Księgarnia

[+A] [-a]

Zasady zamawiania publikacji

Publikacje można kupić w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego, Opole, ul. Piastowska 17, p. 405 (IV piętro).
Nasze Wydawnictwo prowadzi również sprzedaż wysyłkową wszystkich wymienionych na stronach książek i czasopism. Zamówienie złożyć można na kilka sposobów:

 • skorzystać z naszego sklepu internetowego (poniżej);
 • listownie, pisząc na adres: „Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, skr. poczt. 322, 45-082 OPOLE”;
 • wysyłając e-mail na adres: sekretariat@instytutslaski.com

Składających zamówienie prosimy o dokładne podanie tytułu, autora oraz liczby egzemplarzy każdej z zamówionych publikacji; adresu na który mają zostać wysłana przesyłka, numeru telefonu, oraz preferowany sposób płatności (przy odbiorze przesyłki lub przelewem). Na prośbę klienta, wystawiamy fakturę VAT.

Zapewniamy sprawną realizację zamówienia, maksymalnie w ciągu 7-10 dni. W razie jakichkolwiek wątpliwości zadzwonimy do Państwa. Wysyłki realizujemy wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Publikacje książkowe 2018

Displaying 1–1 of 1
 • Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Tom 2. Przywódcy – bohaterowie – wrogowie

  Seria „Górny Śląsk w Polsce Ludowej” stanowi próbę syntetycznego i przystępnego opracowania różnych aspektów najnowszych dziejów regionu. Drugi tom nosi podtytuł „Przywódcy – bohaterowie – wrogowie” i zawiera czternaście esejów historycznych, poświęconych osobistościom powojennego życia społecznego, podzielonych na trzy tytułowe grupy. …WięcejPublikacje książkowe 2017

Displaying 1–5 of 5


Publikacje książkowe 2016

Displaying 1–8 of 8


Publikacje książkowe 2015

Displaying 1–8 of 8


Publikacje książkowe 2014

Displaying 1–4 of 4


Publikacje książkowe 2013

Displaying 1–7 of 7


Publikacje książkowe 2012

Displaying 1–3 of 3


Publikacje książkowe 2011

Displaying 1–6 of 6

Publikacje książkowe 2010

Displaying 1–4 of 4

Publikacje książkowe 2009

Displaying 1–11 of 11
 • Colloquium Opole 2008

  Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji.
  HEFFNER KRYSTIAN, TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA: Przedmowa;
  MISZCZUK ANDRZEJ: Strategie rozwoju regionów a problem migracji;
  SOLGA BRYGIDA: Śląsk Opolski jako region migracyjny;
  HEFFNER KRYSTIAN: W kierunku strategii migracyjnej regionu w nowej Europie;
  RAUZIŃSKI ROBERT: Migracje zagraniczne w świetle kryzysu demograficznego; (…) …Więcej

 • Historical regions divided by the borders. (…)

  Historical regions divided by the borders. Cultural heritage and multicultural cities.
  CHROMÝ PAVEL, KUČEROVÁ SILVIE, KUČERA ZDENĚK: Regional identity, contemporary and historical regions and the issue of relict borders. The case of Czechia;
  CHYLIŃSKA DAGMARA, KOSMALA GERARD: Unnecessary legacy. Lower Silesia cultural heritage; (…) …Więcej

 • Historical regions divided by the borders. General problems and regional issue

  Historical regions divided by the borders. General problems and regional issue
  SZUL ROMAN: The interplay of politics, economy and culture, and the changing borders in the Southern Baltic region;
  GLADANAC SANDRA: Failure to launch: The EU integration policy disintegrating historical regions;
  JANICKI WOJCIECH: Multiple Europe of nation-states or multiple Europe of non-nation regions? Politicisation of the dilemma and contribution of Poland to the European image; (…) …Więcej

 • Transport na Śląsku

  Śląsk na tle powiązań transportowych Polski;
  Drogi na Śląsku w latach 1945-2009:
  Rozwój sieci autostrad;
  Drogi w budowie (Autostrada A-4, Autostrada A-1, Pozostałe inwestycje drogowe na Śląsku);
  Koleje na Śląsku w latach 1945-2009: Rozbudowa linii kolejowych;
  Elektryfikacja sieci kolejowej; (…) …Więcej

 • Składnia dopełniaczowa czasowników w dawnej i współczesnej polszczyźnie

  Wiadomości ogólne o rządzie czasownika;
  III. Dopełniaczowy związek rządu: 1. Człon czasownikowy (1.1. Dopełniacz jako niewymienna postać dopełnienia bliższego, 1.2. Współwystępowanie biernika i dopełniacza w roli dopełnienia bliższego poszczególnych czasowników, (…) …Więcej

 • Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2009

  DROŻDŻ LEOKADIA: Skład Rady Naukowej i zatrudnienie w PIN – Instytucie Śląskim w Opolu w 2008 roku;
  LIS MICHAŁ: Sprawozdanie z posiedzeń Rady Naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2008 roku;
  DROŻDŻ LEOKADIA, SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Sprawozdanie z działalności naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2008 roku i zadania badawcze na rok 2009; (…) …Więcej

 • Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu – ujęcie regionalne

  RAUZIŃSKI ROBERT, SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Wstęp;
  KUROPKA IRENEUSZ,
  PISZ ZDZISŁAW: Metodologiczne aspekty regionalnych badań społecznych;
  KLIMAS BARBARA: Polityka społeczna w nowej gospodarce; GILGA KRYSTYNA: Edukacja na Dolnym Śląsku w dobie kryzysu; …Więcej

 • Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, tom XIV

  Czternasty tom wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy. …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom XI

  Tom jedenasty wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. …Więcej

 • ks, SAC: „Nie tylko sługa, ale przyjaciel Pana Boga…”. Wspomnienia

  Tekst wybrała, do druku przygotowała, przedmową i przypisami opatrzyła Wanda Musialik;
  Przedmowa;
  Szkic biograficzny;
  Wspomnienia …Więcej

 • Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym

  HEFFNER KRYSTIAN, SOLGA BRYGIDA: Współczesna mobilność Polaków a regionalny kontekst procesów migracyjnych;
  KUROPKA IRENEUSZ, PISZ ZDZISŁAW: Migracje na Dolnym Śląsku;
  SOJKA ELŻBIETA: Rozwój społeczno-gospodarczy a zjawiska migracji na przykła-dzie województwa śląskiego;
  KORCZYŃSKA JOANNA: Zmiana czy ciągłość – migracje z Polski do Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem pracowników sezonowych; (…) …Więcej


Publikacje książkowe 2008

Displaying 1–5 of 5
 • Bibliografia publikacji Państwowego Instytutu Naukowego (…)

  Część I. Bibliografa publikacji Państwowego Instytutu Naukowego — Instytutu Śląskiego w Opolu: I. Środowisko geograficzne. Problemy ekologiczne;
  II. Historia; 1. Opracowania ogólne 2. Historia do 1945 r. 3. Historia po II wojnie światowej 4. Poszczególne okręgi i miejscowości 5. Osoby;
  III. Zagadnienia gospodarcze (historia i współczesność); (…) …Więcej

 • Początki sektora państwowego w rolnictwie na Śląsku Opolskim (marzec 1945 – luty 1946). Reforma rolna – zarys problemu

  Rozdział I. Struktury odpowiedzialne za przejęcie i zagospodarowanie majątków ziemskich: 1. Grupy operacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, 2. Wojewódzki Urząd Ziemski w Katowicach, 3. Powiatowe biura rolne, 4. Grupy operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Katowicach na obszar Śląska Opolskiego, 5. Powiatowe urzędy ziemskie; (…) …Więcej

 • Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć

  Część pierwsza: Kształtowanie się państwa narodowego (Danuta Berlińska, Piotr Madajczyk): 1. Stosunki między Polakami a mniejszościami narodowymi; 2. Zmiana granic; 3. Wysiedlenia ludności niemieckiej; 4. Obozy dla ludności niemieckiej; 5. Powojenne rozliczenie z historią (…) …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom X

  Tom dziesiąty wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). …Więcej

 • Ruch sportowy w województwie śląskim 1922-1939

  Rozdział I. Geneza kultury fizycznej i jej formy organizacyjne na Górnym Śląsku przed podziałem regionu w 1922 roku;
  Rozdział II. Organizacja kultury fizycznej w województwie śląskim w latach 1922-1926;
  Rozdział III. Organizacja kultury fizycznej i sportu w województwie śląskim pod rządami sanacji; (…) …Więcej


Publikacje książkowe 2007

Displaying 1–8 of 8
 • Colloquium Opole 2006

  GROCHALSKI STEFAN MAREK, System ochrony mniejszości narodowych – źródła prawa europejskiego;
  SŁAWIŃSKI MARCIN, Polityka Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych;
  ELLE LUDWIG, Identität der nationalen Minderheiten in Deutschland – Sorben;
  SCHURR EDITH, Die sorbische Minderheit in der Lausitz und ihre Perspektive im vereinten Europa am Beispiel der Förderung der Zweisprachigkeit im vorschulischen Bereich;
  HALÁSKOVÁ RENÁTA, Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v České republice; (…) …Więcej

 • Czarna księga prasy śląskiej, tom 2: Śląsk Cieszyński

  I. Pierwsze procesy „Gwiazdki Cieszyńskiej”;
  II. Dalsze restrykcje wobec prasy Śląska Cieszyńskiego;
  III. Nadzór nad polską prasą Śląska Cieszyńskiego w latach 1900-1918;
  IV. Konfiskaty gazet i czasopism polskich na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1921; (…) …Więcej

 • Transport lądowy na świecie

  2. Przegląd literatury;
  3. Podstawy teoretyczne przekształceń sieci transportu lądowego;
  4. Rozwój historyczny transportu lądowego; 4.1. Transport drogowy; 4.2. Transport kolejowy;
  5. Charakterystyka transportu w Europie; 5.1. Transport kolejowy; 5.2. Transport drogowy; 5.3. Rynek przewozów pasażerskich i towarowych w Europie; (…) …Więcej

 • Regions in the process of European integration Regions in the process of European integration. (…)

  HEFFNER KRYSTIAN, SOBCZYŃSKI MAREK: Foreword;
  ARASZKIEWICZ ANNA, SOBCZYŃSKI MAREK: Professor’s Marek Koter scientific way from cartography to political geography;
  SOBCZYŃSKI MAREK: Achievements of the Department of Political Geography and Regional Studies, University of Łódź, in the field of political geography;
  BUFON MILAN; Multicultural regions and contact areas in the context of European integration; (…) …Więcej

 • Regions in the process of European integration. Dilemmas of regional policy in the European Union

  KOTER MAREK, HEFFNER KRYSTIAN: Foreword;
  GAUNARD-ANDERSON MARIE-FRANCE: French border regions in the context of European integration: the development of Euroregions;
  WENDT JAN: Romanian Euroregions in the process of European integration – case study of the Serbian border;
  ILIEŞ ALEXANDRU, WENDT JAN, GRAMA VASILE: Cross-border co-operation between Romania and Bulgaria before EU enlargement (2007);
  MAZUREK TOMASZ: The Łódź region in the regional structure of the European Union; (…) …Więcej

 • Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, tom XIII

  Trzynasty tom wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska. …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom IX

  Tom dziewiąty wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). …Więcej

 • Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku

  KAMIŃSKI ŁUKASZ: Stalinizm po polsku – aspekty społeczne (tezy do dyskusji);
  SZWAGRZYK KRZYSZTOF: Rola terroru w funkcjonowaniu systemu stalinowskiego;
  MADAJCZYK PIOTR: System władzy na Górnym Śląsku w latach 1945-1956; (…) …Więcej


Publikacje książkowe 2006

Displaying 1–5 of 5
 • Państwowe Nieruchomości Ziemskie w Opolu (1946-1949)

  Rozdział I. Formowanie się sektora państwowego w rolnictwie Śląska Opolskiego (1946-1949): Geneza Państwowych Nieruchomości Ziemskich; Początki funkcjonowania Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Opolu; Organizacja Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Opolu; Zatrudnienie (kadry) i struktura organizacyjna dyrekcji okręgowej PNZ w Opolu; Siedziba dyrekcji; Kierownictwo ZO PNZ w Opolu. Relacje PNZ – PPR; Aparat kontroli w opolskich strukturach PNZ; (…) …Więcej

 • Czarna księga prasy śląskiej. Tom 1: Górny Śląsk

  Rozdział I. Na Górnym Śląsku. Karol Miarka przed sądem;
  Rozdział II. Represjonowanie prasy górnośląskiej w okresie wygasającego kulturkampfu;
  Rozdział III. Neutralizacja raciborskiego ośrodka radykalizmu narodowego (1889-1905); (…) …Więcej

 • Dzieje uzdrowiska Głuchołazy Zdrój. (…)

  [+A] [-a] Dzieje uzdrowiska Głuchołazy Zdrój. 10 lat partnerstwa pomiędzy gminą Głuchołazy i Związkiem Gmin Nieder-Olm (1996-2006) Geschichte des Kurortes Bad Ziegenhals. 10 Jahre Partnerschaft der Gemeinde Głuchołazy und der Verbandsgemeinde Nieder-Olm (1996-2006) Autor/Redaktor: Migała Mariusz ISBN: 8371262108 Rok wydania: 2006 Nakład wyczerpany …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom VIII

  Tom ósmy wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

 • Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX wieku

  KOPIEC JAN: Kościół na Śląsku wobec wyzwań XIX i XX wieku;
  DOLA KAZIMIERZ: Sytuacja żeńskich placówek zakonnych na Śląsku przed sekularyzacją w 1810 roku;
  MIREK AGATA: Dynamika powstawania żeńskich zgromadzeń zakonnych w XIX i XX wieku na ziemiach polskich; (…) …Więcej


Publikacje książkowe 2005

Displaying 1–11 of 11

Publikacje książkowe 2004

Displaying 1–8 of 8
 • Colloquium Opole 2003. Przystąpienie do Unii Europejskiej – szanse dla regionów

  TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA, Region, polityka regionalna i współpraca interregionalna w Europie; Regionale Politik und interregionale Zusammenarbeit in Europa. Zusammenfassung; Region, regionální politika a meziregionální spolupráce v Evropě. Shrnutí;
  GRETHER MATTHIAS R., Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der EUREGIO Maas-Rhein; Współpraca transgraniczna w euroregionie Maas-Rhein; Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Maas-Rhein. Shrnutí; (…) …Więcej

 • Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego na górnośląskim obszarze plebiscytowym

  SENFT STANISŁAW, Górny Śląsk jako przykład podzielonego regionu w powersalskiej Europie;
  LESIUK WIESŁAW, Polityka niemiecka wobec mniejszości polskiej w rejencji opolskiej na tle polityki narodowościowej Rzeszy Niemieckiej,
  CHAŁUPCZAK HENRYK, Polityka rządu polskiego wobec mniejszości polskiej w Niemczech w latach 1919-1939; …Więcej

 • Nie tylko życiorys

  Uzupełniona przeze mnie moja notka biograficzna opracowana przez dra Stefana Samolińskiego;
  Znajomości, kontakty itp.;
  Z Karolem Wojtyłą;
  Listy od Ojca Świętego; (…) …Więcej

 • Górnoślązacy w parlamentach II Rzeczypospolitej (1919-1939)

  Rozdział I. Prawne podstawy wyboru Górnoślązaków do polskich ciał ustawodawczych; Rozdział II. Tryb nominacji, wyborów i zastępstw górnośląskich posłów: Nominacje; Wyniki wyborcze; Zastępstwa; Rozdział III. Rodowód posłów śląskich: Pochodzenie regionalne; Wiek śląskich parlamentarzystów; Wykształcenie posłów; Formy zarobkowania; Przedposelska działalność narodowa; Korzenie partyjne; …Więcej

 • Niemieckie polonica prasowe (ostatnie dwudziestolecie XX wieku)

  Adnotowana bibliografia polskich tytułów prasowych wydawanych w Niemczech w latach 1989-2003 z bibliografią opracowań / Adnotierte Bibliographie der in Deutschland in den Jahren 1989-2003 erscheinenden polnischen Pressetitel mit einer Bibliographie der Bearbeitungen;
  Bibliografia zawartości wybranych tytułów prasy polskiej wydawanej w Niemczech w latach 1983-2000 / Inhaltliche Bibliographie der ausgewählten polnischen Pressetitel erscheinenden in Deutschland in den Jahren 1983-2000; …Więcej

 • Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XI

  Tom jedenasty wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy. …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom IV

  Tom czwarty wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom V

  om piąty wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Re­publiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. …Więcej


Publikacje książkowe 2003

Displaying 1–7 of 7
 • Arkadiusz (Arka) Bożek na forum Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

  We wstępie prof. dr hab. Danuta Kisielewicz przedstawia biogram Arkadiusza (Arki) Bożka, jednego z najbardziej znanych polskich działaczy na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym, aktywnego polityka emigracji polskiej w Londynie w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu wicewojewody śląskiego i działacza czynnego na niwie politycznej i społecznej. (…) …Więcej

 • Colloquium Opole 2002. Rola Europy w światowych procesach kooperacji i konfrontacji

  AHLMANN FRANK, Einführung;
  JIRÁSEK ZDENĚK, Evropa ve svétových procesech kooperace a konfrontace; Europa w światowych procesach kooperacji i konfrontacji; Europa im weltweiten Kooperations- und Konfrontationsprozess. Zusammenfassung; …Więcej

 • Decyzje i wartości. Reforma ustroju terytorialnego Polski jako obszar konfliktu i odmiennych wizji dobra wspólnego

  Rozdział I. Samorząd terytorialny w ładzie zbiorowym (Rzut oka w samorządową przeszłość; Siatka województw – geografia i polityka; Postulaty, programy, wizje – burzenie PRL-owskiego ładu zbiorowego; Między starym a nowym ładem; Najpierw gminy; Na drodze do drugiego i trzeciego szczebla); (…) …Więcej

 • Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (1922-1939)

  Rozdział I. Początki skautingu polskiego w Niemczech (W latach I wojny światowej; W walce o granicę zachodnią Polski; Powstanie drużyny w Berlinie; Udział harcerstwa w kampanii plebiscytowej i powstaniach śląskich);
  Rozdział II. Odrodzenie się ruchu po ustaleniu granicy polsko-niemieckiej (Kryzys harcerstwa w Berlinie; Śląsk Opolski; Próba zjednoczenia harcerstwa polskiego w Niemczech; Poszerzenie działalności harcerskiej na Śląsku Opolskim; Utworzenie ośrodka kierowniczego harcerstwa polskiego w Niemczech); (…) …Więcej

 • Pracownicy polskiej książki i prasy w Niemczech. Koncepcja badań biograficznych

  KLIMASZEWSKI BOLESŁAW, O koncepcję badań biograficznych na podstawie najnowszych opracowań; Um ein Konzept der biographischen Forschungen auf Grund der neuesten Bearbeitungen (Zusammenfassung);
  TREPTE HANS-CHRISTIAN, Mickiewicz’s use of Language in his Paris Lectures on Slavonic Language and Literature (1840-1844) and its Lasting Influence on Switching Languages; Problemy języka narodowego w paryskich wykładach Adama Mickiewicza (1840-1844) oraz ich wpływ na problem zmiany języka w literaturze polskiej (Streszczenie); (…) …Więcej

 • W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne

  WITKOWSKI JANUSZ, Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej w perspektywie do 2030 r.; SZCZYGIELSKI KAZIMIERZ, Demografia i polityka społeczna wobec wyzwań naszych czasów (o problemach, celach i zadaniach); CIEŚLAK MARIA, Analiza zmian rozkładu wieku ludności ze względu na opis procesu starzenia; (…) …Więcej

 • Komisje zagospodarowania Odry. Odrzańska praca u podstaw 1956-1970

  1. Odra i działalność społeczna wokół jej problemów w latach 1945-1956 (1.1. Odra jako granica; 1.2. Odra jako droga wodna; 1.3. Przejmowanie administracji na Odrze przez władze polskie; 1.4. Społeczne i rządowe działania na rzecz uruchomienia polskiej żeglugi na Odrze w latach 1945-1946; (…) …Więcej


Publikacje książkowe 2002

Displaying 1–7 of 7
 • Colloquium Opole 2001

  LESIUK WIESŁAW, TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA, Przedmowa;
  SENFT STANISŁAW, [Otwarcie konferencji];
  NICIEJA STANISŁAW S., [Wystąpienie rektora Uniwersytetu Opolskiego];
  SYNOWIEC PIOTR, [Przywitanie gości przez przewodniczącego Rady Miasta];
  SZCZEPAŃSKI MAREK S., W europejskiej poczekalni. Polska w procesie integracji kontynentalnej; Im europäischen Warteraum. Polen im Prozess der kontinentalen Integration. Zusammenfassung; V evropské čekárně. Polsko v procesu kontinentální integrace. Shrnutí; …Więcej

 • Zarys dziejów narodowościowych Łużyczan. Tom I: od 1919 roku

  Wstęp; Wykaz wykorzystanych źródeł i ważniejszych opracowań; Wykaz najczęściej przytaczanej literatury;
  Rozdział I. Rys dziejów politycznych Serbów Łużyckich od VI do schyłku XVIII w.
  Rozdział II. Odrodzenie kulturalne i narodowe Łużyczan w XIX w. i ich narodowy ruch społeczno-kulturalny w latach 1830-1914; (…) …Więcej

 • Monografia Zakładu Energetycznego Opole SA

  CIMAŁA BOGDAN, LESIUK WIESŁAW, Rozwój elektroenergetyki w rejencji opolskiej;
  CIMAŁA BOGDAN, Bilans zniszczeń wojennych, przejmowanie i odbudowa systemu energetycznego na Śląsku Opolskim;
  ARABASZ KAZIMIERZ, Rozwój infrastruktury technicznej Zakładu w latach 1945-2001;
  CIMAŁA BOGDAN, Zmiany struktury organizacyjnej Zakładu; …Więcej

 • Ochrona środowiska – zagrożenia, działania instytucjonalne, świadomość społeczna

  ZAWADKA MAREK, Ochrona wód Odry przed zanieczyszczeniem w latach 1956-1958;
  ZAWADKA MAREK, Pięć lat po powodzi;
  SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA, GWIŻDŻ OLGIERD, Świadomość ekologiczna młodzieży Opolszczyzny;
  BADORA KRZYSZTOF, KOZIARSKI STANISŁAW, STRYCZEK ANETA, Ekomorfologiczna waloryzacja krajobrazu doliny Stobrawy od Pieczysk do Bielic w Stobrawskim Parku Krajobrazowym; …Więcej

 • Problemy z zakresu gospodarki wodnej na Nadodrzu w ujęciu historycznym, politologicznym i prawnym

  TECHMAŃSKA BARBARA, Wybrane problemy z historii Odry i Nadodrza w średniowieczu;
  ZAWADKA MAREK, Odrzańska żegluga śródlądowa w okresie planu sześcioletniego;
  DROBEK WIESŁAW, Zmiany liczby ludności miast nadodrzańskich (1980-2000); …Więcej

 • Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, Tom X

  Tom dziesiąty wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy. …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom III

  Tom trzeci wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej


Publikacje książkowe 2001

Displaying 1–7 of 7
 • Region & Regionalism – Changing role of border areas and regional policies

  [+A] [-a] Autor/Redaktor: eds. Koter Marek, Heffner Krystian ISBN: 8371261470 Rok wydania: 2001 Cena: nakład wyczerpany Opis: Foreword; SECTION I. STATE POLICY IN BORDER ZONES AND THE ROLE OF BORDER-LANDS IN DEVELOPING AN INTERNATIONAL CO-OPERATION: Marie-France GAUNARD: New development strategies of urban areas along …Więcej

 • Colloquium Opole ’99

  COLLOQUIUM OPOLE ’99. Dziesięć lat po przełomie w Europie – rzeczywiste sąsiedztwo i wspólne wartości: Wiesław Lesiuk – [Otwarcie konferencji];
  Do Unii bez kłopotów. Z prof. HANSEM-ADOLFEM JACOBSENEM rozmawia Krzysztof Ogiolda; (…) …Więcej

 • Ekonomia – Polityka – Społeczeństwo

  PRZECISZEWSKI TADEUSZ: Koncepcja systemowa społecznej gospodarki rynkowej. Zarys opracowywanej od 1989 r. jej wersji polskiej;
  MORTIMER-SZYMCZAK HALINA: Etapy rozwoju polityki zatrudnienia (zarys problemu);
  SZYLKO-SKOCZNY MAŁGORZATA: Elastyczne zatrudnienie jako instrument walki z bezrobociem; (…) …Więcej

 • O społeczeństwie śląskim na przełomie wieków

  Jonderko Franciszek: Czynniki zagrożenia. Perspektywa społeczna;
  Szczepański Marek S.: Cnoty obywatelskie w lokalnej społeczności;
  Grygierczyk Maria: Klasa średnia – miraż czy rzeczywistość?;
  Sołdra-Gwiżdż Teresa: „Janusowe obli-cze(a)” socjologii Śląska; (…) …Więcej

 • Polsko-niemiecki leksykon biograficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech (koniec XX w.)

  Zawiera w układzie alfabetycznym 173 noty biograficzne Polaków mieszkających w Niemczech, Niemców polskiego pochodzenia i Niemców „polonofilów” związanych współcześnie z polską książką i prasą w Niemczech, zwłaszcza: literatów, publicystów, dziennikarzy, tłumaczy, krytyków, badaczy polskiej literatury, wydawców, drukarzy i księgarzy, zarówno świeckich, jak i duchownych. (…) …Więcej

 • Słownik gwar śląskich. Tom II

  Drugi tom wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

 • Zagadnienia osadnicze, ekologiczne i transportowe na Nadodrzu. Wybrane zagadnienia

  DROBEK WIESŁAW, FALKIEWICZ JERZY, HEFFNER KRYSTIAN: Siedemdziesiąta rocznica urodzin profesora Stanisława Malarskiego;
  DROBEK WIESŁAW: Publikacje odrzańskie profesora Stanisława Malarskiego;
  CZAJA STANISŁAW: Wpływ cieków wodnych na rozwój przestrzeni społeczno-ekonomicznej i sieci osadniczej w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz otaczających ją pasmach górskich na przestrzeni wieków; …Więcej


Publikacje książkowe 2000

Displaying 1–9 of 9
 • Colloquium Opole ’98

  Bach Dieter, 1938-1998. 60 Jahre danach: Der Pogrom an den Juden;
  Vahrenkamp Martha, Die Reichspogromnacht – was in Deutschland geschah;
  Fiedor Karol, Antyżydowska polityka III Rzeszy w latach 1933-1938. W 60 rocznicę „nocy kryształowej”;
  Borák Mečislav, Wydarzenia „nocy kryształowej” i ich oddźwięk na terenach Czechosłowacji; (…) …Więcej

 • Austria. Od gospodarki żarowej do Unii Europejskiej

  Część I. Do I wojny światowej; Rozdział I. Terytorium i systemy rządów; Rozdział II. Struktura społeczeństwa i próby jej destabilizacji; Rozdział III. Habsburgowie a kraje wcielone do Austrii; Rozdział IV. Gospodarka rolna; Rozdział V. Miasta i gospodarka miejska od narodzin cechów do manufaktur; Rozdział VI. Handel i gospodarka finansowa; Rozdział VII. Narodziny i rozwój przemysłu; …Więcej

 • Bibliografia opracowań prasy śląskiej. Tom IV: Suplement za lata 1945-1999

  I. Stan badań;
  II. Bibliografie. Wykazy. Katalogi czasopism;
  III. Opracowania ogólne;
  IV. Opracowania dotyczące poszczególnych czasopism;
  V. Prasa zakładowa. Periodyki studenckie i szkolne; (…) …Więcej

 • Kośny Maksymilian, Wspomnienia – Opolanie w konspiracji podczas II wojny światowej

  Masnyk Marek: Maksymilian Kośny – nota biograficzna;
  Masnyk Marek: Geneza tzw. opozycji w łonie Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech;
  Cimała Bogdan: Maksymilian Kośny a problemy polsko-niemieckie na Górnym Śląsku; …Więcej

 • My i oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łużyczan

  Łużycki spór o datowanie Przysięgi budziszyńskiej z polskiej perspektywy; O łużyckim pochodzeniu pierwszego tłumacza Historii etiopskich Heliodora na język niemiecki; Na śladach Albina Mollera w Polsce; U początków łużyckich zainteresowań literaturą polską; Dwoisty żywot Stanisława Moszczeńskiego; …Więcej

 • Migration processes in small European regions during transition period

  Heffner Krystian, Zupančič Jernej, Foreword;
  Heffner Krystian, Patterns of international immigration to Upper Silesia in 1990s;
  Genorio Rado, Geographical dimensions of Slovene emigration around the world;
  Zupančič Jernej, Migration of Slovenes to Austria during the period of transition; …Więcej

 • Rok pierwszy w powiecie strzeleckim

  Zbiór 11 dokumentów, w tym: pismo Wydziału Samorządowego Urzędu Wojewódzkiego Śląsko-Dąbrowskiego z 12 marca 1945 r. określające zakres sprawozdań tygodniowych, zarządzenie z 13 czerwca tego roku w sprawie przedkładania sytuacyjnych sprawozdań miesięcznych, wszystkie zachowane sprawozdania sytuacyjne starosty strzeleckiego Zygmunta Nowaka (od 10 kwietnia do końca grudnia 1945 r.), oraz przygotowane w lutym 1946 r. sprawozdanie obejmujące cały okres zarządzania powiatem w 1945 r. (…) …Więcej

 • Słownik gwar śląskich. Tom I

  Tom pierwszy wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

 • Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech na Śląsku (1920-1939). Wybór źródeł

  Zawiera teksty źródłowe ukazujące podstawowe problemy harcerstwa polskiego na Śląsku w latach 1920-1939. Wykorzystano źródła wytworzone przez różne ogniwa Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech – od naczelnictwa po drużyny, naczelnictwo ZHP w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie i jego agendy w Niemczech, głównie Konsulat Generalny RP w Bytomiu (do 1931 r.) i Konsulat Generalny RP w Opolu (od 1931 r.) …Więcej


Publikacje książkowe 1999

Displaying 1–2 of 2

Publikacje książkowe 1998

Displaying 1–2 of 2
 • Colloquium Opole ’97

  Lis Michał, Trzcielińska-Polus Aleksandra, Wstęp;
  Lesiuk Wiesław, Idea Colloquium Opole;
  Kozera Bartłomiej, Między wrogością czasu wojny a pojednaniem w pokoju. Czytając Zbyszka Bednorza; (…) …Więcej

 • Między edukacją i pracą. Kształcenie a zatrudnienie

  Rauziński Robert, Rynek pracy kadr z wyższym i średnim wykształceniem na Śląsku Opolskim w okresie transformacji ustrojowej (1989-1997);
  Żurawska Joanna, Zapotrzebowanie na konkretne zawody w regionie opolskim;
  Drobek Wiesław, Struktura szkolnictwa ponadpodstawowego Śląska Opolskiego – punkt widzenia geografa; (…) …Więcej


Publikacje książkowe 1997 i wcześniejsze

Displaying 1–4 of 4


Studia Śląskie

Informacja dla autorów „Studiów Śląskich”

 

Więcej informacji na temat „Studiów Śląskich”

 

Displaying 1–30 of 30
 • Studia Śląskie, tom 81

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355  Rok wydania: 2017 cena: 25,00 PLN SPIS TREŚCI Od redakcji STUDIA Marcin K l e m e n s k i, Fundacje klasztorów augustianów-eremitów na Śląsku w średniowieczu Marcin M u s i a ł, Chronica …Więcej

 • Studia Śląskie, tom 80

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2016 cena: 25,00 PLN   SPIS TREŚCI OD REDAKCJI Robert R a u z i ń s k i, Brygida S o l g a, Doktor habilitowany Kazimierz Szczygielski. Geograf, demograf, polityk społeczny i …Więcej

 • Studia Śląskie, tom 79

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2016 cena: 25,00 PLN Od redakcji I. GÓRNOŚLĄSKIE MIASTO W ASPEKTACH WSPÓŁCZESNYCH I HISTORYCZNYCH Inge  B i l y, Orte in Schlesien – Teil der Magdeburger Stadtrechtsfamilie Marcin M u s i a ł, …Więcej

 • Studia Śląskie, tom 78

  [+A] [-a]   ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2016 cena: 25,00 PLN       SPIS TREŚCI: Od redakcji 11 I. STUDIA Piotr P a ł y s, Opole 1945 – rok pierwszy Marcin S r o k a, I sekretarze …Więcej

 • Studia Śląskie, tom 77

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2015 Cena: 25 PLN Uwaga: W związku z błędami, które pojawiły się w ostatniej fazie druku w części słownikowej artykułu p. Kamili Nowak pt. Śląskie słownictwo gwarowe dotyczące domów mieszkalnych, zabudowań gospodarczych oraz ich …Więcej

 • Studia Śląskie, tom 76.

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2015 Cena: 25,00 PLN Spis treści/Table of contents/Inhaltsverzeichnis (PDF) Inhaltsangabe (PDF) Summary (PDF) Od redakcji Stanisław S e n f t, Sylwetka profesora doktora habilitowanego Michała Lisa Ewa G o l e c, Bibliografia …Więcej

 • Studia Śląskie, tom 75.

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2014 Cena: 15,75 PLN   SPIS TREŚCI Od Redakcji I Studia Maria P a z d e r, U podstaw projektu nowej religii T.G. Masaryka Aleksander K w i a t e k, Zachód …Więcej

 • Studia Śląskie, tom 74.

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2014 Cena: 15,75 PLN     SPIS TREŚCI Od redakcji Studia Krystyna K o s s a k o w s k a – J a r o s z, Opolska wieś w poezji …Więcej

 • Studia Śląskie tom 73

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok Wydania: 2013 Cena: 10,50 PLN   SPIS TREŚCI Studia Wojciech  S z w e d, Zarys rozwoju kolei żelaznych w powiecie nyskim do 1914 r. Piotr  P a ł y s, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR …Więcej

 • Studia Śląskie tom 72

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2013 Cena: 10,50 PLN Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis Streszczenia (niem., ang.) SPIS TREŚCI I Studia Aleksander  K w i a t e k, O antynomii Wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim …Więcej

 • Studia Śląskie tom 71 (e-book)

  E-book (PDF)
  Artykuły:
  Aleksander Kwiatek, O antynomii wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 1: Od podziału Górnego Śląska do tzw. wyborów brzeskich.
  Monika Choroś, Łucja Jarczak, Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
  Adam Dziuba, Aktorzy i statyści. Relacje polityczne w powiecie niemodlińskim w latach 1945–1948
  Piotr Pałys, Dyplomacja jugosłowiańska wobec polsko-czechosłowackich kontrowersji granicznych z lat 1945–1947.
  Barbara Techmańska, Młodzi zbuntowani – młodzież Zagłębia Miedziowego przeciwko realiom stanu wojennego.
  (…) …Więcej

 • Studia Śląskie 2012, tom 71

  Aleksander K w i a t e k, O antynomii Wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 1: Od podziału Górnego Śląska do tzw. wyborów brzeskich.
  Monika C h o r o ś, Łucja J a r c z a k, Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
  Adam D z i u b a, Aktorzy i statyści. Relacje polityczne w powiecie niemodlińskim w latach 1945–1948
  (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie”, 2011, tom 70 (e-book)

  E-book (PDF)
  Aleksander Kwiatek, Czechosłowacja w myśli politycznej Wojciecha Korfantego (zarys problematyki)
  Barbara Techmańska, Edukacja dzieci i młodzieży narodowości żydowskiej w Legnicy w latach 1946-1968
  Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Wiesław Drobek, Cieszyn i Český Těšín – partnerstwo transgraniczne miast bliźniaczych
  Brygida Solga, Granice historyczne Śląska a współczesne przemiany społeczno-gospodarcze
  (…) …Więcej

 • Studia Śląskie 2011, tom 70.

  (dodruk 2013 )
  Artykuły:
  Aleksander Kwiatek, Czechosłowacja w myśli politycznej Wojciecha Korfantego (zarys problematyki)
  Barbara Techmańska, Edukacja dzieci i młodzieży narodowości żydowskiej w Legnicy w latach 1946–1968
  Adriana Dawid, Propaganda antyniemiecka w działalności Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu (1957–1971)
  Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Wiesław Drobek, Cieszyn i Český Těšín – partnerstwo transgraniczne miast bliźniaczych
  Brygida Solga, Granice historyczne Śląska a współczesne przemiany społeczno-gospodarcze
  (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2010, tom 69 (e-book)

  Artykuły:
  HANICH ANDRZEJ, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim po 1989 roku;
  LIS MICHAŁ, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku;
  SENFT STANISŁAW, Inwestycje zagraniczne na Śląsku Opolskim 1989-2009;
  (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2010, tom 69

  HANICH ANDRZEJ, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim po 1989 roku;
  LIS MICHAŁ, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie”, 2009, tom 68 (e-book)

  E-book (PDF)
  Instytut Śląski na przełomie wieków. Miejsce i rola placówki w badaniach nad Śląskiem

  Marek S. Szczepański, Anna Śliz, Misja instytucji. Słowo o powinnościach Instytutu Śląskiego w Opolu
  Michał Lis, Badania historyczne w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934-1949) i w Opolu od 1957 roku
  Stanisława Sochacka, Badania nad językiem polskim w Instytucie Śląskim (1934-2009)
  (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie”, 2007, tom 67 (e-book)

  Artykuły:
  CHOROŚ MONIKA, JARCZAK ŁUCJA: Profesor Stanisława Sochacka;
  JARCZAK ŁUCJA, Bibliografia prac profesor doktor habilitowanej Stanisławy Sochackiej za lata 1965–2006;
  ABRAMOWICZ ZOFIA, Nazewnictwo miejskie Ełku a tradycja kulturowa;
  BREZA EDWARD, Niektóre rzadsze imiona męskie;
  CHOROŚ MONIKA, O nazwach miejscowych z członem dyferencyjnym Śląski;
  CIEŚLIKOWA ALEKSANDRA, Nazwiska żon i córek w Antroponimii Polski od XVI do końca XVIII wieku (wybrane przykłady);
  DRWIĘGA JOLANTA, Współczesne nazwy opolskich dróg;
  EICHLER ERNST, Polnische Ortsnamenformen in der ehemaligen östlichen Niederlausitz [Polskie nazwy miejscowe we wschodniej części dawnych Łużyc Dolnych];
  (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie”, 2007, tom 67

  CHOROŚ MONIKA, JARCZAK ŁUCJA: Profesor Stanisława Sochacka;
  JARCZAK ŁUCJA, Bibliografia prac profesor doktor habilitowanej Stanisławy Sochackiej za lata 1965–2006;
  ABRAMOWICZ ZOFIA, Nazewnictwo miejskie Ełku a tradycja kulturowa; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2007, tom 66

  PAWELEC MARIUSZ: Recepcja kazań Samuela Dambrowskiego na Śląsku (XVII-XX w.);
  BANIK JOANNA, KOBYLARZ RENATA: „…podeptali godność narodu niemieckiego”. Rassenschande w rejencji opolskiej (1939-1945);
  PANEK TOMASZ: Racjonalizacja procesu legitymizacji władzy. Mit Ziem Odzyskanych w enuncjacjach politycznych polskiej lewicy komunistycznej w ZSRR i Polsce w latach II wojny światowej; …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2006, tom 65

  LUSEK JOANNA, Rozwój szkolnictwa ewangelickiego w Bytomiu (od XVI do pierwszej połowy XX w.);
  KUBACZ ADAM, Dzieje szkolnictwa w Miechowicach;
  PECH EDMUND, Narodowosocjalistyczna polityka oświatowa a mniejszości narodowe. Próba porównania położenia Serbołużyczan; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2005, tom 64

  LINEK BERNARD, TARKA KRZYSZTOF, Wprowadzenie;
  STRAUCHOLD GRZEGORZ, Historiografia III Rzeczypospolitej wobec zagadnień Śląska Opolskiego po II wojnie światowej. Zarys problematyki;
  SENFT STANISŁAW, Konsekwencje II wojny światowej dla Śląska Opolskiego; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2004, t. 63

  KUNČÍKOVÁ PETRA: Německé politické strany v Rakouském Slezsku před 1. světovou válkou (Niemieckie partie polityczne na Śląsku austriackim przed I wojną światową);
  DUDA HENRYK: Przejęcie majątków ziemskich na Śląsku Opolskim z rąk Armii Czerwonej w 1945 r. – przyczynek do zagadnienia;
  SENFT STANISŁAW: Przemysł terenowy Śląska Opolskiego do 1956 r.; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2003, t. 62

  LIS MICHAŁ: Magister Ewa Krystyna Wyglenda (14 IX 1939-12 XII 2001),
  KUC IZABELA: Ewa Wyglenda – bibliografia prac;
  GĘBOŁYŚ ZDZISŁAW: „Schaffen und Schauen” – niemieckie czasopismo bibliotekarskie w Polsce; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2002, t. 61

  KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ: Apteki kozielskie oraz ich właściciele, dzierżawcy, zarządzający i aptekarze w latach 1754-1945;
  CYGAŃSKI MIROSŁAW: Hitlerowska próba eksterminacji narodów słowiańskich w latach II wojny światowej;
  CIMAŁA BOGDAN: Migracje ludności powiatu chrzanowskiego na ziemie zachodnie i północne Polski po II wojnie światowej (1945-1947); (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2000, t. 59

  Mularczyk Jerzy, Zjazd gnieźnieński w 1000 r. i jego konsekwencje dla Polski wczesnośredniowiecznej;
  Rajman Jerzy, Koźle w średniowieczu;
  Cygański Mirosław, Polityka czterech mocarstw wobec nowej zachodniej granicy Polski po II wojnie światowej; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 1999, t. 58

  Musialik Wanda, Mechanizmy powstawania i funkcjonowania polskich kręgów polityki i władzy na Górnym Śląsku do 1939 roku (próba systematyzacji);
  Cygański Mirosław, Granica polsko-niemiecka w polityce polskiego obozu niepodległościowego (krajowej konspiracji i emigracji na Zachodzie) oraz środowisk komunistycznych w ZSRR i Polsce w czasie II wojny swiatowej;
  Cimała Bogdan, Polacy, Rosjanie i Niemcy na Śląsku Opolskim po zakończeniu II wojny światowej; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 1998, t. 57

  Lis Michał, Profesor Andrzej Stanisław Brożek (10 XI 1933-20 I 1994);
  Suchoński Adam, Warsztat dydaktyczny prof. zw. dra hab. Andrzeja Brożka;
  Sochacka Stanisława, Nazwa osobowa Ambroży i jej derywaty w nazewnictwie polskim; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 1997, t. 56

  Musialik Wanda, Sanacja na Śląsku wobec dwustronnych stosunków Polski i Niemiec;
  Cygański Mirosław, Łużyce w polityce Polski, Czechosłowacji, Związku Radzieckiego i Jugosławii w latach 1946-1948;
  Cimała Bogdan, Stalinizacja Polski i jej skutki na Śląsku Opolskim; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 1997, t. 55

  Bakala Jaroslav, Stosunki wzajemne Śląska Opawskiego i Opolskiego w średniowieczu;
  Rajman Jan, Zróżnicowanie społeczno-zawodowe mieszkańców parafii Krzanowice (w świetle ksiąg metrykalnych z XIX wieku);
  Cygański Mirosław, Żydzi poznańscy, pomorscy oraz śląscy wobec Polaków i Niemców pruskich w latach 1816-1939; (…) …Więcej


Śląsk Opolski

Displaying 1–36 of 36
 • „Śląsk Opolski” 2010, nr 4 (73):Województwo opolskie – administracja i społeczeństwo

  SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA, LIS MICHAŁ: Społeczeństwo i administracja (s. 3); TKACZ RAFAŁ: Aktywność społeczeństwa obywatelskiego na Opolszczyźnie w wyborach parlamentarnych i samorządowych (s. 5-15); SZWED MICHAŁ: Polityka ekologiczna w województwie opolskim, DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA: Nysa i powiat nyski w podziałach administracyjno-terytorialnych po 1945 roku; PODYMA WOJCIECH: Zarządzanie ruchem na drogach wojewódzkich województwa opolskiego w świetle obowiązujących przepisów; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2010, nr 2/3 (71/72): Region opolski jako pogranicze

  LIS MICHAŁ: Pograniczność regionu jako szansa; SOCHACKA STANISŁAWA: Uwagi o dawnych i współczesnych nazwach wodnych dorzecza Odry; JONECKO ANTONI: Najstarszy zapis dotyczący Otmętu; PAŁYS PIOTR: Likwidacja niemieckiej irredenty na czeskim Śląsku na przełomie 1918 i 1919 r.; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2010, nr 1 (70): Historyczne i współczesne czynniki infrastrukturalne rozwoju regionu opolskiego

  KOZIARSKI STANISŁAW: Infrastruktura transportowa województwa opolskiego; SZWED WOJCIECH: Przyczynek do historii kolei żelaznych na Śląsku Opolskim. Dzieje linii kolejowej Nysa-Brzeg do 1870 roku; WACŁAWSKI JERZY: Rozwój motoryzacji indywidualnej województwa opolskiego w latach 1955-2005 jako element rozwoju turystyki; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2008, nr 3/4 (68/69): Edukacja na Śląsku w okresie transformacji – zagrożenia i szanse

  RĄCZASZEK ANDRZEJ: Wprowadzenie do problemu edukacji w okresie transformacji; HELBICH-SYREK ALEKSANDRA: Zmiany w szkolnictwie wyższym na Dolnym Śląsku w latach 1999-2006; GILGA KRYSTYNA: Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym na Dolnym Śląsku w latach 1999-2006; LIPSKI ALEKSANDER: Kształcenie ustawiczne w warunkach rynku usług edukacyjnych; …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2008, nr 1/2 (66/67): Województwo opolskie 1998-2008 – bilans dekady

  LIS MICHAŁ: Województwo opolskie po 1998 oku; RAUZIŃSKI ROBERT: Procesy demograficzne i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje w regionie opolskim w latach 1998-2008; HEFFNER KRYSTIAN: Procesy przestrzenno-gospodarcze w województwie opolskim; SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Województwo opolskie w społecznej świadomości mieszkańców regionu; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2007 nr 3/4 (64/65): Z badań nad dziedzictwem kultury i oświaty na Śląsku Opolskim

  LIS MICHAŁ: Świadomość dziedzictwa wielu kultur – bogactwem współczesnych (s. 3–5); DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA: Wprowadzenie do badań nad kształtowaniem obrazu przeszłości w zbiorowej pamięci społeczności Nysy. Pochodzenie terytorialne lokalnej społeczności oraz pionierów oświaty; KUREK JAN: Człowiek i jego rodzina wobec śmierci w napisach nagrobnych w Kotorzu Wielkim; KLAK ALEKSANDER: Pomnik Jeńców Serbskich w Łambinowicach. Ikonografia i symbolika; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2007, nr 1-2 (62-63): Nowe formy i możliwości rozwoju turystyki na Śląsku Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem agro- i ekoturystyki

  DROBEK WIESŁAW, NOWACKI ROMAN, Turystyka niekonwencjonalna – szanse, możliwości i ich marketing; JONDERKO FRANCISZEK, Czynniki rozwoju rekreacji i turystyki na obszarach wiejskich; GORANCZEWSKI BOLESŁAW, SAJEWICZ TOMASZ, Modelowanie procesów w organizacjach branży turystycznej; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2006, nr 2 (59): Wokół aspiracji społecznych ludności Śląska Opolskiego,

  MUSIALIK WANDA, Wokół aspiracji społecznych ludności Śląska Opolskiego; ARTYKUŁY: OGORZELEC KAZIMIERZ, Obiektywne i subiektywne czynniki wpływające na afiliację i integrację religijno-społeczną ludności Śląska Opolskiego w latach po zakończeniu drugiej wojny światowej i po przełomie roku 1989; ŚMIETAŃSKI ROMAN, Przekształcenia własnościowe a udział pracowników w zarządzaniu wybranych opolskich przedsiębiorstw; KANIA MARIA HELENA, Niemieckie inwestycje bezpośrednie na Śląsku Opolskim w okresie transformacji; WRÓBLEWSKA MAŁGORZATA, Lokalne rynki pracy województwa opolskiego (wybrane aspekty z 2000 i 2005 r.); (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski”, 2005, nr 4 (57): Niemiecka, czeska i polska perspektywa Śląska w 1945 r.

  LIS MICHAŁ, Przełomowy rok 1945; WANATOWICZ MARIA WANDA, Górny Śląsk w 1945 r.; SENFT STANISŁAW, Skutki II wojny światowej na Śląsku; CIMAŁA BOGDAN, Wieś górnośląska w 1945 r.; LIS MICHAŁ, Górny Śląsk w roku 1945 w oczach przedwojennego rodzimego aktywu narodowego; NOWAK EDMUND, Represje w powojennych obozach na Śląsku w 1945 r. w ocenie polskiej i niemieckiej; JIRÁSEK ZDENĚK, Opavské Slezsko a Zaolži v roce 1945; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski”, 2005, nr 3 (56): Ludność, zatrudnienie, rynek pracy na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.

  ARTYKUŁY: SZCZYGIELSKI KAZIMIERZ, Mniejszości narodowe i etniczne w województwie opolskim a język niepolski (w świetle ustaleń Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) ; RAUZIŃSKI ROBERT, Uwarunkowania demograficzne kształcenia wyższego na Śląsku Opolskim w perspektywie 2020 r.; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski”, 2005, nr 1-2 (54-55): Wybrane zagadnienia turystyki na Śląsku Opolskim

  ARTYKUŁY: ZAGÓRNA-GOPLAŃSKA MAJA, Wybrane mierniki popytu turystycznego z uwzględnieniem województwa opolskiego; SZYGUŁA JAN, GRACZYKOWSKA BOGUSŁAWA, KRÓLIKOWSKA BOŻENA, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2004, nr 2 (51)

  ARTYKUŁY: KRÓLIKOWSKI MAREK, Starostowie strzeleccy od XIV do XVI w.; CZAPLIŃSKI MAREK, Epidemia cholery w powiecie prudnickim w 1831 r. (w świetle relacji dr. Josepha Reimanna); PAŁYS PIOTR, Żołnierze armii niemieckiej narodowości serbołużyckiej w obozach polskich w latach 1945-1948; KLITYŃSKI WALDEMAR, Jednostki pancerne Wojska Polskiego w Opolu w 1945 r.; …Więcej

 • Śląsk Opolski 2004, nr 1 (50): Kwestie tożsamości narodowej i regionalnej na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej

  ARTYKUŁY: DANUTA BERLIŃSKA, Tożsamość i identyfikacje narodowe Ślązaków po 1989 r.; MARCEL HYS, Śląsk – syndrom przechodniej tożsamości narodowej. „Ślązok, Polok czy Nimiec”; STANISŁAW SENFT, Władze wojewódzkie wobec ludności rodzimej Śląska Opolskiego w latach 1945-1960. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2003, nr 2 (49): Z historii Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim

  LIS MICHAŁ, Kościół katolicki na Śląsku Opolskim – noty historyka. ARTYKUŁY: LEC ZDZISŁAW, Szkolnictwo jezuickie na Górnym Śląsku do kasaty; POLANKO PIOTR ATANAZY, OFM, Restytucja klasztoru na Górze św. Anny po sekularyzacji; POLANKO PIOTR ATANAZY, OFM, Powstanie franciszkańskiej placówki w Borkach Wielkich; MUSIALIK WANDA, Idea diecezji opolskiej na łamach „Nowin Codziennych”; HANICH ANDRZEJ, Likwidacja „stanu tymczasowości administracji kościelnej” na Śląsku Opolskim przez władze komunistyczne w 1951 r. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2003, nr 1 (48): Procesy zmian w rolnictwie opolskim w okresie transformacji

  ARTYKUŁY: RADOMSKA-BALASA ELŻBIETA, Programy wspierające proces przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej w latach 1990-2000 i ich realizacja w województwie opolskim; BISAGA ANNA, Procesy zmian w gospodarstwach towarowych województwa opolskiego w okresie transformacji; SOKOŁOWSKA STANISŁAWA, Zmiany w zachowaniach produkcyjnych indywidualnych gospodarstw rolnych w latach dziewięćdziesiątych (na podstawie badań w województwie opolskim); KIEŚ JULIUSZ, Aktualne i przyszłe uwarunkowania rozwoju rolnictwa w powiecie raciborskim; …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2002 nr 1 (47)

  [+A] [-a] Autor/Redaktor: ISSN: 0867-6070 Cena: 1.05 Liczba stron: 110 Opis: ARTYKUŁY: Jadwiga Kamińska, Krzysztof Zuba, Społeczno-polityczne uwarunkowania aktywności gmin Śląska Opolskiego w ramach euroregionów; Kazimierz Ogorzelec, Księga próśb i podziękowań Matce Bożej Opolskiej odzwierciedleniem motywów religijnych i społeczno-politycznych pielgrzymów w latach …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2001 nr 4 (46)

  ARTYKUŁY: Szymczak Maciej: Dzieje zakładów celulozowo-papierniczych w Koźlu 1891-1945; Dubel Krystyna: Przestrzenne formy ochrony przyrody w krajobrazie obszarów rolniczych województwa opolskiego – możliwości turystycznego wykorzystania; Kisielewicz Danuta: Działalność publicystyczna Arkadiusza (Arki) Bożka. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2001 nr 3 (45)

  ARTYKUŁY: Krystyna Dubel, Przestrzenne formy ochrony przyrody, parki, ogrody zabytkowe i zadrzewienia w krajobrazie obszarów rolniczych; Tomasz Kamusella, Podstawowe parametry do konstrukcji historii regionu Śląsk Opolski. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2001 nr 2 (44): Śląsk Opolski – na styku kultur etniczno-narodowych i interesów państwowych

  Frysztacki Krzysztof: Problemy i problemat Śląska Opolskiego; Nicieja Stanisław Sławomir: Profesor doktor habilitowany Wiesław Lesiuk – 35 lat w służbie nauki; Górny Śląsk jako wyzwanie naukowe. Rozmowa z profesorem doktorem habilitowanym Wiesławem Lesiukiem, Rozm.: Michał Lis, Stanisław Senft; Lis Michał: Pokrewieństwo rocznic; Gawrecki Dan: Jest jeszcze inny Śląsk (przyczynek do definicji i określeń); (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2001 nr spec. 43: Społeczne i demograficzne aspekty wdrażania reform na przykładzie Śląska

  WSTĘP: Rauziński Robert, Sołdra-Gwiżdż Teresa. ARTYKUŁY: Frąckiewicz Lucyna: Rozwój społeczny województwa śląskiego, Barteczek Andrzej: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa śląskiego, Frączkiewicz-Wronka Aldona: Województwo śląskie – blaski i cienie nowej sytuacji w systemie ochrony zdrowia, Pisz Zdzisław: Reforma edukacji w świetle potrzeb rynku pracy, Sołdra-Gwiżdż Teresa, Gwiżdż Olgierd: Społeczne skutki reformy edukacji, Rauziński Robert: Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego Śląska Opolskiego do 2010 r., Rączaszek Andrzej: Konsekwencje reformy administracyjnej dla funkcjonowania regionów, Nijakowski Lech M.: Lobbing regionów w Brukseli z perspektywy integracji Polski z Unią Europejską. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2001 nr 1 (42)

  ARTYKUŁY: Lis Michał: Profesor Józef Kokot (1916-1975) – w 25. rocznicę śmierci; Kucharczyk Barbara Justyna: Życie i praca sióstr franciszkanek szpitalnych w okresie sowietyzacji kraju. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2000 nr 4 (41)

  ARTYKUŁY: Ryszard Techman, Marek Zawadka, Administracja radziecka na Odrze w latach 1945-1946; Edmund Nowak, Obóz Pracy w Wojciechowie (1945-1946); …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2000, nr 3 (40)

  ARTYKUŁY: Włodzimierz Kaczorowski, Karl Alois Gaerth, założyciel Szpitala św. Wojciecha w Opolu; Danuta Kisielewicz, Sprawy Śląska i Ślązaków w działalności politycznej Arki Bożka w latach 1939-1945. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2000, nr 2 (39)

  ARTYKUŁY: Marta Hatalska-Rygorowicz, Kontakty księstwa opolsko- -raciborskiego z Rzecząpospolitą w XVII w.; Bogdan Cimała, Z dziejów subregionu Kietrza i Baborowa; …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2000, nr 1 (38)

  ARTYKUŁY: Stanisława Sochacka, Wieś śląska w świetle polskich nazw terenowych; Czesława Mykita-Glensk, Słowacki a Śląsk; Monika Choroś, Łucja Jarczak, Nazwy osobowe w urbarzu opolskim z roku 1566; Mariusz Kulesza, Morfogeneza miast na pograniczu śląsko-wieluńsko-sieradzkim. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1999, nr 4 (37)

  ARTYKUŁY: Krystyna Dubel, Ekologizacja wsi i rolnictwa na obszarach przyrodniczo cennych a integracja z Unią Europejską; Edward Nycz, Wokół szaty symbolicznej tradycyjnego i nowoczesnego miasta, czyli o Koźlu i Kędzierzynie słów kilka. MATERIAŁY: Edmund Nowak, Potrzebna czy niepotrzebna? Sprawa ekshumacji ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach (1945-1946); Katarzyna Maler, Dzieje browarnictwa w Głubczycach; Stanisław Domański, Procesy kształtowania się poziomu przestępczości i patologii społecznej na przykładzie gminy Dobrzeń Wielki w latach 1990-1998; Barbara Usarz, Z dziejów zespołu pałacowo-parkowego we Frączkowie do 1945 r.; Jarosław Radimersky, Aksamitna rewolucja – czyli od demonstracji studentów do wyboru Václava Havla na prezydenta. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1999, nr 3 (36)

  ARTYKUŁY: Anna Chwist, Na spotkanie wartości Parku Krajobrazowego Góra św. Anny; Józef Makowiecki, Krzysztof Badora, Walory przyrodniczo-krajobrazowe projektowanego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego; Tomasz Kamusella, Język a Śląsk Opolski w kontekście integracji europejskiej; Stefan Ziarko, Edmund Jan Osmańczyk – w dziesiątą rocznicę śmierci. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1999, nr 2 (35)

  ARTYKUŁY: Bolesław Winiarski, Opolszczyzna i inne regiony Polski w nowej przestrzeni europejskiej; Stanisław Koziarski, Główne czynniki kształtujące sytuację społeczno-ekonomiczną Śląska Opolskiego; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1999, nr 1 (34)

  ARTYKUŁY: Edmund Nowak, Na mocy prawa… Osadzeni w Obozie Pracy w Łambinowicach i Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w latach 1945-1948 na podstawie tzw. sankcji prokuratorskich; Krystian Heffner, Iwona Rykała, Praszka – miasto w strefie dawnego pogranicza nad górną Prosną w koncepcjach nowego podziału administracyjnego Polski; Robert Rauziński, Społeczne cele w strategii rozwoju Śląska Opolskiego do 2010 roku; Mariusz Migała: Walory klimatyczne uzdrowiska Głuchołazy (Bad Ziegenhals) na przełomie XIX i XX wieku. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1998, nr 4 (33)

  ARTYKUŁY: Krystian Heffner, Brygida Solga, Przyjazdy z Niemiec na Śląsk Opolski. Charakter, wielkość i znaczenie ruchu przyjazdowego Niemców; …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1998, nr 3 (32)

  ARTYKUŁY: Bogusław Wyderka, O konieczności nowych badań gwar śląskich; Gabriela Jelitto, Obraz Górnego Śląska w opowiadaniach Hansa Lipinsky’ego-Gottersdorfa. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1998, nr 2 (31)

  ARTYKUŁY: Piotr Paweł Maniurka, Góra pojednania – pomost między kulturami. Sanktuarium na Górze św. Anny wartością wspólną różnych kultur; Krzysztof Badora, Justyna Kantorczyk, O potrzebie przebudowy systemu obszarów chronionych województwa opolskiego. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1998, nr 1 (30)

  ARTYKUłY: Stanisław Koziarski, Powódź lipcowa 1997 roku w województwie opolskim; Krzysztof Zuba, Komitety obywatelskie a prasa na Śląsku Opolskim w pierwszym okresie transformacji ustrojowej (1989-1991); Agata Zagórowska, Przestrzenne aspekty rozwoju demograficznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem makroregionu południowego w okresie transformacji; …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1997, nr 4 (28)

  ARTYKUŁY: Stanisław Malarski, Wstępne uwagi o funkcjonowaniu administracji i służb publicznych w okresie wielkiej powodzi (powodzi stulecia) w dorzeczu Odry w lipcu 1997 roku; Anna Pawlikowska-Piechotka, Gospodarka odpadami a stan środowiska miast śląskich – refleksje po powodzi; Krystyna Kossakowska-Jarosz, Kulturowa rola sanktuariów i śląskiego pielgrzymowania (przełom XIX i XX wieku). …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1997, nr spec. (27)

  „Śląsk Opolski” 1997, nr spec. (27): Ochrona środowiska w regionie opolskim …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1997, nr 2 (25)

  Artykuły:
  bp Jan Kopiec, Węzłowe problemy powojennych dziejów Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim;
  Teresa Izabela Bryniarska, Ciągłość systemowa polskiej spółdzielczości kredytowej na Śląsku Opolskim. …Więcej


Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie

Displaying 1–1 of 1
 • „Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie” t. 6

  Zarzycka Zyta, Historia kozielskich świątyń;
  Tomczyk Damian, Rzemiosło Koźla w świetle pieczęci cechowych z XVI-XVIII w.;
  Cimała Bogdan, Interessengemeinschaft Farbenindustrie jako twórca Zakładów w Kędzierzynie;
  Steuer Antoni, Praca przymusowa w kędzierzyńskich Zakładach IG Farbenindustrie we wspomnieniach Pawła Steuera; …WięcejWydawnictwa Stowarzyszenia IŚ

Displaying 1–3 of 3

Publikacje, których nakład został już wyczerpany i niemożliwy jest ich zakup.

Displaying 1–24 of 24