 1932 r.
 • Karol Jonca: Egzekucje czechosłowackich skazańców we Wrocławiu (1940—1945)
 • Alfred Konieczny: Jeszcze o patriotach czeskich w więzieniach wrocławskich w latach II wojny światowej
 • Adam Basak: Szef wrocławskiej kripo o realizacji „Sagan Befehl”
 • Joachim Glensk: Ważniejsze daty z dziejów powojennej prasy Śląska Opolskiego

Studia Śląskie, tom 34 (1978)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 34 (1978)t.34

Spis treści

 • Jan Wosch: Terytorialny rozwój własności ziemskiej zakonu jezuitów na Śląsku od XVI do XVIII w.
 • Bogusław Kaczmarski: Okręgi rzemieślnicze Śląska w końcu XVIII w.
 • Jolanta Kwiatek: Obowiązek szkolny na Górnym Śląsku w latach 1763—1918
 • Joachim Glensk: Nakłady prasy polskiej na Śląsku (1789—1939)
 • Leszek Wiatrowski: Rozwarstwienie chłopów na Śląsku w latach 1882—1907
 • Mieczysław Pater: Nauka języka polskiego w gimnazjach wrocławskich w latach 1840—1912
 • Romuald Gelles: Położenie materialne ludności Wrocławia w latach I wojny światowej
 • Jan Łączewski: Mniejszość polska na Śląsku Opolskim w latach 1922—1939 w polityce Michała Grażyńskiego
 • Karol Fiedor: Niektóre aspekty polityki Josefa Wagnera wobec Śląska(1934—1941)
 • Alfred Konieczny: Nie znane wytyczne w sprawie stosowania ustawy o zabezpieczeniu granic Rzeszy z lat 1937—1938
 • Stefan Czech: Organizacja i działalność Związku Samopomocy Chłopskiej na Śląsku Opolskim (1945—1956)
 • Robert Rauziński: Zastosowanie metody taksonomicznej do oceny społeczno-gospodarczego rozwoju województwa opolskiego w latach 1971— 1975

Studia Śląskie, tom 35 (1979)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 35 (1979)t.35

Spis treści

I. Artykuły

 • Edmund Klein: Niemieckie separatystyczne koncepcje na Śląsku w okresie konferencji wersalskiej
 • Eugeniusz Kobzdaj: Polskie kółka rolnicze na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym.
 • Karol Fiedor: Rola niemieckich organizacji studenckich w systemie antypolskiej propagandy w latach 1933— 1939
 • Karol Jonca: Kościół ewangelicki na Śląsku wobec polityki rasistowskiej NSDAP
 • Alfred Konieczny: Ruch oporu na Górnym Śląsku w świetle dokumentów Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej
 • Stefan Jakubowski, Wiktor Skrzypek: Służba weterynaryjna na Śląsku Opolskim w latach 1945—1975

II.II. Miscellanea i materiały

 • Róża Okos: Warsztat naukowy śląskiego dialektologa Michała Przywary
 • Jolanta Kwiatek: Stosunki językowe w szkole ludowej na Górnym Śląsku w latach szkolnych 1902/1903—1907/1908
 • Franciszek Biały: Wrocław w pierwszym roku rządów hitlerowskich
 • Aleksander Kwiatek: Listy Wojciecha Korfantego do Stanisława Sopickiego (13 XI 1938—16 II 1939)
 • Roman Zgłobicki: Ewakuacja jeńców wojennych Stalagu VIII A Görlitz-Moys w 1945 r.
 • Damian Tomczyk: Z walk o przyczółek odrzański w rejonie Sławie (23—28 I 1945 r.)
 • Czesława Mykita-Glensk: Pamiętnikarstwo na łamach „Kwartalnika Opolskiego” i „Studiów Śląskich”

Studia Śląskie, tom 36 (1979)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 36 (1979)t.36

Spis treści

 • Edmund Jan Osmańczyk: Początek wychowania dla pokoju
 • Ludwik Bandura: Adaptacja do zawodu nauczycielskiego
 • Henryk Borek: Osadnictwo ziemi lublinieckiej w świetle nazw miejscowych
 • Władysław Dziewulski: Dzieje Namysłowa do połowy XIV w.
 • Stanisław Gawlik: Nauczyciele niekwalilikowani w szkolnictwie podstawowym Śląska Opolskiego w okresie powojennym
 • Władysław Jacher, Manfred Kutyma: Społeczno-kulturowe aspekty modernizacji oświaty. Wnioski i refleksje z badań nad wzorami społeczno-kulturowymi
 • Karol Jonca: Relacje francuskich i bawarskich dowódców o potyczce pod Strugą-Szczawienkiem (15 maja 1807 r.)
 • Alfred Konieczny: Stan badań nad numeracją więźniów w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen
 • Stanisław Krawcewicz: Uwagi o nauczycielach nauczycieli w perspektywie kształcenia ustawicznego
 • Grażyna Kwiatkowska: Szkolnictwo rolnicze Śląska Opolskiego w pierwszych latach powojennych (1945—1949)
 • Augustyn Leśnik: Z badań nad sytuacją opolskich weteranów pracy pedagogicznej
 • Stanisław Łukowski: Szkoła i nauczyciele na Śląsku Opolskim w Polsce Ludowej
 • Wiesław Malicki: Kierunek ukończonych studiów a praca zawodowa nauczycieli (w świetle badań nad absolwentami WSP w Opolu)
 • Tadeusz Wacław Nowacki: Kwalifikacje — podstawowe pojęcie pedagogiki pracy
 • Wincenty Okoń: Szkoła jako przedmiot badań porównawczych
 • Kazimierz Orzechowski: Obrady i uchwały ogólnośląskich zastępczych zgromadzeń stanowych
 • Robert Rauziński: Rozwój demograficzny na Śląsku Opolskim w latach 1980—2000 a dynamika i struktura kształcenia i zatrudnienia kadr kwalifikowanych
 • Bolesław Reiner: Z dziejów walki o świeckość szkoły w Polsce w latach 1918—1921
 • Stanisław Rospond: Nieznane polonica śląskie z XV w.
 • Henryk Tomiczek: Spółdzielczość uczniowska w Rybnickim Okręgu Węglowym do 1939 r.
 • Tadeusz Wiloch: Uwagi o jakości kształcenia i wychowania w szkolnictwie polskim

Studia Śląskie, tom 37 (1980)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 37 (1980)t.37

Spis treści
I. Artykuły

 • Edward Józef Kuś: Czasopisma studentów polskich we Wrocławiu w latach 1850—1914
 • Mirosław Cygański: Struktura i antypolska działalność niemieckiego wywiadu na Śląsku (1920—1932)
 • Leonard Smołka: Sprawy bezpieczeństwa i niepodległości II Rzeczypospolitej w prasie polskiej na Śląsku Opolskim (1922—1939)
 • Karol Jonca: „Noc kryształowa” na Śląsku Opolskim na tle polityki antyżydowskiej Trzeciej Rzeszy
 • Alfred Konieczny: Aresztowania opolskiego gestapo w świetle statystyk Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy z lat 1941—1943
 • Ryszard Pacull: Powstanie i rozwój szkolnictwa podstawowego na Śląsku Opolskim w latach 1945—1946
 • Barbara Grodecka: Starzenie się i starość demograficzna ludności województwa opolskiego w latach 1950—1977
 • Bolesław Reiner: Religijno-światopoglądowy tradycjonalizm a rozwój postaw społeczno-politycznych młodego pokolenia w świetle badań przeprowadzonych w regionie opolskim
 • Stanisław Malarski: Kooperacja przemysłowa i jej regionalne uwarunkowania na przykładzie województwa opolskiego
 • Jan Korbel: Czynniki kształtujące wolę powrotu nowych emigrantów z RFN do Polski

II. II. Miscellanea i materiały

 • Jan Róg: Wpływ migracji zarobkowych na rozwój kultury
 • Teresa Konieczna: Literatura w „Głosach z nad Odry” (1918—1924)
 • Maria Sadecka-Zmarlak: Z badań nad rzemiosłem na Śląsku w latach 1945—1946
 • Eryk Holona: Uwagi o harcerstwie na Śląsku Opolskim w latach 1945—1949
 • Stanisław Pajączkowski: Działalność Wojewódzkiej Spółdzielni Inwalidów Usługowo-Produkcyjnej „Odnowa” w Opolu (1951—1975)
 • Czesława Mykita-Glensk: Pamiętnikarstwo opolskie

Studia Śląskie, tom 38 (1981)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 38 (1981)t.38

Spis treści
I. Artykuły

 • Edmund Klein: O polską władzę na Górnym Śląsku 1918—1922. Ogólne założenia polskiego samorządu narodowego w Prusach
 • Jan Przewłocki: Miejsce powstań śląskich w europejskich wydarzeniach politycznych lat 1919—1921
 • Bolesław Reiner: Kler katolicki na Górnym Śląsku w latach przełomu 1919—1921
 • Ryszard Bender: Echo powstań śląskich w Lubelskiem
 • Marek Maciejewski: Gliwice w okresie władzy Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku (1920—1922)
 • Lech Zarzycki: Okoliczności napadu na hotel Lomnitz w Bytomiu według francuskiej dokumentacji wojskowej
 • Jan Łączewski: Mieczysław Chmielewski — działacz ruchu niepodległościowego, powstaniec śląski
 • Czesława Mykita-Glensk: Działalność teatralna zespołów śpiewaczych Górnego Śląska w okresie powstań i plebiscytu
 • Karol Jonca: Powstańcy śląscy przed Sądem Rzeszy (1924—1925)
 • Alfred Konieczny: Przejście wymiaru sprawiedliwości na Polskę i Niemcy po podziale górnośląskiego obszaru plebiscytowego
 • Bogdan Cybulski: Opieka władz polskich nad uchodźcami śląskimi w województwie śląskim
 • Kazimierz Popiołek: Historiografia polska wobec kwestii powstań śląskich

II. Miscellanea i materiały

 • Mieczysław Wrzosek: Pociągi pancerne Grupy „Północ” w III powstaniu śląskim — w świetle relacji porucznika Jana Horsta
 • Ludwik Ręgorowicz: „Powstaniec” — organ prasowy Grupy „Wschód” i Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych w czasie trzeciego powstania śląskiego (geneza, organizacja, rozwój i znaczenie pisma)
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz: O udziale Uniwersytetu Jagiellońskiego w akcji pomocy na rzecz Górnego Śląska w okresie powstań i plebiscytu
 • Franciszek Szymiczek: Działacze plebiscytowi i powstańcy śląscy w Polskim słowniku biograficznym oraz Śląskim słowniku biograficznym

Studia Śląskie, tom 39 (1981)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 39 (1981)t.39

Spis treści
I. Artykuły

 • Mirosław Cygański: Niemieckie mieszczańskie partie polityczne na Górnym Śląsku wobec polskiego ruchu narodowego w latach powstań śląskich i plebiscytu 1919— 1921
 • Stanisław Gawlik: Problemy polskiej oświaty na Górnym Śląsku w okresie powstań i plebiscytu
 • Joachim Glensk: Polska i niemiecka prasa plebiscytowa i powstańcza na Śląsku
 • Kazimierz Feleszko: Słoweńskie wspomnienia o Śląsku
 • Dorota Simonides: Rodzimy folklor a polska świadomość narodowa na Śląsku
 • Teresa Smolińska: Nosiciele folkloru na Śląsku w XIX wieku na przykładzie badań Lucjana Malinowskiego
 • Bogdan Cimała: Miejsce województwa śląskiego w polskiej wymianie handlowej ze Związkiem Radzieckim w latach 1926—1939
 • Robert Rauziński: Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji demograficznej regionów kraju a problemy polityki społecznej

II. Miscellanea i materiały

 • Marek Górny: Z badań nad ludnością górnośląskiej parafii Radzionków w latach 1851—1870
 • Zyta Zarzycka: Uwagi o zbrodniach niemieckiego Selbstschutzu w III powstaniu śląskim. Z materiałów Muzeum Czynu Powstańczego w Leśnicy

Studia Śląskie, tom 40 (1982)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 40 (1982)t.40

Spis treści
I. Artykuły

 • Stanisław Gruszecki: Eksploatacja Odry w warunkach gospodarki niemieckiej
 • Alfred Konieczny: Kobiety w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen w latach 1944—1945
 • Damian Tomczyk: Bitwa o przyczółek odrzański w rejonie Żelaznej (22—31 I 1945 r.)
 • Czesław Nowiński: Odbudowa zagród wiejskich na Dolnym Śląsku w latach 1945—1949
 • Stanisław Pajączkowski: Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego na Dolnym Śląsku w latach 1945—1948
 • Maria Grygierczyk: Inżynierowie w gospodarce uspołecznionej województwa opolskiego
 • Robert Rauziński: Z badań nad migracjami zewnętrznymi ludności Śląska Opolskiego w latach 1950—1980

II. Miscellanea i materiały

 • Hanna Górecka, Alicja Janeczko: Ruch naturalny ludności parafii Sławięcice w latach 1804—1870
 • Bogdan Cimała, Antoni Steuer: Ruch sportowy na Górnym Śląsku w latach 1918—1922
 • Ryszard Hajduk: Problem Polaków byłych żołnierzy armii niemieckiej na posiedzeniach Komisji Wojskowej Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie

Studia Śląskie, tom 41 (1983)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 41 (1983)t.41

Spis treści
I. Artykuły

 • J. Kwiatek: Problemy narodowościowe w górnośląskiej szkole ludowej na przełomie XIX i XX w.
 • S. Sochacka: Ślady kontaktów Jana Bystronia z Łużycami
 • F. Hawranek: Polityka niemieckiego imperializmu wobec Górnego Śląska w latach 1918— 1939
 • W. Lesiuk: Z badań nad systemem organizacyjnym niemieckiego i polskiego ruchu socjaldemokratycznego w rejencji opolskiej 1922—1939
 • K. Jonca: Kościół katolicki na $ląsku wobec problemu oznakowania niemieckich Żydów (1941 r.)
 • B. Cimała: Rola węgla w eksporcie Polski w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej
 • Z. Kowalski: Powstanie i rozwój organizacji młodzieżowych na Śląsku Opolskim (1945—1948)
 • C. Nowiński: Odbudowa zabudowań pofolwarcznych na Dolnym Śląsku w latach 1945—1949
 • S. Gawlik: Rozwój i rola szkolnictwa zawodowego na Śląsku Opolskim w Polsce Ludowej

II. Miscellanea i materiały

 • W. Drobek, K. Heffner: Zmiany rozkładu wielkości miast Nadodrza(XIX—XX w.)
 • B. Spyra: Wspomnienia powstańca śląskiego Ludwika Pisarka
 • P. Świerc: Ogólne polskie zjazdy śpiewacze na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym (1928—1938)
 • E. J. Kuś : Czasopisma studentów wrocławskich w latach 1945—1958
 • E. Wyglenda: Bibliografia zawartości „Studiów Śląskich” t. 31: 1977 — t. 40: 1982

Studia Śląskie, tom 42 (1983)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 42 (1983)t.42

Spis treści

 • Wiesław Lesiuk: Franciszek Hawranek (1919 – 1981)
 • Ewa Wyglenda: Bibliografia prac profesora doktora habilitowanego Franciszka Hawranka 1959-1982
 • Zbigniew Biliński: Szkolnictwo podstawowe ziemi klucziborskiej w latach 1945-1975
 • Henryk Borek: Periodyzacja dziejów polszczyzny na Śląsku
 • Andrzej Brożek: O oddziale Selbstschutzu internowanym przez Czechosłowację w okresie III powstania śląskiego
 • Bogdan Cimała: Religijne, demograficzne, językowe i geograficzne argumenty w polskiej propagandzie plebiscytowej
 • Antoni Czubiński: Problem tzw. separatyzmu dzielnicowego w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1918-1926
 • Ryszard Dermin: Organizacje obronne górnośląskiego okręgu KPD w latach 1923-1933
 • Karol Fiedor: Prasa polska okresu .międzywojennego o Karlu Ossietzkim
 • Romuald Gelles: Początki działalności Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu (1920 r.)
 • Karol Jonca: Ze stuidiów nad doktryną „wojny na dwóch frontach” Helmutha von Moltkego Starszego (1871-1873)
 • Alfred Konieczny: Ewakuacja niemieckich więzień na Dolnym Śląsku w 1945 r.
 • Zbigniew Kowalski: Udział organizacji młodzieżowych w pracy kulturalno-oświatowej i repolonizacyjnej na Śląsku Opolskim (1945-1948)
 • Micłiał Lis: Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech na Śląsku Opolskim w latach 1922-1933
 • Jan Łączewski: Michał Grażyński jako reprezentant „idei zachodniej” w obozie piłsudczykowskim
 • Bożena Malec-Masnyk: Stanowisko górnośląskiej PPS wobec plebiscytu w świetle „Gazety Robotniczej” a lat 1919-1921
 • Ryszard Miążek: Odnowienie unii PPS zaboru pruskiego z SPD w 1906
 • Wanda Musialik: Rekrutacja do szkół mniejszościowych w województwie śląskim w latach 1930-1939
 • Grażyna Pańko: Miejsce szkoły polskiej w życiu Polaków w Czechosłowacji w okresie międzywojennym
 • Mieczysław Pater: Zagadnienie języka i kultury niemieckiej na Śląska w świetle polemik publicystycznych 1861 r.
 • Kazimierz Popiołek: Rozwój polskiej świadomości narodowej na Śląsku
 • Stanisław Senft: Sześcioletni plan industrializacji w przemyśle województwa opolskiego 1950-1955
 • Damian Tomczyk: Organizacje cechowe Namysłowa w świetle źródeł sfragistycznych XVI-XVIII w.
 • Mieczysław Wrzosek: Z dziejów polskiego ruchu wojskowego w rosyjskiej 2 armii w 1917 r.
 • Władysław Zieliński: Anatomia działalności związkowej organizacji robotniczej na Górnym Śląsku

Studia Śląskie, tom 43 (1984)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 43 (1984)t.43

Spis treści

 • Karol Jonca: Bolesław Reiner (1925—1982)
 • Ewa Wyglenda: Bibliografia prac docenta doktora habilitowanego Bolesława Reinera
 • Andrzej Brożek: Rola duchownych katolickich ze Śląska w kształtowaniu oblicza Polonii północnoamerykańskiej (koniec XIX — początek XX w.)
 • Stefan Czech: Podziały administracyjne Śląska Opolskiego w latach 1945— 1975
 • Ryszard Dermin: Stosunek górnośląskiej organizacji KPD do ludności polskiej w rejencji opolskiej (1922—1933)
 • Stanisław Gawlik: Oświata dorosłych wśród niekwalifikowanych nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na Śląsku Opolskim (1945— 1958)
 • Krystian Heffner: Koncepcje kanału Odra—Dunaj na polsko-czeskim odcinku granicznym (1900—1980)
 • Władysław Jacher: Kierunki rozwoju Nadodrza a oczekiwania ludności
 • Jan Korbel: Problem deklarowanej narodowości emigrantów z województwa opolskiego do RFN (1975—1979)
 • Zbigniew Kowalski: Wysiedlanie ludności niemieckiej ze Śląska Opolskiego w latach 1945—1948
 • Maria Krause: Postawy młodych pracowników z wybranych zakładów przemysłowych województwa opolskiego
 • Janusz Kroszel: Gospodarcze wykorzystanie rzeki Odry w badaniach Instytutu Śląskiego w Opolu
 • Jolanta Kwiatek: Organizacja górnośląskiej szkoły ludowej na przełomie XIX i XX w.
 • Jan Łączewski: Eduard Pant. Sylwetka śląskiego Niemca — antyfaszysty
 • Tadeusz Michalczyk: Społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska pijaństwa i alkoholizmu w środowisku robotniczym
 • Stanisław Michalkiewicz: Niektóre problemy postawy klasy robotniczej na Górnym Śląsku w latach 1918—1921
 • Kazimierz Orzechowski: Sejmowa kuria miast w świetle relacji jaworskich deputatów z II połowy XVII w.
 • Stanisław Pajączkowski: Rozwój kółek rolniczych na Śląsku Opolskim w okresie Polski Ludowej
 • Jerzy Pietrucha: Społeczne uwarunkowania rozwoju aglomeracji
 • Zenon Radziwolski: Filozofia Teilharda i jej recepcja w Polsce
 • Robert Rauziński: Procesy demograficzne w województwach nadodrzańskich w latach 1950—1985
 • Kazimierz Rędziński: Nieudane zabiegi Polski w Watykanie o utworzenie administracji apostolskiej na górnośląskim obszarze plebiscytowym
 • Stanisław Rospond: O pograniczu językowym polsko-czeskim na Śląsku
 • Jerzy Skibiński: Traktat pokoju z Niemcami po drugiej wojnie światowej
 • Stanisław Wajda: Status prawny Łaby w praktyce traktatowej do II wojny światowej

Studia Śląskie, tom 44 (1986)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 44 (1986)t.44

Spis treści
I. Artykuły

 • W. Korta: Życie gospodarcze Śląska w okresie feudalizmu
 • J. Walczak: Miejsce klasy robotniczej i drogi rozwojowe ruchu robotniczego na Śląsku w dobie kapitalizmu
 • H. Borek: O germanizacji nazewnictwa polskiego na Śląsku
 • J. Gilas: Sprawiedliwość międzynarodowa gospodarcza
 • K. Rędziński: Stolica Apostolska a plebiscyt na Górnym Śląsku
  II. Miscellanea i materiały

 • P. Świerc: Ze stanu błdań nad śląską pieśnią ludową
 • M. Cygański: Komitet Plebiscytowy Okręgu Łódzkiego i jego akcja pomocy dla ludności Górnego Śląska w latach powstań i plebiscytu (1919 – 1921)
 • W. Więcek: Wojna polsko-radziecka w świetle górnośląskiej prasy polskiej
 • M. Lis: Wychowanie patriotyczne w programie Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech
 • W. Musialik: Wybory komunalne w województwie śląskim w 1926 r. w świetle raportów brytyjskiej misji w Polsce
 • M. Śmiełowska: Postawy młodych pracowników wobec ich otoczenia społecznego
  III. Przeglądy badań i recenzje

 • J. Glensk: Stan badań i potrzeby badawcze z zakresu dziejów prasy Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech w latach 1923 – 1939
 • Z. Boras: Książęta piastowscy Śląska (rec. J. Kwak)
 • J. Majchrzak: Polska pieśń ludowa na Dolnym Śląsku (rec. K. Turek)
 • E. Długajczyk: Sanacja śląska 1926 – 1939. Zarys dziejów politycznych (rec. W. Musialik)
 • P. Lippóczy, T. Walichnowski: Przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski po drugiej wojnie światowej w świetle dokumentów (rec. J. Byczkowski)
  IV. Kronika życia naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu

 • W. Musialik: Sprawozdanie z sesji naukowej,,W 100 —lecie polskiego ruchu robotniczego”
 • B. Cimała: Sprawozdanie z sesji naukowej „60 — lecie Związku Polaków w Niemczech”
 • P. Gaglik: Sprawozdanie z Colloquium Opole ’83 (23 – 24 III 1984)
 • K. Kossakowska-Jarosz: Konferencja naukowa ku czci Karola Miarki
 • H. Szymkowska-Hudec: Konferencja naukowa „Humanizacja pracy w okresie reformy gospodarczej”
 • K. Heffner: Sprawozdanie z działalności odrzańskiej Instytutu Śląskiego w 1983 roku

Studia Śląskie, tom 45 (1987)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 45 (1987)t.45

 

Spis treści
I. Artykuły

 • Czesława Mykita-Glensk: Koraszewski jako inicjator polskiego życia kulturalnego na Śląsku Opolskim
 • Stanisława Sochacka: Prace badawcze niemieckiego slawisty — Reinholda Trautmanna
 • Stanisław Wajda: Prawo żeglugi na Renie w praktyce traktatowej do II wojny światowej
 • Zbigniew Kowalski: Władza i społeczeństwo Śląska Opolskiego w latach 1945-1948
 • Władysław Jacher: Integracja społeczna na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej
 • Janusz Kroszel: Dynamika i struktura przeobrażeń społeczno-gospodarczych na Śląsku Opolskim w latach 1945—1985 (wybrane zagadnienia)
 • Mirosław Cygański: Rewizjonizm zachodnioniemiecki wobec Śląska

II. Miscellanea i materiały

 • Bożena Ratajczak: Próby zapobiegania klęskom elementarnym w Opolu w okresie od XVII do I połowy XIX w.
 • Mirosław Cygański: Pruska policja polityczna — prekursor gestapo i freikorpsy jako poprzednicy SS i SA
 • Teresa Konieczna: Proza literacka w „Gazecie Opolskiej” (1890—1923)
 • Stanisław Ł. Luczko: Koraszewski jako poeta i rzecznik poezji polskiej
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz: Kalendarze wydawane w oficynie Bronisława Koraszewskiego
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz: Kalendarze górnośląskie ukazujące się do II wojny światowej — stan badań i postulaty badawcze

III. Przeglądy badań i recenzje

 • Wiesław Lesiuk: Dorobek opolskiego środowiska naukowego w badaniach poświęconych dziejom klasy robotniczej i ruchu robotniczego na Śląsku Opolskim
 • Hydronimia Odry. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym, pod red. H. Borka (rec. K. Mżyk-Kwaśniewska)
 • Zbigniew Kowalski: Powrót Śląska Opolskiego do Polski. Organizacja władzy ludowej i regulacja problemów narodowościowych w latach 1945—1948 (rec. J. Kantyka)
 • Jan Korbel: Emigracja z Polski do RFN. Wybrane problemy (rec. J. Giilas)

IV. Kronika życia naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu

 • Elżbieta Młodkowska, Henryka Zazula: Sprawozdanie z konferencji „Problemy rozwoju rolnictwa Opolszczyzny na tle wyników 40-lecia”
 • Monika Choroś : Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej ku czci Bronisława Koraszewskiego
 • Bogdan Cimała, Janusz Popera: „40 lat Śląska Opolskiego w Polsce Ludowej” — sprawozdanie z sesji naukowej
 • Wanda Więcek: Sprawozdanie z Colloquium Opole ’84 (4—5 XII 1984)
 • Danuta Berlińska: Sprawozdanie z konferencji „Robotnicy 1980—1984”
 • Czesław Wawrzyniak: Nowe formy spotkań naukowych w Instytucie Śląskim konwersatorium i klub dyskusyjny)
 • Wiesław Lesiuk: Współpraca Instytutu Śląskiego ze Šlezským ústavem ČSAV w Opawie

Studia Śląskie, tom 46 (1988)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 46 (1988)

Spis treści
Artykuły

 • Otylia Słomczyńska: Z badań nad pieśnią religijną w kancjonałach śląskich
 • Jan Walczak: Życie ideologiczne śląskich organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej i Deutsche Sozialistische Arbeitspartei Polens w latach dwudziestych XX w.
 • Czesława Mykita-Glensk: Niemieckie życie teatralne od połowy XX w. do r. 1944
 • Stanisław Gawlik: Akademizacja kształcenia nauczycieli w Polsce (zarys problematyki)
 • Mirosław Cygański: Współpraca Polski z NRD w żegludze na Odrze oraz w dziedzinie gospodarki morskiej
 • Jerzy Bielski: Polski punkt widzenia na strategię i taktykę zachodnioniemieckiego rewizjonizmu terytorialnego
 • Jan Rajman: Poziom urbanizacji województwa opolskiego w świetle wskaźnika sumarycznego
 • Alojzy Melich: Diagnoza stanu i kierunki rozwiązań zagadnień płacowych w przedsiębiorstwie
 • Stanisław Kalina: Odrzański standard tranzytu

Miscellanea i materiały

 • Bogusław Wyderka: Dwa zabytki kancelaryjnej polszczyzny śląskiej z połowy XVII w.
 • Józef Drozd: Materiały archiwalne do dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego z lat 1811—1945 przechowywane w Archiwum Uniwersyteckim we Wrocławiu
 • Jan Łączewski: Sprawa niemieckich odszkodowań za zbrodnie III Rzeszy dla uchodźców polskich w krajach zachodnich w świetle dokumentów z archiwum Mieczysława Chmielewskiego
 • Kazimierz Szczygielski: Środowisko miasta Opola a zachorowalność dzieci
 • Maria Śmiełowska: Wybrane zagadnienia z badań wartości pracy i aspiracji zawodowych
 • Andrzej Pasierbiński: Edukacyjny wymiar społecznego awansu robotników. Studium zróżnicowań pochodzeniowo-regionalnych na Śląsku Opolskim
 • Wiktor Skrzypek: Postępy weterynarii na Górnym Śląsku w XX w.
 • Józef Buziński: Rozwój opolskiego środowiska naukowego. Refleksje byłego przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu

Przeglądy badań i recenzje

 • Henryk Borek, Stanisław Mazak: Polskie pamiątki rodu Dzierżonów (rec. Alina Kowalska)
 • Śląskie portrety (rec. Marek Koza)
 • Urszula Łangowska: Systemowa analiza nauki o organizacji i zarządzaniu w Polsce w latach 1963—1976 (rec. Anna Lewicka-Strzałecka)
 • Erich Fromm: The Working Class in Weimer Germany. A Psychological Socjological Study (rec. Andrzej Pasierbiński)

Kronika życia naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu

 • Wanda Więcek: Sprawozdanie z Colloquium Opole’85 (14—15 listopada 1985 r.)
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz: Konferencja naukowa: Kultura ludowa sercem Śląska (5—7 grudnia 1985 r.)

Studia Śląskie, tom 47 (1989)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 47 (1989)

Spis treści

 • Stanisława Sochacka: Henryk Borek (1929—1986)

Artykuły

 • Henryk Borek: Kolonizacja fryderycjańska na Górnym Śląsku w odbiciu nazewnictwa miejscowego
 • Franz Reisch: Tradycje walki obronnej polskich i serbołużyckich robotników przeciwko zagrażającej pokojowi ekspansji na wschód
 • Wanda Musialik: Walka o wpływy w Związku Harcerstwa Polskiego pomiędzy sanacją a endecją w latach 1926—1934
 • Janusz Gilas: Prawnomiędzynarodowe problemy spłaty długów zagranicznych

Miscellanea i materiały

 • Bogusław Wyderka: Zabytek kancelaryjny polszczyzny śląskiej z XVII w.
 • Stanisława Sochacka: Kartka z dziejów wrocławskiej slawistyki. Listy Władysława Nehringa i Lucjana Malinowskiego do Leona Mańkowskiego
 • Dan Gawrecki: Czeska prasa w Opawie o Morawianach na Śląsku pruskim (1861—1883)
 • Joachim Glensk: Walna rozprawa kleru z prasą śląskiej endecji
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz: „Katolik. Kalendarz dla Wszystkich”. Dzieje, zawartość i znaczenie wydawnictwa w latach 1919—1932
 • Ryszard Hajduk: Problem Polaków z armii niemieckiej będących w niewoli radzieckiej w świetle dokumentów dyplomatycznych rządu generała Władysława Sikorskiego

Przeglądy badań i recenzje

 • „Kalendarz Górniczy Kopalni «Ziemowit»” 1986 (rec. K. Kossakowska-Jarosz)
 • Katalog map Zarządu Regulacji Rzeki Odry (XVIII—XIX w.), pod red. J. Janczaka (rec. W. Drobek)
 • Antoni Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878—1945) (rec. B. Cimała)
 • Olbrycht Strumieński: O spráwie, sypaniu, wymiérzaniu i rybieniu stáwów, także o przekopách, o ważeniu i prowádzeniu wody. Książki wszystkim gospodarzóm potrzebné, oprac. K. Kwaśniewska-Mżyk (rec. S. Sochacka)
 • „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” t. 16 (rec. S. Senft)
 • Studia nad przekształceniami sieci miast województwa opolskiego i ich przestrzennym rozwojem, pod red. K. Heffnera (rec. A. Chłap)


Studia Śląskie, tom 48 (1990)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 48 (1990)

Spis treści
Artykuły

 • Czesława Mykita-Glensk: Teatr amatorski polskich towarzystw gimnastycznych „Sokół” na Śląsku w latach niewoli narodowej
 • Zbigniew Grabowski: Początki prasy powojennej na Śląsku Opolskim („Głos Prądnika” i „Nasz Głos” w latach 1945-1947)
 • Jan Kalemba: Produkcja górniczo-hutniczo-metalowa w księstwie raciborskim w XIX wieku
 • Bogdan Cybulski: Geneza polskiego sądownictwa na Górnym Śląsku (1920-1922)

Miscellanea i materiały

 • Eugeniusz Garbacik: Spółdzielnie parcelacyjno-osadnicze i ich rola w zagospodarowaniu ziem odzyskanych.
 • Jan Sandorski: Poglądy Bohdana Winiarskiego w sprawie Zaolzia
 • Ewangelina Twardowska, Aleksander Woźny: Kilka uwag dotyczących memorandum gen. Władysława Sikorskiego do sekretarza stanu Cordella Hulla z dnia 19 V II 1941 r. na temat ekonomicznej sytuacji ziem polskich pod okupacją niemiecką
 • Jerzy Rajman: Z badań nad mieszczanami górnośląskimi w średniowiecznym Krakowie
 • Krystyna Hanusik, Stanisława Sokołowska: Udział rolników w samorządzie wiejskim (na podstawie badań prowadzonych w gospodarstwach indywidualnych)
 • Danuta Berlińska, Andrzej Pasierbiński: Konkurs na pamiętniki trzech pokoleń mieszkańców ziem zachodnich i północnych jako ogniwo polskiej tradycji pamiętnikarskiej

Przeglądy badań i recenzje

 • Problemy przestrzennego rozwoju ośrodków lokalnych (na przykładzie Korfantowa w województwie opolskim), pod red. Krystaiana Heffnera — rec. Jan Rajman
 • Władysław Chojnacki, Wojciech Chojnacki: Bibliografia kalendarzy wydanych w języku polskim poza granicami Polski od roku 1716 (Mazury, Śląsk Górny i Dolny oraz Śląsk Cieszyński) — rec. Krystyna Kossakowska-Jarosz
 • Zbyszko Bednorz: Lata krecie i orłowe — rec. Stanisław Senft
 • „Górnośląskie Studia Socjologiczne” t. 19, pod red. Wandy Mrozek — rec. Andrzej Pasierbiński

Kronika życia naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu. Wznowienie dzieła Stanisława Wasylewskiego ‚Na Śląsku Opolskim’

 • Krystyna Kossakowska-Jarosz: Uroczysta promocja reedycji ‚Na Śląsku Opolskim’ Stanisława Wasylewskiego
 • Wilhelm Szewczyk: Z refleksji nad Stanisławem Wasylewskim i jego twórczością
 • Jerzy Pośpiech: Stan i potrzeby badań nad biografią i twórczością Stanisława Wasylewskiego (1885-1953)

Studia Śląskie, tom 49 (1990)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 49 (1990)

Spis treści
Artykuły

 • Jan Rajman: Ruchliwość przestrzenna ludności wiejskiej (na przykładzie XIX-wiecznych kolonii strzeleckich)
 • Joachim Glensk: Względna wolność prasy polskiej na Górnym Śląsku w okresie powstań i plebiscytu
 • Bożena Malec-Masnyk: Stosunek mocarstw zachodnich do podziału Górnego Śląska w okresie od 22 III do 30 IV 1921 r.
 • Wanda Musialik: Plany i rzeczywistość władzy polskiej na Zaolziu 1938—1939
 • Jan Korbel: Niektóre aspekty emigracji z Polski do RFN w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych
 • Danuta Berlińska, Maria Grygierczyk, Andrzej Pasierbiński, Teresa Sołdra-Gwiżdż: Teoretyczne przesłanki badań socjologicznych nad kształtowaniem się społeczności regionalnych na ziemiach zachodnich i północnych

Miscellanea i materiały

 • Aleksander Woźny: Rzeczywisty stosunek Niemiec do Polski w ocenie polskich władz wojskowych w latach 1933—1938
 • Wiesława Korzeniowska: Prasa polska Podbeskidzia (Biała, Bielsko, Cieszyn, Drogomyśl, Goleszów, Skoczów, Wisła) w latach 1848—1939. Szkic monograficzny
 • Stanisław Wajda: Sprawa użeglownienia górnej Odry od Koźla do Ostrawy. Aspekty prawnomiędzynarodowe
 • Wiesław Drobek: Zmiany struktury funkcjonalnej miast nadodrzańskich
 • Stanisław M. Koziarski: Funkcjonowanie sieci kolejowej w aglomeracjach miejsko-przemysłowych makroregionu południowego
 • Tadeusz Piątek: Rola i pozycja starokatolicyzmu na Śląsku

Przeglądy badań i recenzje

 • Jan Kruczek, Teresa Włodarska: Życie dworskie w Pszczynie 1765-1846 (rec. Wiesława Korzeniowska)
 • Line Kossolapow: Aussiedler Jugendliche. Ein Beitrag zur Integration Deutscher aus dem Osten (rec. Aleksandra Trzcielińska-Polus)
 • Wanda Mrozek: Górnośląska rodzina robotnicza w procesie przeobrażeń (rec. Teresa Sołdra-Gwiżdż)
 • „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, t. 17 (rec. Michał Lis)
 • Ludność Śląska Opolskiego w XIX i XX wieku (analizy statystyczne), pod red. Zbigniewa Kowalskiego (rec. Krystian Heffner)

Kronika życia naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu

 • Bogdan Cimała: Śląskoznawcze badania historyczne i socjologiczne — Pokrzywna 1987 (sprawozdanie z konferencji naukowej)
 • Stanisława Sochacka: Rola i pozycja kobiety w różnych dziedzinach życia w Polsce Ludowej i Republice Federalnej Niemiec (sprawozdanie z III sympozjum Instytutu Śląskiego w Opolu i Evangelische Akademie w Mülheim,9-11 V 1988 r.)
 • Ryszard Kałuża: Wpływ elektrowni „Opole” na przeobrażenia spoleczno-ekonomiczne rejonu i gminy Dobrzeń Wielki (konferencja w elektorowni „Opole” w budowie, Brzezie 16 II 1988 r.)
 • Janusz Kroszel: Nowe warunki i nowe zadania Instytutu Śląskiego w Opolu

Studia Śląskie, tom 50 (1991)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 50 (1991)

Spis treści

 • Michał Lis: Zbigniew Kowalski (26 IX 1936-17 IV 1987)
 • Michał Lis: Wybór najważniejszych publikacji Zbigniewa Kowalskiego
 • Władysław Jacher: Miejsce i rola ludności rodzimej w społecznościach lokalnych (na przykładzie Śląska Opolskiego)
 • Tadeusz Gospodarek: Tożsamość psychospołeczna w procesach integracji
 • Maria Śmiełowska: Kulturowe uwarunkowania stosunków społecznych w zbiorowościach lokalnych województwa opolskiego
 • Maria Wanatowicz: Polskość Górnoślązaków w opiniach Polaków innych dzielnic (1922-1939)
 • Stanisław Senft: Problem tzw. rewizjonizmu wśród ludności rodzimej Śląska Opolskiego w latach 1956-1960 w opinii władz wojewódzkich
 • Bogdan Cimała: Determinanty odbudowy i rozwoju rolnictwa na Śląsku Opolskim w pierwszych latach po II wojnie światowej
 • Janusz Popera: Aparat polityczny PZPR województwa opolskiego w latach 1950-1956
 • Marek Masnyk: Kilka uwagw sprawie wygaśnięcia konwencji genewskiej i deklaracji mniejszościowej z 5 listopada 1937 r.
 • Bożena Malec-Masnyk: Górny Śląsk w koncepcji politycznej Eugeniusza Romera w latach 1914-1921
 • Wanda Musialik: Szkic do obrazu Śląska w emigracyjnej prasie londyńskiej (na przykładzie wojennych wydań „Dziennika Polskiego” z lat (1940-1943)
 • Bożena Ratajczak: Sprawy Górnego Śląska w „Dzienniku Poznańskim” i „Kurierze Poznańskim” w latach 1890-1900
 • Krystian Heffner: Przemiany osadnictwa wiejskiego na Opolszczyźnie
 • Wiesław Drobek: Cechy miejskie i rozwój ludnościowy ośrodków bez formalnego statusu miejskiego w województwie opolskim
 • Damian Tomczyk: Rzemiosło Głuchołaz w świetle pieczęci cechowych z XVII-XVIII w.
 • Robert Rauziński: Wpływ środowiska pracy na zagrożenie zdrowotne załóg przedsiębiorstw przemysłowych na Śląsku Opolskim w latach 1970-1988
 • Janusz Kroszel, Wanda Kroszel: Refleksje o humanistycznych uwarunkowaniach infrastruktury społecznej

Studia Śląskie, tom 51 (1992)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 51 (1992)

Spis treści
Artykuły

 • Irena Korbelarzowa, Rudolf Żaczek, Małe miasta lenne na Śląsku Opawskim i Karniowskim w pierwszej połowie XVIII w.
 • Marek Czapliński, Czy można mówić o dyskryminacji Śląska? Pruska polityka urzędnicza na Górnym Śląsku
 • Czesława Mykita-Glensk, Teatr Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego (1907— 1921)
 • Wiktor Skrzypek, Weterynaria ludowa na Górnym Śląsku w aspekcie historycznym
 • Urszula Zagóra, Spory wokół interwencjonizmu i etatyzmu w Sejmie Śląskim
 • Tadeusz Piątek, Irwingianizm na Śląsku
 • Tadeusz Piątek, Zakony w dziejach Śląska
 • Sława Kamińska, Czynniki stymulujące kształtowanie świadomości narodowej w regionach pogranicza językowo-narodowościowego na przykładzie Górnego Śląska w porównaniu z Alzacją i Lotaryngią
 • Krystian Heffner, Sytuacja społeczno-gospodarcza na Śląsku Opolskim w kontekście stosunków polsko-niemieckich
 • Franciszek Antoni Marek, Moralne i polityczne aspekty polsko-niemieckich zbliżeń kulturowych

Miscellanea i materiały

 • Joachim Glensk, Rola Niemiec w odprężeniu, pojednaniu i europeizacji kontynentu w cytatach (wybór w układzie chronologicznym)
 • Maria Kalczyńska, Pierwsze wydawnictwa prasowe na Górnym Śląsku
 • Piotr Swierc, O zbiorach XX-wiecznych śląskiej pieśni ludowej
 • Tadeusz Piątek, Święci i błogosławieni w dziejach Śląska
 • Wiesława Korzeniowska, Z kwerendy za silesiakami w archiwach i bibliotekach Londynu i Oxfordu
 • Bogdan Cybulski, Miejsce więzień śląskich w systemie penitencjarnym II Rzeczypospolitej w latach 1922— 1928
 • Bernd Behning, Ikonograficzny przyczynek do dziejów konserwatywnej opozycji antyhitlerowskiej na Śląsku w okresie II wojny światowej
 • Jacek Ruszczewski, Niektóre negatywne aspekty oddziaływania Armii Czerwonej, UBP i MO na społeczeństwo Śląska Opolskiego w latach 1945—1947. Próba wstępnego ujęcia zjawisk
 • Stanisław M. Koziarski, Górnośląskie koleje wąskotorowe
 • Robert Rauziński, Prognoza i rozwój ludności województwa opolskiego w latach 1991—2000.

Studia Śląskie, tom 52 (1993)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 52 (1993)

Spis treści
Artykuły

 • Wiesława Korzeniowska, Ze studiów nad warunkami bytowymi mieszkańców wsi rejencji opolskiej w XIX w. — zdrowotność i lecznictwo
 • Jan Rajman, Mobilność przestrzenna oraz struktura społeczno-demograficzna mieszkańców parafii Jemielnica w XIX w.
 • Dan Gawrecki, Śląskość w państwie Habsburgów 1742—1918
 • Maria Gawrecka, Problematyka narodowościowa Śląska austriackiego w latach 1742—1914
 • Urszula Zagóra-Jonszta, Wojciech Korfanty w obec polityki finansowo-skarbowej Władysława Grabskiego
 • Krystian Heffner, Samorząd lokalny i inne uwarunkowania reformy powiatowej na Śląsku Opolskim
 • Vladimir Klemenčič, Problemy mniejszości narodowych w krajach powstałych w południowej strefie dawnej monarchii habsburskiej

Miscellanea i materiały

 • Wanda Musialik, Duchowieństwo katolickie wobec aspiracji narodowych Górnoślązaków w okresie przełomu po I wojnie światowej
 • Wiktor Skrzypek, Ważniejsze epizody w dorzeczu Górnej Odry do 1918 roku
 • Jacek Piotrowski, Sanacyjny ruch syndykalistyczny na Górnym Śląsku w świetle „Polski Zachodniej” (1926—1939)
 • Bernard Linek, Oddźwięk polemik wokół sposobu rozwiązania problemu ludności śląskiej na Opolszczyźnie w latach 1955— 1957 w ówczesnej prasie wojewódzkiej
 • Edmund Nowak, Archiwalna prawda o obozie w Łambinowicach 1945—1946

Studia Śląskie, tom 53 (1994)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 53 (1994)

Spis treści
Artykuły

 • Stanisława Sochacka, Słownik nazw geograficznych śląska — historyczno-etymologiczna synteza nazewnictwa śląskiego
 • Czesława Mykita-Glensk, Józef Chociszewski a Śląsk
 • Mirosław Cygański, Walka patriotów łużyckich o wyzwolenie i własną państwowość w latach 1945—1946 przy poparciu opinii publicznej Czechosłowacji i Polski
 • Bogdan Cimała, Stanisław Senft, Ludność rodzima na Śląsku Opolskim w polityce władz wojewódzkich w latach 1950—1956
 • Zuzanna Borcz, Przemiany dolnośląskich gospodarstw chłopskich w aspekcie przestrzennym (wybrane zagadnienia z projektu badawczego KBN)
 • Maria Śmiełowska, Instytucje kultury w nowym ustroju gminy. Województwo opolskie
 • Krzysztof Frysztacki, Problemy i dylematy samorządu lokalnego oraz regionalnego w międzynarodowej perspektywie porównawczej (szkice wprowadzające, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów brytyjskich i amerykańskich)
 • Stanisław Malarski, Kierunki i propozycje działań organizacyjno-gospodarczych zmierzających do zwalczania lokalnego bezrobocia
 • Milan Bufon, Etniczno-regionalny rozwój strefy przygranicznej na przykładzie mniejszości słoweńskiej we Włoszech

Miscellanea i materiały

 • Małgorzata Bąk, Ludność parafii katolickiej Kaczorów (pow. Świerzawa) w latach 1796—1870
 • Stanisław Pajączkowski, Spółdzielcza działalność Karola Miarki i jej wpływ na samorządność polskiej ludności Górnego Śląska
 • Maria Kalczyńska, Z dziejów drukarstwa polskiego na Górnym Śląsku. Warsztat typograficzny wydawnictwa prasowego „Gazeta Opolska” (1890-1923)
 • Jarosław Macała, Sprawa volkslisty na Górnym Śląsku w świetle „Gościa Niedzielnego” 1945—1947
 • Robert Rauziński, Zagrożenia zdrowotne ludności Śląska Opolskiego szkodliwymi czynnikami środowiska pracy w latach 1985 i 1989—1993
 • Teresa Sołdra-Gwiżdż, Postawy mieszkańców Śląska Opolskiego wobec samorządu lokalnego (na przykładzie wybranych gmin)
 • Brygida Solga, Ślady granicy państwowej we współczesnym krajobrazie kulturowym rejonu górnej Prosny
 • Joachim Glensk, Granica na Odrze i Nysie w opinii międzynarodowych elit (wybór cytatów w układzie chronologicznym)

Studia Śląskie, tom 54 (1995)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 54 (1995)

Spis treści
Artykuły

 • Jan Rajman, Ruchliwość przestrzenna oraz struktura społeczno-demograficzna mieszkańców parafii Krzanowice w XVIII i XIX w.
 • Krystian Heffner, Wiesław Lesiuk, Ekonomiczne i społeczne skutki podziału Górnego Śląska w 1922 r.
 • Wanda Musialik, Udział piłsudczyków i zetowców w kształtowaniu polskiej elity politycznej na Górnym Śląsku 1921—1926
 • Urszula Zagóra-Jonszta, Ekonomiczna rola państwa w opinii śląskich władz wojewódzkich (1922—1939)
 • Mirosław Dymarski, Ze studiów nad stanowiskiem polskiego państwa podziemnego wobec ziem postulowanych
 • Bogdan Cimała, Skutki pobytu Armii Czerwonej na wsiach Śląska Opolskiego
 • Ernst Steinicke, Jernej Zupančič, Słoweńcy w Karyntii — peryferyjna grupa narodowa?

Miscellanea i materiały

 • Irena Korbelářova, Rudolf Žáček, Przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w pruskośląskiej części diecezji olomunieckiej w latach siedemdziesiątych XVIII w.
 • Janusz Hochleitner, Pomniki z inskrypcjami jako wieloaspektowe źródło poznania historycznego na przykładzie śląskich „Nepomuków”
 • Heinz Kiefer, Zalecenia dla euroregionu Górny Śląsk
 • Wiesława Korzeniowska, Urzędowe czasopisma rejencji opolskiej bazą źródłową do dziejów komunikacji (przepisy drogowe)
 • Maria Śmiełowska, Literatura w kulturze śląskich społeczności lokalnych
 • Philipp Ther, Wypędzeni w Brandenburgii i na Śląsku Opolskim w latach 1945— 1952. Próba historycznego uporządkowania

Studia Śląskie, tom 55 (1997)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 55 (1997)

Spis treści
Artykuły

 • Jaroslav Bakala, Stosunki wzajemne Śląska Opawskiego i Opolskiego w średniowieczu
 • Jan Rajman, Zróżnicowanie społeczno-zawodowe mieszkańców parafii Krzanowice (w świetle ksiąg metrykalnych z XIX wieku)
 • Mirosław Cygański, Żydzi poznańscy, pomorscy oraz śląscy wobec Polaków i Niemców pruskich w latach 1816—1939
 • Stanistaw Pajączkowski, Oddziaływanie samorządu spółdzielczego na inne formy samorządu na Górnym Śląsku w latach 1890—1914
 • Wanda Musialik, Polskie elity narodowe z okresu przygotowań i przebiegu górnośląskiego plebiscytu (analiza statystyczna pochodzenia społecznego i zasad powstania)
 • Lech Krzyżanowski, Kościół katolicki a obóz sanacyjny na Śląsku polskim (1926—1939)
 • Irena Sroka, Struktura organizacyjna i działalność policji na Śląsku Cieszyńskim w latach 1939—1945
 • Edmund Nowak, Obozy w Polsce po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska)
 • Bogdan Cimała, Stanisław Senft, Ludność rodzima Śląska Opolskiego w opinii wojewódzkiej instancji PZPR w latach 1956—1960

Miscellanea i materiały

 • Krystyna Kossakowska-Jarosz, Dziecko w śląskim planie upowszechniania kultury (przełom XIX i XX w.)
 • Edward Długajczyk, Odznaki za obronę Śląska Cieszyńskiego
 • Bernd Behning, Epistolograficzny przyczynek do dziejów konserwatywnej opozycji antyhitlerowskiej na Śląsku w okresie II wojny światowej
 • Mirosława Grabowska, Zbigniew Grabowski, Odbudowa i reforma prasy, wydawnictw i księgarstwa w dokumentach programowych Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
 • Anna Krasnodębska, Młodzież opolskich szkół wyższych w okresie transformacji
 • Stanisław Czaja, Jolanta Małgorzata Hałasa, Zbigniew Jakubczyk, Niektóre negatywne zjawiska społeczno-demograficzne wsi wałbrzyskiej
 • Rudolf Žáček, Národnostni menšiny v českých zemích po druhé světové válce(Mniejszości narodowe na ziemiach czeskich po drugiej wojnie światowej)
 • Aleksandra Trzcielińska-Polus, Współpraca Opole—Poczdam. Kilka refleksji na marginesie artykułu o narzuconej przyjaźni między Polską a NRD

Studia Śląskie, tom 56 (1997)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 56 (1997)

Spis treści
Artykuły

 • Wanda Musialik, Sanacja na Śląsku wobec dwustronnych stosunków Polski i Niemiec
 • Mirosław Cygański, Łużyce w polityce Polski, Czechosłowacji, Związku Radzieckiego i Jugosławii w latach 1946-1948
 • Bogdan Cimała, Stalinizacja Polski i jej skutki na Śląsku Opolskim
 • Jan Rajman, Ocena poziomu zurbanizowania województwa opolskiego w świetle wybranych mierników
 • Walter Sperling, Geographische Namen, politisch instrumentalisiert. Das Beispiel Schlesien. (Polityczne wykorzystanie nazw geograficznych na przykładzie Śląska)

Miscellanea i materiały

 • Maciej Borkowski, Wybitni Żydzi opolscy w latach 1812-1938. Próba ukazania elity społeczności żydowskiej Opola
 • Stanisław Czaja, Powstanie i rozwój Świebodzic od czasów najwcześniejszych do w spółczesności. Wprowadzenie do badań nad historią miasta
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz, Ilustracje w śląskim piśmiennictwie popularnym
 • Janusz Adam Kujat, Stałowartościowy pieniądz zastępczy na Śląsku w 1923 roku
 • Tomasz Falęcki, Niemieccy politycy i opinia publiczna wobec Wojciecha Korfantego (1922-1926)
 • Piotr Madajczyk, Memoriał biskupa Stanisława Adamskiego z 8 stycznia 1947 r. w sprawie wysiedlenia niektórych obywateli polskich do Niemiec
 • Krzysztof Zuba, Ruch Obywatelski Śląska Opolskiego (wrzesień 1989 – październik 1991). Cele, organizacja, formy działania
 • Zofia Hasińska, Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania bezrobocia w polsko-czeskiej strefie przygranicznej na terenie województw jeleniogórskiego i wałbrzyskiego
 • Anna Pawlikowska-Piechotka, Uzdrowiska dolnośląskie – szanse rehabilitacji i problemy rozwoju
 • Stanisław Gawlik, Teodor Musioł, humanista śląski XX wieku
 • Teresa Sołdra-Gwiżdż, Proces migracji powrotnych na Śląsk z punktu widzenia socjologii. Rozważania na podstawie badań empirycznych
 • Gabriela Sokolová, Interetnické vztahy v narodnostně smíšených oblastech ČR – na přikladu Těšinska. (Informace o grantovém úkolu Slezského Ústavu SZM v Opavě) (Stosunki interetniczne na mieszanych narodowościowo obszarach Republiki Czeskiej – na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. [Informacja o zadaniu grantowym Instytutu Śląskiego SZM w Opavie])

Studia Śląskie, tom 57 (1998)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 57 (1998)

Spis treści

 • Wstęp
 • Michał Lis, Profesor Andrzej Stanisław Brożek (10 XI 1933-20 I 1994)
 • Adam Suchoński, Warsztat dydaktyczny prof. zw. dra hab. Andrzeja Brożka
 • Stanisława Sochacka, Nazwa osobowa Ambroży i jej derywaty w nazewnictwie polskim
 • Kazimierz Orzechowski, Oberschlesische Separation. Przyczynek do dziejów daninowego systemu dawnego Śląska
 • Karol Jonca, Emigracja ze Śląska Opolskiego do Teksasu (1853-1857)
 • Karol Fiedor, Rolnictwo Austro-Węgier do końca I wojny światowej
 • Wiesława Korzeniowska, Udział wielkiej własności w przemianach gospodarczych Górnego Śląska drugiej połowy XIX i w początkach XX wieku
 • Zbigniew Kwaśny, Ludność Wrzeszczyna w 1840 roku
 • Włodzimierz Kaczorowski, W 200. rocznicę urodzin. Wkład Vincenza Priessnitza z Jesenika w rozwój fizjatrii europejskiej
 • Halina Florkowska-Frančić, Kontakty Zygmunta Miłkowskiego z Polonią amerykańską
 • Mieczysław Pater, „Gwiazda” – tygodnik ilustrowany Zygmunta Marwega w świetle pruskich źródeł urzędowych
 • Adam Galos, O genezie uchwalenia paragrafu językowego (1906-1907)
 • Zdeněk Jirásek, Odraz národněpolitických postojů v dějepisectvÍ českého Slezska (Odzwierciedlenie postaw narodowopolitycznych w dziejopisarstwie czeskiego Śląska)
 • Mieczysław Wrzosek, Poszukiwanie szans wystąpienia amerykańskiego Związku Sokołów Polskich w zbrojnej walce o niepodległość Polski. Sierpień 1914-wrzesień 1915
 • Bolesław Woszczyński, Źródła proweniencji wojskowej do dziejów powstań śląskich
 • Marek Czapliński, Strzegomska krwawa niedziela – błąd władzy, zaplanowane starcie, czy wynik „psychologii tłumu”?
 • Wanda Musialik, Cechy polskiej ludności napływowej na Śląsku w okresie międzywojennym (w opinii członków elit Kościoła katolickiego)
 • Dan Gawrecki, Německá emigrace na Krnovsku v letech 1933-1938 (Emigracja niemiecka w powiecie karniowskim (Krnov, Jagerendorf) w latach 1933-1938)
 • Mirosław Cygański, Narastający kryzys w stosunkach Czechosłowacji z Niemcami i Polską w latach 1933-1938
 • Władysław Jacher, Procesy adaptacji społeczno-kulturowej ludności polskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku
 • Krystian Heffner, Imigracja z Niemiec jako następstwo emigracji z Górnego Śląska
 • Wiesław Lesiuk, Polscy imigranci w Niemczech – motywy, okoliczności, uwarunkowania, konsekwencje
 • Aleksandra Trzcielińska-Polus, Sytuacja oraz oczekiwania Polaków osiadłych w RFN
 • Hieronim Kubiak, III Rzeczpospolita wobec potrzeb oświatowych polskich mniejszości narodowych i środowisk polonijnych
 • Monika Gruchmanowa, O zanikającej śląskiej enklawie w Independence, Wisconsin w USA

Studia Śląskie, tom 58 (1999)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 58 (1999)

Spis treści
Artykuły

 • Wanda Musialik, Mechanizmy powstawania i funkcjonowania polskich kręgów polityki i władzy na Górnym Śląsku do 1939 roku (próba systematyzacji)
 • Mirosław Cygański, Granica polsko-niemiecka w polityce polskiego obozu niepodległościowego (krajowej konspiracji i emigracji na Zachodzie) oraz środowisk komunistycznych w ZSRR i Polsce w czasie II wojny światowej
 • Bogdan Cimała, Polacy, Rosjanie i Niemcy na Śląsku Opolskim po zakończeniu II wojny światowej
 • Marek Zawadka, Odra w okresie planu trzyletniego (1947-1949)
 • Wiesław Lesiuk, Stanisław Senft, Polacy w Niemczech jako przedmiot polityki Polski i Niemiec w XX wieku
 • Jerzy Kociszewski, Proces integracji gospodarczej Śląska Opolskiego z krajem na tle ziem zachodnich i północnych
 • Zdzisław Pisz, Społeczne następstwa transformacji
 • Robert Rauziński, Obraz demograficzny wsi opolskiej w okresie transformacji gospodarczej (1988-1998)

Miscellanea i materiały

 • Antoni Maziarz, Środowisko lekarskie Wrocławia w XVI i XVII wieku
 • Włodzimierz Kaczorowski, List Jana Herbiniusa do Marii Cunitz, astronomki byczyńskiej
 • ks. Marek T. Chmielewski, SDB, Kształcenie i wychowanie religijno-patriotyczne młodzieży śląskiej w szkołach Zgromadzenia Salezjańskiego we Włoszech w latach 1890-1902
 • Mirosław Dymarski, Arki Bożka list do prezydenta RP Władysława Raczkiewicza. Wokół problematyki Śląska Opolskiego w polityce polskich władz na uchodźstwie 1939-1945Studia Śląskie, tom 59 (2000)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 59 (2000)

Spis treści
Artykuły

 • Jerzy Mularczyk, Zjazd gnieźnieński w 1000 r. i jego konsekwencje dla Polski wczesnośredniowiecznej
 • Jerzy Rajman, Koźle w średniowieczu
 • Mirosław Cygański, Polityka czterech mocarstw wobec nowej zachodniej granicy Polski po II wojny światowej
 • Piotr Madajczyk, Obozy pracy i odosobnienia dla ludności niemieckiej w Polsce po II wojnie światowej
 • Bogdan Cimała, Powojenne obozy odosobnienia na Górnym Śląsku
 • Zygmunt Woźniczka, Wysiedlenia ludności górnośląskiej do ZSRR wiosną 1945 r.
 • Ryszard Kaczmarek, Kazimierz Miroszewski, Obozy odosobnienia w przemysłowej części województwa śląskiego po II wojnie światowej
 • Edmund Nowak, Obozy specjalne NKWD/MWD w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec/NRD i na terenach zachodniej Polski w latach 1945-1950
 • Dušan Janák, Tábory nucené práce na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1948-1954

Miscellanea i materiały

 • Włodzimierz Kaczorowski, Jerzy Gorecki i jego fundacja w latach 1692-1906. Rzecz o lekarzu przybocznym Habsburgów i polskich Wazów
 • Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Od Światpolu do Światpolu
 • Marek Zawadka, Przejmowanie przez Polskę administracji na Odrze w latach 1945-1946
 • Antoni Steuer, Obozy jenieckie na terenie Katowic po zakończeniu II wojny światowej
 • Joachim Glensk, Stosunki polsko-niemieckie w cytatach (w układzie chronologicznym)

Studia Śląskie, tom 60 (2001)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 60 (2001)

Spis treści

 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany Wiesław Lesiuk – w 35-lecie pracy naukowej, Stanisław Senft
 • Izabela Kuc, Bibliografia prac profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Wiesława Lesiuka za lata 1966-2001. Wybór
 • Barbara Techmańska, Jan II żagański – sojusznik króla husyty
 • Włodzimierz Kaczorowski, Opieka społeczna i zdrowotna w Prudniku w XV-XIX w.
 • Eckhard Grunewald, „Najbardziej niemiecki spośród poetów niemieckich”? Przystanki recepcji Eichendorffa na Górnym Śląsku i poza nim
 • Stanisława Sochacka, Uwarunkowania kulturowo-religijne nadawania imion w zgromadzeniach zakonnych (na przykładzie Śląska)
 • Janusz Adam Kujat, Rozważania nad typologią pieniądza zastępczego
 • Dan Gawrecki, Opava v letech 1918-1938 (Opawa w latach 1918-1938)
 • Wanda Musialik, Śląsk i Ślązacy w międzywojennych periodykach polskich księży pallotynów
 • Jerzy Marian Dyrda, Wojskowa Szkoła Muzyczna przy Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Katowicach w latach 1930-1939
 • Bernd Behning, Stanisław Senft, Die Problematik der ehemaligen volksdeutschen Wehrmachtsteilnehmer während und nach dem alliierten Feldzug in Italien im Lichte der Quellen (1944-1947) (Problem byłych volksdeutschów – żołnierzy Wehrmachtu podczas i po zakończeniu kampanii włoskiej w świetle źródeł, 1944-1947)
 • Rudolf Žáček, Těšínské Slezsko v československo-polských vztazích na přelomu let 1944-1945 ve světle československých diplomatických dokumentů (Śląsk Cieszyński w stosunkach czechosłowacko-polskich na przełomie lat 1944-1945 w świetle czechosłowackich dokumentów dyplomatycznych)
 • Michał Lis, Sprawozdania sytuacyjne starostów powiatowych (prezydentów miast) – jako źródło wiedzy o roku 1945 na Śląsku Opolskim
 • Edmund Nowak, Zwolnienia z obozów odosobnienia na Śląsku Opolskim (1945-1946)
 • Ryszard Techman, Marek Zawadka, Armia Radziecka na Odrze po II wojnie światowej
 • Zdeněk Jirásek, K vývoji průmyslu na Ostravsku v letech 1948-1955 (Z rozwoju przemysłu w rejonie ostrawskim w latach 1948-1955)
 • Robert Rauziński, Rola współczesnych migracji zagranicznych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju Polski
 • Aleksandra Trzcielińska-Polus, Kwestia swobody zakupu ziemi w Polsce w prasie niemieckiej

Studia Śląskie, tom 61 (2002)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 61 (2002)

Spis treści
Artykuły

 • Włodzimierz Kaczorowski, Apteki kozielskie oraz ich właściciele, dzierżawcy, zarządzający i aptekarze w latach 1754-1945
 • Mirosław Cygański, Hitlerowska próba eksterminacji narodów słowiańskich w latach II wojny światowej
 • Bogdan Cimała, Migracje ludności powiatu chrzanowskiego na ziemie zachodnie i północne Polski po II wojnie światowej (1945-1947)
 • Jan Kęsik, Ziemia namysłowska – powojenne warunki startu (1945-1948)
 • Ryszard Kaczmarek, Akcja „Meteor” – penetracja śląskich elit politycznych przez aparat bezpieczeństwa w latach 1945-1955
 • Edmund Nowak, Śledztwa i procesy dotyczące przestępstw popełnionych w Obozie Pracy w Łambinowicach w latach 1945-1946

Miscellanea i materiały

 • Katarzyna Maler, Zarys dziejów Głubczyc do roku 1742
 • Waldemar Wieją, Szkolnictwo w Złotym Stoku (Reichenstein) od XVI do połowy XX w.
 • Mariusz Migała, Uzdrowisko w Głuchołazach (Bad Ziegenhals) i jego znaczenie dla rozwoju lecznictwa na Śląsku w XIX w.
 • Anna Tutaj, System wychowawczy i działalność pedagogiczna Prywatnego Liceum Sióstr Niepokalanek im. Marceliny Darowskiej w Wałbrzychu
 • Wanda Musialik, Sprawy sądowe śląskich posłów II Rzeczypospolitej
 • Matthias Lempart, Walka z Kościołem na Śląsku w okresie narodowego socjalizmu (na przykładzie wrocławskiego diecezjalnego duszpasterza młodzieży Gerharda Moschnera)
 • Danuta Kisielewicz, Memoriał Koła Ślązaków w Wielkiej Brytanii do Rządu RP w sprawie Śląska i przyszłym granic zachodnich Polski z 24 XI 1942 r.
 • Andrzej Rykała, Mariusz Kulesza, W kwestii skupisk ludności żydowskiej na Śląsku w pierwszych latach po II wojnie światowej
 • Ewa Golec, Sabina Hofman, Bibliografia zawartości „Studiów Śląskich” t. 41: 1983—t. 60: 2001

Studia Śląskie, tom 62 (2003)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 62 (2003)

Spis treści
Bibliotekarze i biblioteki śląskie

 • Magister Ewa Krystyna Wyglenda (14 IX 1939-12 XII 2001), Michał Lis
 • Izabela Kuc , Ewa Wyglenda – bibliografia prac
 • Zdzisław Gębołyś, „Schaffen und Schauen” – niemieckie czasopismo bibliotekarskie w Polsce
 • Wanda Matwiejczuk, Biblioteki w Opolu po 1945 r.
 • Kazimiera Maleczyńska, Z dziejów zawodu bibliotekarskiego na Górnym Śląsku w ostatnim półwieczu
 • Jan Kopiec, Materiały historyczne do dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych
 • Wolfgang Kessler, Księgozbiory śląskie w niemieckich bibliotekach.

Historia regionalna pogranicza polsko-niemieckiego – łączy czy dzieli?

 • Hans-Jürgen Bömelburg, Historia regionalna w dialogu polsko-niemieckim – granice, zagrożenia i szanse dla dwunarodowego podejścia
 • Matthias Weber, Główne koncepcje i skale wartości badań historycznych nad Śląskiem w Niemczech i w Polsce
 • Marek Czapliński, Historia regionalna pogranicza polsko-niemieckiego – łączy czy dzieli?
 • Eduard Mühle, Polityka historyczna i polska „myśl zachodnia” w województwie śląskim (1922-1939)
 • Grzegorz Strauchold, „Odzyskana” terra incognita. Wokół naukowych prób przybliżenia Polakom ziem zachodnich w latach 1939-1950

Studia i przyczynki

 • Maciej Borkowski, Stan badań nad historią Żydów w Opolu
 • Pia Nordblom, Mniejszość w mniejszości – Eduard Pant i jego koło
 • Renata Sołtysek, Budownictwo kościelne na Śląsku Opolskim w świetle wniosków kurii i decyzji władz wojewódzkich w czasach bp. Franciszka Jopa (1956-1976)
 • Piotr Pałys, Kwestia obecności ludności serbołużyckiej na terenie Dolnego Śląska w latach 1945-1948
 • Leokadia Drożdż, Szkolnictwo polskie na Zaolziu 1945-1989

Studia Śląskie, tom 63 (2004)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 63 (2004)

Spis treści
***

 • Profesor Wiesław Tomasz Lesiuk (11 XII 1943-1 XI 2003)
 • Bibliografia prac profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Wiesława Lesiuka za lata 2001-2004 (Izabela Kuc)
 • Władysław Kwaśniewicz (1926-2004)

Artykuły

 • Petra Kunčíková, Německé politické strany v Rakouském Slezsku před 1. světovou válkou (Niemieckie partie polityczne na Śląsku austriackim przed I wojną światową)
 • Henryk Duda, Przejęcie majątków ziemskich na Śląsku Opolskim z rak Armii Czerwonej w 1945 r. – przyczynek do zagadnienia
 • Stanisław Senft, Przemysł terenowy Śląska Opolskiego do 1956 r.
 • Robert Skobelski, Wpływ polskiego października 1956 r. na sytuację polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu w latach 1957-1959 (w świetle materiałów polskich)
 • Edmund Nowak, Śledztwa i procesy w sprawie przestępstw popełnionych w Obozie Pracy w Łambinowicach w latach 1945-1946 (Część 2)

Miscellanea i materiały

 • Irena Korbelářová, Několik poznámek k vývoji nižších územně správních celků (vikpild, krajů) v Homím Slezsku (Kilka uwag o rozwoju niższych urzędów stanowych na Górnym Śląsku)
 • Barbara Techmańska, „Żelazny książę” – Henryk V głogowsko-żagański
 • Małgorzata Szembor-Labiszak, Imiona gliwickich ewangelików w XIX w.
 • Piotr Pałys, Incydent raciborski z czerwca 1945 r. (geneza, przebieg, bezpośrednie następstwa)
 • Aleksander Drozdowski, Akcja „K” w województwie katowickim
 • Piotr Madajczyk, Opolskie środowisko akademickie na tle sytuacji regionu w 1968 r. (w świetle sprawozdań miejscowych Służby Bezpieczeństwa)
 • Gerard Kosmala, Pomniki wojenne w krajobrazie kulturowym województwa opolskiego – zróżnicowanie i konflikt (zarys problemu)
 • Ewa Skrabacz, Bezpieczeństwo obywateli jako cel działań opolskich organizacji pozarządowych w okresie transformacji

Studia Śląskie, tom 64 (2005)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 64 (2005)

Spis treści
Śląsk Opolski w Polsce Ludowej

 • Wprowadzenie (Bernard Linek, Krzysztof Tarka)
 • Grzegorz Strauchold, Historiografia III Rzeczypospolitej wobec zagadnień Śląska Opolskiego po II wojnie światowej. Zarys problematyki
 • Stanisław Senft, Konsekwencje II wojny światowej dla Śląska Opolskiego
 • Łukasz Kamiński, Kilka uwag o badaniu rzeczywistości PRL na podstawie akt aparatu bezpieczeństwa
 • Adam Dziuba, Polskie podziemie polityczne i zbrojne na Śląsku Opolskim w latach 1945-1950
 • Tomasz Kurpierz, Skazani na karę śmierci z terenu Śląska Opolskiego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach w latach 1946-1950
 • Andrzej Hanich, Relacje państwo – Kościół katolicki w czasach Władysława Gomułki i Edwarda Gierka (1956-1980) ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego
 • Piotr Madajczyk, Postawy ludności śląskiej wobec PRL. Między emigracją a asymilacją
 • Bernard Linek, Działalność władz bezpieczeństwa na Śląsku Opolskim w latach pięćdziesiątych (na przykładzie powiatu strzeleckiego)
 • Jarosław Neja, Marzec 1968 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
 • Damian Mielcarek, Wydarzenia na Śląsku Opolskim w okresie studenckich wystąpień w marcu 1968 r. w świetle materiałów archiwalnych i prasowych
 • Mariusz Patelski, Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu (październik 1980-grudzień 1981 r.)

Miscellanea i materiały

 • Andrzej Szymański, Świątobliwa Eufemia (Ofka) raciborska – księżna i dominikanka
 • Joanna Krajewska, Młodzież mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim
 • Magdalena Ujma, „Nouvelles Ordinaires” wobec problemów związanych ze Śląskiem doby kontrreformacji w latach 1631-1648
 • Marek P. Czapliński, Zapobieganie epidemii cholery drobiu na Górnym Śląsku w latach 1897-1914
 • Wanda Musialik, Uchybienia w dysponowaniu środkami publicznymi w okresie I kadencji Sejmu Śląskiego (na przykładzie kredytów budowlanych)
 • Adam Ambros, Transport kolejowy na Śląsku Opolskim – jego rola i funkcje społeczne

Studia Śląskie, tom 65 (2006)

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 65 (2006)

Spis treści
Wokół szkolnictwa śląskiego

 • Joanna Łusek, Rozwój szkolnictwa ewangelickiego w Bytomiu (od XVI do pierwszej połow y XX w .)
 • Adam Kubacz, Dzieje szkolnictwa w Miechowicach
 • Edmund Pech, Narodowosocjalistyczna polityka oświatowa a mniejszości narodowe. Próba porównania położenia Serbolużyczan
 • Leokadia Drożdż, Szkolnictwo polskie na Zaolziu po 1989 r.

Miscellanea i materiały

 • Marcin Wieczorek, Uwagi nad znaczeniem średniowiecznych Żor w ramach księstwa raciborskiego
 • Irena Korbelářová, Rudolf Žáček, K daňové zátěži opolska-ratibořska v poslední čtvrtině 17. století [Podatkowe obciążenia księstwa opolsko-raciborskiego w ostatnim ćwierćwieczu XVII w.]
 • Joanna Nowosielska-Sobel, Wystawa „Praca i kultura na Górnym Śląsku” (Arbeit und Kultur in Oberschlesien) a Śląski Związek Ochrony Stron Ojczystych we Wrocławiu w 1919 r.
 • Wanda Musialik, Śląski Fundusz Gospodarczy. Międzywojenne starania o systemowe wspomaganie działalności gospodarczej w województwie śląskim
 • Jacek Piotrowski, Sanacja śląska wobec Czechosłowacji w latach 1926-1939 w świetle publikacji „Polski Zachodniej”
 • Krzysztof Faryna, Sytuacja Ubezpieczalni Społecznych w województwie śląskim w latach 1945-1946
 • Edmund Nowak, Śledztwa i procesy w sprawie przestępstw popełnionych w Obozie Pracy w Łambinowicach w latach 1945-1946 (część 3)
 • Adam Dziuba, Aleksander Drozdowski, Walka aparatu bezpieczeństwa ze zjawiskiem sabotażu przemysłowego w województwie śląskimn w 1949 r. (casus Marii Kandzi)
 • Aleksandra Paszkowska, Dzieje zwierzyńca i parku w Lipnie – szkic monograficzny
 • Mariusz Pawelec, Polskie badania nad Andreasem Gryphiusem (historia i współczesność)

Studia Śląskie, tom 66 (2007)

t.660001

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 66 (2007)

Spis treści
Artykuły

 • Mariusz Pawelec, Recepcja kazań Samuela Dambrowskiego na Śląsku (XVII-XX w.)
 • Joanna Banik, Renata Kobylarz, „…podeptali godność narodu niemieckiego”. Rassenschande w rejencji opolskiej (1939-1945)
 • Tomasz Panek, Racjonalizacja procesu legitymizacji władzy. Mit Ziem Odzyskanych w enuncjacjach politycznych polskiej lewicy komunistycznej w ZSRR i Polsce w latach II wojny światowej
 • Joanna Hytrek-Hryciuk, „Nadejście Rosjan gwałtownie przerwało życie religijne naszej wspólnoty”. Kościół ewangelicki na Dolnym Śląsku wobec Armii Czerwonej i administracji polskiej w latach 1945-1947. Zarys problematyki
 • Adam Dziuba, „Komitet PZPR postara się Wam o pracę”. Redukcja kadr aparatu bezpieczeństwa województwa stalinogrodzkiego w 1955 roku
 • Jarosław Neja, „Wszelkie zmiany będą dokonywane w sposób zorganizowany” – kilka uwag o zwolnieniach w aparacie bezpieczeństwa w 1956 roku (przykład województwa katowickiego)
 • Rafał Riedel, Problem tożsamości w warunkach społeczeństw postnarodowych. Transkulturowość Górnego Śląska w dobie integracji europejskiej

Miscellanea i materiały

 • Marek P. Czapliński, Epidemia cholery w powiecie opolskim w 1831 roku (w świetle relacji fizyka powiatowego dr. Josepha Zedlera)
 • Wojciech Szwed, Dzieje linii kolejowej Kłodzko-Wałbrzych do 1913 roku
 • Dariusz Janiszewski, Rola granicy polsko-niemieckiej w życiu mieszkańców powiatu lublinieckiego w latach trzydziestych XX wieku
 • Mirosław Leśniewski, Lotnisko wojskowe w Polskiej Nowej Wsi (1936-1945)
 • Zbigniew Bereszyński, Burzliwe dzieje opolskiego pomnika świętej Katarzyny
 • Joanna Krajewska-Majcher, Opolski oddział Związku Studentów Niemieckich w Polsce
 • Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka, Niektóre problemy demograficzne Wałbrzycha w świetle spisów powszechnych z lat 1988 i 2002
 • Elżbieta Nieroba. Na fali mody neoindustrialnej – nowe obszary wykorzystania dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska
 • Gabriela Pardubicka, „Świat, w którym da się powiedzieć «kocham»” – Pszów w myśleniu księdza Jerzego Szymika

Studia Śląskie, tom 67 (2008)

t.670001

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 67 (2008)

Spis treści

 • Monika Choroś, Łucja Jarczak, Profesor Stanisława Sochacka
 • Łucja Jarczak, Bibliografia prac profesor doktor habilitowanej Stanisławy Sochackiej za lata 1965-2006
 • Zofia Abramowicz, Nazewnictwo miejskie Ełku a tradycja kulturowa
 • Edward Breza, Niektóre rzadsze imiona męskie
 • Monika Choroś, O nazwach miejscowych z członem dyferencyjnym Śląski
 • Aleksandra Cieślikowa, Nazwiska żon i córek w Antroponimii Polski od XVI do końca XVIII wieku (wybrane przykłady)
 • Jolanta Drwięga, Współczesne nazwy opolskich dróg
 • Ernst Eichler, Polnische Ortsnamenformen in der ehemaligen östlichen Niederlausitz (Polskie nazwy miejscowe we wschodniej części dawnych Łużyc Dolnych)
 • Stanisław Gajda, Regionalna śląska edukacja kulturowo-językowa
 • Małgorzata Iżykowska, Perswazyjność ogłoszeń parafialnych z przełomu XIX i XX wieku
 • Ewa Jakus-Borkowa, Polskie nazwy miejscowości z formantem -ło
 • Anna Jedynak, Słownictwo kultury masowej w języku dzieci sześcioletnich – nazwy własne
 • Danuta Kopertowska, Językowo-wersyfikacyjne walory polskich kolęd
 • Danuta Lech-Kirstein, Nacechowanie dialektalne opolskich nazwisk
 • Michał Lis, Nazewnictwo miejscowe i dokumentacja przejawów polskości na Śląsku Opolskim w Leksykonie Polactwa w Niemczech
 • Krzysztof Lisiecki, Zanikanie niektórych wyrazów gwarowych w Kaletach (powiat tarnogórski)
 • Marzena Muszyńska, Rekcja dopełniaczowa czasowników w dziewiętnastowiecznych śląskich i mazurskich pieśniach ludowych
 • Krystyna Nowik, Stanisława i Stanisław w nazewnictwie polskim
 • Feliks Pluta, Gwara śląska w twórczości literackiej Jakuba Kani
 • Violetta Przybylska, Imiona zakonne Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety prowincji nyskiej w XIX wieku
 • Lidia Przymuszała, Sposoby zwracania się do adresata w gwarach śląskich
 • Ewa Rzetelska-Feleszko, Dawne pomorskie słownictwo w nazwach terenowych Pomorza Zachodniego: glina, glinka
 • Janusz Siatkowski, Słowiańskie nazwy ‚skroni’ w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych
 • Rudolf Šrámek, Kastowsky —> Karstein —> Kaštovský. Osudy příjmení na Hlučínsku v Opavském Slezsku (Kastowsky —> Karstein —> Kaśtovský. Losy nazwisk w Kraiku Hulczyńskim na Śląsku Opawskim)
 • Bogusław Wyderka, Gwarowe śląskie nazwy ‚osoby skłonnej do płaczu’

Studia Śląskie, tom 68 (2009)

t.680001

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 68 (2009)

Spis treści
Instytut Śląski na przełomie wieków. Miejsce i rola placówki w badaniach nad Śląskiem

 • Marek S. Szczepański, Anna Śliz, Misja instytucji. Słowo o powinnościach Instytutu Śląskiego w Opolu
 • Michał Lis, Badania historyczne w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934-1949) i w Opolu od 1957 roku
 • Stanisława Sochacka, Badania nad językiem polskim w Instytucie Śląskim (1934-2009)
 • Teresa Sołdra-Gwiżdż, Socjologiczne dyskursy o Śląsku w organizacyjnych ramach Instytutu Śląskiego
 • Wiesław Drobek, Brygida Solga, Kazimierz Szczygielski, Problematyka badań geograficzno-przestrzennych w pracach Instytutu Śląskiego w Opolu

Studia

 • Jarosław Kuczer, Od glorii do upadku. Osadnictwo szlachty tytularnej na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej na przykładzie rodziny hrabiów von Dünnewald (1669-1718)
 • Mariusz Pawelec, Zamek w Prószkowie jako przykład górnośląskiej rezydencji magnackiej – kształtowanie się obiektu i kulturowe oddziaływanie
 • Sebastian Rosenbaum, Bibliotekarz, historyk, agent. Casus Franciszka Szymiczka
 • Bogusław Tracz, Nadużycia w gospodarce mięsnej i tzw. afery mięsne na terenie konurbacji górnośląskiej w latach 1945-1970

Miscellanea i materiały

 • Joanna Lusek, Opieka medyczna w Bytomiu do 1939 roku
 • Paweł Szygulski, „Polska Zachodnia” wobec komisji specjalnej Sejmu Śląskiego w 1927 roku
 • Andrzej Hanich, Wokół podróży biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego do Wrocławia i po Śląsku Opolskim w maju i czerwcu 1945 roku (wybór dokumentów)
 • Zbigniew Bereszyński, Strajki akademickie w Opolu w 1981 roku

Odeszli od nas

 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany Karol Jonca (1930-2008)
 • Profesor zwyczajny doktor Kazimierz Orzechowski (1923-2009)
 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany Władysław Jacher (1931-2009)
 • Profesor zwyczajny doktor habilitowana Lucyna Frąckiewicz (1926-2009)
 • Doktor Ryszard Kałuża (1940-2009)

Studia Śląskie, tom 69 (2010)

t.690001

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 69 (2010)

Spis treści
Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989 roku

 • Andrzej Hanich, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim po 1989 roku
 • Michał Lis, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku
 • Stanisław Senft, Inwestycje zagraniczne na Śląsku Opolskim 1989-2009
 • Wanda Musialik, W poszukiwaniu nowego wizerunku województwa. Przeszłość – ożywcza czy przeklęta?
 • Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Nowe elementy w krajobrazie kulturowym Nysy po 1989 roku. Pomniki i tablice pamiątkowe
 • Wiesław Drobek, Struktura morfologiczna małych miast Śląska Opolskiego w okresie transformacji ustrojowej (Ujazd i Korfantów)
 • Zdeněk Jirásek, Opavské Slezsko v době transformace po roce 1989 (Śląsk Opawski w okresie transformacji po roku 1989]
 • Leokadia Drożdż, Polacy na czeskim Śląsku po 1989 roku
 • Józef Szymeczek, Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania po 1989 roku
 • Roman Kaszper, „Głos Ludu” na początku transformacji ustrojowej w Czechosłowacji (1989-1990)
 • Aleksandra Trzcielińska-Polus, Śląsk jako przedmiot zapytań i interpelacji niemieckich deputowanych w 12. kadencji Bundestagu
 • Maria Kalczyńska, Diaspora Euro-Ślązaków w Niemczech na przykładzie biografii Leona Jończyka – artysty i społecznika z Monachium
 • Stanisława Sochacka, Problematyka śląska w działalności Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1989-2009)
 • Monika Choroś, Łucja Jarczak, Wprowadzanie dwujęzycznych nazw miejscowych na Śląsku Opolskim po 1989 roku

Studia i miscellanea

 • Marek P. Czapliński, Epidemia tyfusu w Bytomiu w latach 1897-1898 i jej zapobieganie. Kwestia dostępu ludności do czystej wody pitnej i użytkowej
 • Dariusz Chrobak, Das Phänomen der Sprachinsel. Geschichte der ehemaligen deutschen Sprachinseln in Oberschlesien und Galizien [Fenomen wyspy językowej. Dzieje byłych niemieckich wysp językowych na Górnym Śląsku i w Galicji]
 • Anna Bereś, Dušan Janák, Refleksje klasyków socjologii nad czeskim i polskim społeczeństwem lat trzydziestych XX wieku (na podstawie analizy zawartości „Przeglądu Socjologicznego” i „Sociologická revue”)
 • Piotr Retecki, Proces zasiedlania powiatu wałbrzyskiego ludnością polską z Francji i Niemiec w latach 1945-1948
 • Franciszek Jonderko, Rodzina śląska. Cechy kulturowe i społeczne. (Tezy i aspekty badań)
 • Marzena Muszyńska, Określenia nazywające dzieci w gwarach Śląska. Analiza przemian leksykalnych – wyniki ankiety
 • Donat Przybylski, „Wspólnota radości”, czyli o Radiowym koncercie życzeń – jednym z fenomenów w lokalnej kulturze Śląska Opolskiego

Odeszli od nas

 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany Karol Fiedor (1927-2010)
 • Zbyszko Bednorz (1913-2010)

Studia Śląskie, tom 70 (2011)

t.700001

Czytaj on-line: Studia Śląskie, tom 70 (2011)

Spis treści
Studia

 • Aleksander Kwiatek, Czechosłowacja w myśli politycznej Wojciecha Korfantego (zarys problematyki)
 • Barbara Techmańska, Edukacja dzieci i młodzieży narodowości żydowskiej w Legnicy w latach 1946— 1968
 • Adriana Dawid, Propaganda antyniemiecka w działalności Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu (1957-1971)
 • Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Wiesław Drobek, Cieszyn i Český Těšín – partnerstwo transgraniczne miast bliźniaczych
 • Brygida Solga, Granice historyczne Śląska a współczesne przemiany społeczno-gospodarcze

Miscellanea i materiały

 • Stanisława Sochacka, O polskich i niemieckich nazwach młynów na Śląsku
 • Monika Choroś, Łucja Jarczak, Nazewnictwo miejskie w Opolu na przestrzeni wieków
 • Małgorzata Iżykowska, „Co polecam waszej dobroczynności”. Jak proszono o pieniądze w wiejskim kościele na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku
 • Piotr Pałys, Kwestia kościelna w polsko-czeskim sporze o ziemię raciborską i głubczycką w latach 1945-1947
 • Jolanta Gołąb-Kowalska, Udział PPR, PPS i PZPR w systemie władzy w powiecie pszczyńskim w latach 1945-1950
 • Dariusz Węgrzyn, Kulisy wyborczego sukcesu. Udział Urzędu Bezpieczeństwa w kampanii wyborczej i wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku w powiecie kozielskim
 • Zbigniew Bereszyński, Przygotowania do stanu wojennego na Śląsku Opolskim
 • Paweł Popieliński, Tożsamość narodowa młodzieży mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku
 • Stanisław Koziarski, System transportowy Śląska

Przeglądy

 • Leokadia Drożdż, Dzieje oświaty polskiej mniejszości narodowej na Śląsku Cieszyńskim (bibliografia rozumowana wybranych wydawnictw zwartych)
 • Grzegorz Strauchold, Rzeczpospolita czy Rzecz Polaków? Na kanwie książki Piotra Madajczyka i Danuty Berlińskiej Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć
 • Anna Bereś, Olaf Gwiżdż, Paweł Sadło , Przesiedleńcy z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na Śląsku Opolskim 1945-2005. Aspekty demograficzne i społeczne (założenia badań empirycznych)

Kolejne tomy


Kolejne tomy „Studiów Śląskich” dostępne są w naszej Księgarni (zakładka „Czasopisma”) w wersji papierowej i elektronicznej. Zachęcamy do zakupów i lektury.