O Slezském institutu

[+A] [-a]

PIN – Slezský institu v Opoli (Instytut Śląski w Opolu) je dědicem a pokračovatelem vědeckého sdružení Slezský institut (Instytut Śląski), které bylo založeno dne 15.12.1933 v Katovicích, svou práci inaugurovalo 28.2.1934, ovšem skutečnou činnost zahájilo až 1.5.1934. Od počátku existence realizoval institut statutární cíle, když organizoval a propagoval výsledky výzkumu o historii Slezska i jeho současnosti v aspektech široce chápané historie, kultury a hospodářství.

Prvním ředitelem institutu byl doc. dr. Roman Lutman

Prvním ředitelem institutu byl doc. dr. Roman Lutman

Po osvobození Katovic od německé okupace obnovil institutu svou činnost jako vědecké pracoviště, které mělo realizovat předválečné cíle Slezského vojvodství rodícího se v podmínkách nového zřízení. Poválečný vývoj katovického pracoviště přerušilo nejprve omezení vědeckých svobod a poté její plná likvidace v období prohlubujícího se stalinizmu. Institut byl zlikvidován v roce 1949.
K obrození Slezského institutu došlo 9. května 1957 ve městě Opole. Inspirátorem této myšlenky bylo prezidium Vojvodské národní rady v Opoli. Na rozdíl od předválečného institutu v Katovicích, jenž zejména organizoval vědecké práce, měl opolský institut provádět vědecké práce týkající se Slezska. Výzkumný program začal realizovat v roce 1958, kdy institut začal vydávat své vědecké periodikum „Slezské studie“, jehož redaktorem byl jeho iniciátor prof. Seweryn Wysłouch.
V prvním období fungování začal Institut plnit funkci organizátora vědeckého života v regionu. Přelomový význam pro institut mělo založení Vědecko-výzkumného institutu při Sdružení Slezský institut, kdy nové pracoviště začalo využívat práv státních vědecko-výzkumných institucí.
Na počátku roku 1991 opolský vojvoda po dohodě s ministrem – předsedou Komise pro vědecký výzkum a ministrem financí transformoval Slezský vědecko-výzkumný institut na Státní vědecký institut – Slezský institut v Opoli. Od tohoto momentu působí jako samostatný subjekt Sdružení Slezský institut v Opoli.
Výzkumný profil pracoviště zahrnuje specifické problémy Slezska, a tudíž zásadní pro proces transformace zřízení a státní politiky. Patří mezi ně otázky – (1) politická, sociálně-historická, kulturní a jazyková a také (2) sociální, politické, hospodářské, administrativně-právní a ekologické podmínky rozvoje regionu i (3) vliv politiky Německa a polsko-německých vztahů na sociální, hospodářské a politické procesy ve Slezsku.

* * *

Státní vědecký institut – Slezský institut v Opoli, jakožto dědic předválečného katovického Slezského institutu – zůstává multioborovým vědeckým pracovištěm, jehož meritorní rozsah bádání vyznačují otázky charakteristické pro historické horní Poodří, zejména pak Opolské Slezsko, jakožto historicko-sociální i skutečné pohraničí, důležité pro Polskou republiku při současných procesech transformace zřízení státu i jeho politiky, která je důležitým prvkem dalších fází evropské integrace.

(připravil: prof. dr hab. Michał Lis)