Nagroda im. Wawrzynków

[+A] [-a]

Nagroda imienia Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska.

Kapituła 20 edycji Nagrody imienia Jana i Wojciecha Wawrzynków (za prace obronione w 2010 roku) postanowiła nagrodzić pracę mgr Patrycji Kniejskiej pt. Determinanty uczestnictwa w działalno­ści społeczno-kulturalnej seniorów – mieszkańców Ziemi Oleskiej, napisaną pod kierun­kiem prof. dra hab. Zenona Jasińskiego, obronioną na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego

Kapituła ponadto wyróżniła prace:

mgr Magdaleny Janus pt. Życie codzienne na dworze Bolesława I Opolskiego (1279–1313), napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Pobóg-Lenartowicz, obronioną na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego

mgra Wojciecha Podymy pt. Zagospodarowanie turystyczne oraz wpływ i rola układów komunikacyjnych na rozwój turystyki Kędzierzyna-Koźla, napisaną pod kie­runkiem prof. dra hab. Wiesława Drobka, obronioną na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Uroczyste ogłoszenie wyników 20 edycji konkursu oraz wręczenie nagrody i wyróżnień odbyło się 29 czerwca 2011 roku, podczas posiedzenia Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu.

Nagroda, ustanowiona z inicjatywy Rodziny Patronów Nagrody – Edyty i Piotra Wawrzyn­ków, przyznawana jest od 1991 r. Intencją fundatorów jest zachęcenie studentów do podejmowania badań śląskoznawczych wyostrzających świadomość społeczną w dzie­dzinach objętych formułą nagrody, tj. w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, w odniesieniu do Śląska jako krainy historyczno-geograficznej.

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także sa­mych dyplomantów. Należy je nadsyłać do 30 października każdego roku do Państwo­wego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu (ul. Piastowska 17, 45-082 Opole).

Do egzemplarza rekomendowanej pracy magisterskiej należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, datę i miejsce jego urodzenia, dokładny adres zamieszkania i miejsce pracy.