Akty prawne

[+A] [-a]

Ustawy i rozporządzenia

Statut

(Pobierz dokument w formacie PDF)

STATUT

Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu

Tekst jednolity

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, zwany dalej Instytutem, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618);
2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620);
3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615);
4) niniejszego Statutu.

Art. 2
1. Siedzibą Instytutu jest miasto Opole.
2. Instytut w swej działalności używa pieczęci zawierającej w treści nazwę i adres. Do szczególnych celów Instytut stosuje pieczęcie okrągłe – dużą i małą z godłem państwowym i napisem w otoku: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, oraz loga w postaci czarnego orła na białym polu zawierającego stylizowane litery I i S.
3. Instytut może przystępować do spółek oraz w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi podejmować wspólne przedsięwzięcia, tworzyć wspólne komórki organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.
4. Instytut posiada osobowość prawną.
5. Instytut jest członkiem Forum Instytutów Badawczych.

Art. 3
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Art. 4
1. Do podstawowej działalności Instytut należy:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
2) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
2. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut może:
1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
2) wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
3) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
4) prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;
5) prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu;
6) prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
7) wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;
8) prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.
3. Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może prowadzić:
1) studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, jeżeli posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz odpowiednie zaplecze i warunki materialno-techniczne;
2) inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające.

Rozdział II
Cel i środki działania

Art. 5
Celem działalności Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu jest tworzenie podstaw naukowych do poszerzenia wiedzy o Śląsku przez prowadzenie badań naukowych obejmujących przeszłość, współczesność i przyszłość Śląska. Zakres problematyki badawczej obejmuje przede wszystkim:
1) dzieje Śląska w jego historycznych granicach;
2) gospodarcze, prawno-administracyjne i geograficzne studia nad procesami przestrzennymi oraz społecznymi na Śląsku;
3) stosunki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem badań niemcoznawczych, problematyki czeskiej i współpracy europejskiej;
4) demograficzne i socjologiczne studia nad społecznościami regionu, z uwzględnieniem zróżnicowania etnicznego i kulturowego;
5) badania językoznawcze;
6) studia nad zagospodarowaniem i ochroną środowiska Odry i Nadodrza;
7) studia nad polityką regionalną oraz miejscem i rolą Śląska w Polsce, w Europie i w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracji europejskiej.

Art. 6
Cele te realizuje Instytut poprzez:
1) dokumentowanie spraw śląskich, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych problemów Śląska;
2) planowanie, organizowanie i prowadzenie prac naukowych dotyczących Śląska;
3) publikowanie i wprowadzanie do obiegu informacyjnego i naukowego prac naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych, literackich i popularnych, tematycznie związanych z działalnością Instytutu i jego celami statutowymi;
4) sporządzanie opracowań naukowych – ekspertyz, raportów i opinii wynikających z dzia- łalności Instytutu;
5) wykonywanie – w powiązaniu z celami statutowymi Instytutu – opracowań przeznaczo- nych dla organów i instytucji naukowych, organizacji gospodarczych, politycznych i społecznych oraz administracji państwowej i samorządowej;
6) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i oświatowej;
7) organizowanie konferencji, wykładów, odczytów, wystaw;
8) rozwijanie współpracy z placówkami krajowymi i zagranicznymi;
9) organizowanie i prowadzenie badań naukowych w ramach projektów badawczych i grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Art. 7
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu realizuje swoje zadania poprzez zakłady, zespoły, bibliotekę i inne komórki organizacyjne.

Art. 8
1. Instytut realizuje swoje zadania we współpracy z placówkami PAN, wyższymi uczelniami, innymi instytutami badawczymi krajowymi i zagranicznymi, administracją rządową i samorządami terytorialnymi, towarzystwami naukowymi oraz innymi instytucjami.
2. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu realizuje swe zadania we współdziałaniu ze Stowarzyszeniem Instytut Śląski. Formy i zakres współdziałania określa odrębne porozumienie.
3. W zakresie wynikającym z umów państwowych, zawieranych porozumień oraz bieżących potrzeb i możliwości Instytut prowadzi współpracę z placówkami zagranicznymi.

Rozdział III
Organy Państwowego Instytutu Naukowego
– Instytutu Śląskiego w Opolu

Art. 9
Organami Instytutu są: Dyrektor i Rada Naukowa.

Art. 10
1. Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:
a) ustala plany działalności Instytutu;
b) realizuje politykę kadrową;
c) zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu;
d) reprezentuje Instytut;
e) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.
2. Dyrektora Instytutu powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. Dyrektor jest powoływany na cztery lata.
3. Funkcję dyrektora Instytutu może pełnić osoba, która spełnia warunki określone w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618).
4. Wyłonienie kandydata na funkcję dyrektora Instytutu następuje w drodze konkursu zarządzanego przez Radę Naukową.
5. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Radę Naukową.
6. W skład komisji konkursowej wchodzą dwie osoby zatrudnione w Instytucie, wskazane przez Radę Naukową, jedna osoba wskazana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki i jeden przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołuje dyrektora w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618).
8. W Instytucie może być utworzone stanowisko sekretarza naukowego.
9. Zastępcę dyrektora, sekretarza naukowego, kierowników komórek organizacyjnych prowadzących badania naukowe, głównego księgowego i kierowników pozostałych komórek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia dyrektor Instytutu.
10. Zastępca dyrektora, sekretarz naukowy i główny księgowy są zatrudniani na czas określony lub nieokreślony.
11. Zastępcą dyrektora ds. naukowych może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
12. Dyrektor Instytutu może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań i ustalać zakres ich obowiązków oraz czas ich umocowania.
13. Ciałem doradczym i opiniodawczym w zakresie spraw związanych z kierowaniem Instytutem jest Kolegium Dyrekcyjne, którego członków powołuje i odwołuje dyrektor Instytutu.
Art. 11
l. Rada Naukowa Instytutu jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Do zadań Rady Naukowej należy:
a) uchwalanie Statutu Instytutu;
b) przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora;
c) występowanie z wnioskami do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powołanie lub odwołanie dyrektora Instytutu;
d) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Instytutu wskazanych w regulaminie organizacyjnym;
e) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
f) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
g) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
h) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
i) opiniowanie rocznego planu finansowego;
j) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
k) opiniowanie podziału zysku Instytutu;
l) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo- -technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
m) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
n) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
o) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
p) opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i dok- toranckich.
r) wybór elektora na coroczne Forum Sprawozdawczo-Wyborcze Instytutów Badawczych.
3. Prawo głosu w sprawach wymienionych w ustępie 2, podpunkt l, i, m) przysługuje tylko członkom Rady Naukowej ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
4. Prawo głosu w sprawach wymienionych w ustępie 2, podpunkt n przysługuje tylko członkom Rady Naukowej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym.
5. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
6. Członków Rady Naukowej, w liczbie 15 osób, wybierają, w głosowaniu tajnym, pracownicy Instytutu na okres czterech lat.
7. W skład Rady Naukowej, z zastrzeżeniem ust. 4, wchodzą:
a) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 8 osób;
b) osoby spoza Instytutu w liczbie 7 osób.
8. Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, wchodzą w skład rady w liczbie: 3 osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, 3 osoby ze stopniem naukowym doktora, 1 asystent, 1 pracownik badawczo -techniczny.
9. Do Rady Naukowej wchodzą osoby spoza Instytutu posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu, które powołuje minister nadzorujący, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora.
10. W skład Rady Naukowej wchodzi dyrektor, zastępca dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ust. 8 z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12–14 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618). Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 6.
11. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
12. Rada Naukowa wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców.
13. Przewodniczącym Rady Naukowej może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego.
14. Funkcja przewodniczącego Rady Naukowej nie może być łączona z funkcją dyrektora Instytutu, jego zastępcy lub głównego księgowego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do zastępców przewodniczącego.
15. W posiedzeniach Rady Naukowej biorą udział: dyrektor, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Naukowej.

Rozdział IV
Organizacja pracy Instytutu

Art. 12
1. Organizację pracy Instytutu określa regulamin pracy ustalony przez dyrektora.
2. Instytut może tworzyć poza swoją siedzibą, za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zamiejscowe jednostki organizacyjne w celu wykonywania wyznaczonych zadań Instytutu. Powoływanie takich jednostek organizacyjnych następuje na podstawie decyzji dyrektora Instytutu, zaopiniowanej przez Radę Naukową. Decyzja ta określa terytorialny i rzeczowy zakres działania zamiejscowej jednostki organizacyjnej oraz jej organizację wewnętrzną.

Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej Instytutu

Art. 13
1. Instytut gospodaruje samodzielnie posiadanym majątkiem, przydzieloną i nabytą częścią mienia ogólnonarodowego oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Instytut może zbywać środki trwałe, stosując przepisy dotyczące państwowych osób prawnych.
3. Podstawą gospodarki Instytutu jest plan rzeczowo-finansowy ustalany przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
4. Sprawozdanie finansowe Instytutu zatwierdza organ sprawujący nadzór.

Art. 14
1. Instytut może prowadzić działalność inną niż wymienioną w art. 4 ust. 1–3 niniejszego Statutu. Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w ust. 1–3.
2. Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
3. Instytut pokrywa koszty bieżącej działalności z dotacji, z uzyskanych przychodów oraz innych dochodów.
4. Instytut odpowiada za swoje zobowiązania.
5. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Instytutu.
6. Instytut może osiągać przychody w związku z prowadzoną działalnością określoną w art. 4 niniejszego Statutu, w tym ze sprzedaży:
a) wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
b) patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków i wzorów użytkowych;
c) prac wdrożeniowych, w tym nadzoru autorskiego;
d) produkcji urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług.
7. Instytut osiąga przychody z dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 18 ust. 9 i art. 21 ust. 6 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 618 z późn. zm.), oraz z innych źródeł.
8. Instytut może uzyskiwać przychody z prowadzonej działalności innej niż wymieniona w art. 4 ust. 1–3 niniejszego Statutu.
Art. 15
1. Instytut tworzy następujące fundusze:
a) statutowy, który stanowi równowartość majątku według stanu na dzień rozpoczęcia działalności;
b) rezerwowy, który tworzy się z nie mniej niż 8% zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który tworzy się na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.).
2. W miarę potrzeb i możliwości Instytut może tworzyć fundusze określone w art. 19. ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618)
3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszów Instytutu przechodzą na rok następny.

Art. 16
Dyrektor w ramach posiadanych możliwości finansowych oraz na podstawie obowiązujących przepisów o wynagradzaniu, ustala samodzielnie wielkość środków na wynagrodzenia.

Art. 17
Wysokość wynagrodzenia dyrektora Instytutu ustala Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział VI
Pracownicy
Art. 18

Instytut może zatrudniać:
1) pracowników naukowych;
2) pracowników badawczo-technicznych;
3) pracowników inżynieryjno-technicznych;
4) pracowników administracyjno-ekonomicznych;
5) pracowników bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej;
6) pracowników na stanowiskach robotniczych;
7) pracowników obsługi i innych.

Art. 19
Kwalifikacje osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu opiniuje Rada Naukowa.

Art. 20
1. Stosunek pracy pracowników Instytutu opiera się na przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618), Kodeksu pracy i innych obowiązujących przepisach.
2. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.
3. Dyrektor Instytutu zarządza konkurs na stanowisko pracownika naukowego oraz powołuje komisję konkursową:
4. Zadaniem komisji konkursowej jest:
a) ustalenie szczegółowych kryteriów oceny przydatności kandydata oraz liczby punktów przyznawanych za spełnienie przez kandydata poszczególnych kryteriów;
b) przeprowadzenie konkursu;
c) dokonanie oceny końcowej kandydatów;
d) podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko pracownika i zawiadomienie kandydata o wynikach konkursu;
e) przedstawienie dyrektorowi Instytutu kandydata na stanowisko pracownika;
f) przekazanie dyrektorowi Instytutu sprawozdania i dokumentacji z przebiegu konkursu.
5. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący.
6. Komisja konkursowa, w terminie siedmiu dni od dnia powołania, zamieszcza ogłoszenie o konkursie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Instytutu Naukowego, na stronie internetowej Instytutu, w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Termin składania zgłoszeń do konkursu na stanowisko pracownika wynosi 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
8. Wyniki konkursu na stanowisko pracownika są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Instytutu i w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Instytutu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 21
Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu podlegają ocenom dokonywanym okresowo przez zespoły powoływane przez Radę Naukową.

Rozdział VII
Komisja Dyscyplinarna w Instytucie

Art. 22.
1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzekają organy określone w art. 54–55 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618):
a) w pierwszej instancji – Komisja Dyscyplinarna w Instytucie w składzie 3 członków;
b) w drugiej instancji – Komisja Dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów przy ministrze właściwym do spraw nauki w składzie 3 członków.
2. W składzie orzekającym Komisji, o której mowa w ust.1, p. b., co najmniej jeden z członków powinien posiadać tytuł zawodowy magistra prawa.
3. Przewodniczącym składu orzekającego powinien być pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku nie niższym niż obwiniony.
4. Komisja Dyscyplinarna, o której mowa w ust. 1, pochodzi z wyboru. Wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dokonuje Rada Naukowa.
5. Zasady wszczynania postępowania dyscyplinarnego określone zostały w art. 56 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618).
6. Rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie powołuje Rada Naukowa Instytutu, a rzecznika dyscyplinarnego przy komisji, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw nauki spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
7. W przypadku powzięcia przez organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego, wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną, organ niezwłocznie poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
8. Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami organu, który go powołał.
9. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez Radę Naukową Instytutu trwa cztery lata.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

Art. 23
1. Dyrektor Instytutu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
2. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany postanowień zawartych w Statucie wymagają zgody Rady Naukowej wyrażonej w formie uchwały.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.

(Pobierz dokument w formacie PDF)