Studia Śląskie, tom 77

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2015 Cena: 25 PLN Uwaga: W związku z błędami, które pojawiły się w ostatniej fazie druku w części słownikowej artykułu p. Kamili Nowak pt. Śląskie słownictwo gwarowe dotyczące domów mieszkalnych, zabudowań gospodarczych oraz ich wyposażenia udostępniamy …Więcej

Studia Śląskie, tom 75.

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2014 Cena: 15,75 PLN   SPIS TREŚCI Od Redakcji I Studia Maria P a z d e r, U podstaw projektu nowej religii T.G. Masaryka Aleksander K w i a t e k, Zachód porwany Milana …Więcej

Studia Śląskie tom 73

ISSN: 0039-3355 Rok Wydania: 2013 Cena: 10,50 PLN   SPIS TREŚCI Studia Wojciech  S z w e d, Zarys rozwoju kolei żelaznych w powiecie nyskim do 1914 r. Piotr  P a ł y s, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR oraz Wojskowa …Więcej

Studia Śląskie tom 72

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2013 Cena: 10,50 PLN Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis Streszczenia (niem., ang.) SPIS TREŚCI I Studia Aleksander  K w i a t e k, O antynomii Wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część …Więcej

Studia Śląskie tom 71 (e-book)

E-book (PDF)
Artykuły:
Aleksander Kwiatek, O antynomii wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 1: Od podziału Górnego Śląska do tzw. wyborów brzeskich.
Monika Choroś, Łucja Jarczak, Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
Adam Dziuba, Aktorzy i statyści. Relacje polityczne w powiecie niemodlińskim w latach 1945–1948
Piotr Pałys, Dyplomacja jugosłowiańska wobec polsko-czechosłowackich kontrowersji granicznych z lat 1945–1947.
Barbara Techmańska, Młodzi zbuntowani – młodzież Zagłębia Miedziowego przeciwko realiom stanu wojennego.
(…) …Więcej

Studia Śląskie 2012, tom 71

Aleksander K w i a t e k, O antynomii Wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 1: Od podziału Górnego Śląska do tzw. wyborów brzeskich.
Monika C h o r o ś, Łucja J a r c z a k, Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
Adam D z i u b a, Aktorzy i statyści. Relacje polityczne w powiecie niemodlińskim w latach 1945–1948
(…) …Więcej

„Studia Śląskie”, 2011, tom 70 (e-book)

E-book (PDF)
Aleksander Kwiatek, Czechosłowacja w myśli politycznej Wojciecha Korfantego (zarys problematyki)
Barbara Techmańska, Edukacja dzieci i młodzieży narodowości żydowskiej w Legnicy w latach 1946-1968
Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Wiesław Drobek, Cieszyn i Český Těšín – partnerstwo transgraniczne miast bliźniaczych
Brygida Solga, Granice historyczne Śląska a współczesne przemiany społeczno-gospodarcze
(…) …Więcej

Studia Śląskie 2011, tom 70.

(dodruk 2013 )
Artykuły:
Aleksander Kwiatek, Czechosłowacja w myśli politycznej Wojciecha Korfantego (zarys problematyki)
Barbara Techmańska, Edukacja dzieci i młodzieży narodowości żydowskiej w Legnicy w latach 1946–1968
Adriana Dawid, Propaganda antyniemiecka w działalności Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu (1957–1971)
Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Wiesław Drobek, Cieszyn i Český Těšín – partnerstwo transgraniczne miast bliźniaczych
Brygida Solga, Granice historyczne Śląska a współczesne przemiany społeczno-gospodarcze
(…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2010, tom 69

HANICH ANDRZEJ, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim po 1989 roku;
LIS MICHAŁ, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku; (…) …Więcej

„Studia Śląskie”, 2009, tom 68 (e-book)

E-book (PDF)
Instytut Śląski na przełomie wieków. Miejsce i rola placówki w badaniach nad Śląskiem

Marek S. Szczepański, Anna Śliz, Misja instytucji. Słowo o powinnościach Instytutu Śląskiego w Opolu
Michał Lis, Badania historyczne w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934-1949) i w Opolu od 1957 roku
Stanisława Sochacka, Badania nad językiem polskim w Instytucie Śląskim (1934-2009)
(…) …Więcej

„Studia Śląskie”, 2007, tom 67 (e-book)

Artykuły:
CHOROŚ MONIKA, JARCZAK ŁUCJA: Profesor Stanisława Sochacka;
JARCZAK ŁUCJA, Bibliografia prac profesor doktor habilitowanej Stanisławy Sochackiej za lata 1965–2006;
ABRAMOWICZ ZOFIA, Nazewnictwo miejskie Ełku a tradycja kulturowa;
BREZA EDWARD, Niektóre rzadsze imiona męskie;
CHOROŚ MONIKA, O nazwach miejscowych z członem dyferencyjnym Śląski;
CIEŚLIKOWA ALEKSANDRA, Nazwiska żon i córek w Antroponimii Polski od XVI do końca XVIII wieku (wybrane przykłady);
DRWIĘGA JOLANTA, Współczesne nazwy opolskich dróg;
EICHLER ERNST, Polnische Ortsnamenformen in der ehemaligen östlichen Niederlausitz [Polskie nazwy miejscowe we wschodniej części dawnych Łużyc Dolnych];
(…) …Więcej

„Studia Śląskie”, 2007, tom 67

CHOROŚ MONIKA, JARCZAK ŁUCJA: Profesor Stanisława Sochacka;
JARCZAK ŁUCJA, Bibliografia prac profesor doktor habilitowanej Stanisławy Sochackiej za lata 1965–2006;
ABRAMOWICZ ZOFIA, Nazewnictwo miejskie Ełku a tradycja kulturowa; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2007, tom 66

PAWELEC MARIUSZ: Recepcja kazań Samuela Dambrowskiego na Śląsku (XVII-XX w.);
BANIK JOANNA, KOBYLARZ RENATA: „…podeptali godność narodu niemieckiego”. Rassenschande w rejencji opolskiej (1939-1945);
PANEK TOMASZ: Racjonalizacja procesu legitymizacji władzy. Mit Ziem Odzyskanych w enuncjacjach politycznych polskiej lewicy komunistycznej w ZSRR i Polsce w latach II wojny światowej; …Więcej

„Studia Śląskie” 2006, tom 65

LUSEK JOANNA, Rozwój szkolnictwa ewangelickiego w Bytomiu (od XVI do pierwszej połowy XX w.);
KUBACZ ADAM, Dzieje szkolnictwa w Miechowicach;
PECH EDMUND, Narodowosocjalistyczna polityka oświatowa a mniejszości narodowe. Próba porównania położenia Serbołużyczan; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2005, tom 64

LINEK BERNARD, TARKA KRZYSZTOF, Wprowadzenie;
STRAUCHOLD GRZEGORZ, Historiografia III Rzeczypospolitej wobec zagadnień Śląska Opolskiego po II wojnie światowej. Zarys problematyki;
SENFT STANISŁAW, Konsekwencje II wojny światowej dla Śląska Opolskiego; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2004, t. 63

KUNČÍKOVÁ PETRA: Německé politické strany v Rakouském Slezsku před 1. světovou válkou (Niemieckie partie polityczne na Śląsku austriackim przed I wojną światową);
DUDA HENRYK: Przejęcie majątków ziemskich na Śląsku Opolskim z rąk Armii Czerwonej w 1945 r. – przyczynek do zagadnienia;
SENFT STANISŁAW: Przemysł terenowy Śląska Opolskiego do 1956 r.; (…) …Więcej

„Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie” t. 7

Probe Herbert, Zarys dziejów zamku w Koźlu w świetle literatury niemieckojęzycznej;
Zeman Anna, Sarkofagi z krypty Oppersdorffów w kościele parafialnym p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu;
Pacułt Ryszard, Problemy narodowościowe i regionalne miasta i powiatu kozielskiego w latach 1848-1950;
Nycz Edward, Wokół szaty symbolicznej tradycyjnego i nowoczesnego miasta (na przykładzie Kędzierzyna-Koźla);
Ślusarska Barbara, Życie kulturalne w Koźlu i regionie kozielskim w latach 1945-2000; …Więcej

„Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie” t. 6

Zarzycka Zyta, Historia kozielskich świątyń;
Tomczyk Damian, Rzemiosło Koźla w świetle pieczęci cechowych z XVI-XVIII w.;
Cimała Bogdan, Interessengemeinschaft Farbenindustrie jako twórca Zakładów w Kędzierzynie;
Steuer Antoni, Praca przymusowa w kędzierzyńskich Zakładach IG Farbenindustrie we wspomnieniach Pawła Steuera; …Więcej

„Studia Śląskie” 2003, t. 62

LIS MICHAŁ: Magister Ewa Krystyna Wyglenda (14 IX 1939-12 XII 2001),
KUC IZABELA: Ewa Wyglenda – bibliografia prac;
GĘBOŁYŚ ZDZISŁAW: „Schaffen und Schauen” – niemieckie czasopismo bibliotekarskie w Polsce; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2002, t. 61

KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ: Apteki kozielskie oraz ich właściciele, dzierżawcy, zarządzający i aptekarze w latach 1754-1945;
CYGAŃSKI MIROSŁAW: Hitlerowska próba eksterminacji narodów słowiańskich w latach II wojny światowej;
CIMAŁA BOGDAN: Migracje ludności powiatu chrzanowskiego na ziemie zachodnie i północne Polski po II wojnie światowej (1945-1947); (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2000, t. 59

Mularczyk Jerzy, Zjazd gnieźnieński w 1000 r. i jego konsekwencje dla Polski wczesnośredniowiecznej;
Rajman Jerzy, Koźle w średniowieczu;
Cygański Mirosław, Polityka czterech mocarstw wobec nowej zachodniej granicy Polski po II wojnie światowej; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 1999, t. 58

Musialik Wanda, Mechanizmy powstawania i funkcjonowania polskich kręgów polityki i władzy na Górnym Śląsku do 1939 roku (próba systematyzacji);
Cygański Mirosław, Granica polsko-niemiecka w polityce polskiego obozu niepodległościowego (krajowej konspiracji i emigracji na Zachodzie) oraz środowisk komunistycznych w ZSRR i Polsce w czasie II wojny swiatowej;
Cimała Bogdan, Polacy, Rosjanie i Niemcy na Śląsku Opolskim po zakończeniu II wojny światowej; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 1998, t. 57

Lis Michał, Profesor Andrzej Stanisław Brożek (10 XI 1933-20 I 1994);
Suchoński Adam, Warsztat dydaktyczny prof. zw. dra hab. Andrzeja Brożka;
Sochacka Stanisława, Nazwa osobowa Ambroży i jej derywaty w nazewnictwie polskim; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 1997, t. 56

Musialik Wanda, Sanacja na Śląsku wobec dwustronnych stosunków Polski i Niemiec;
Cygański Mirosław, Łużyce w polityce Polski, Czechosłowacji, Związku Radzieckiego i Jugosławii w latach 1946-1948;
Cimała Bogdan, Stalinizacja Polski i jej skutki na Śląsku Opolskim; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2010, nr 4 (73):Województwo opolskie – administracja i społeczeństwo

SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA, LIS MICHAŁ: Społeczeństwo i administracja (s. 3); TKACZ RAFAŁ: Aktywność społeczeństwa obywatelskiego na Opolszczyźnie w wyborach parlamentarnych i samorządowych (s. 5-15); SZWED MICHAŁ: Polityka ekologiczna w województwie opolskim, DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA: Nysa i powiat nyski w podziałach administracyjno-terytorialnych po 1945 roku; PODYMA WOJCIECH: Zarządzanie ruchem na drogach wojewódzkich województwa opolskiego w świetle obowiązujących przepisów; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2010, nr 2/3 (71/72): Region opolski jako pogranicze

LIS MICHAŁ: Pograniczność regionu jako szansa; SOCHACKA STANISŁAWA: Uwagi o dawnych i współczesnych nazwach wodnych dorzecza Odry; JONECKO ANTONI: Najstarszy zapis dotyczący Otmętu; PAŁYS PIOTR: Likwidacja niemieckiej irredenty na czeskim Śląsku na przełomie 1918 i 1919 r.; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2010, nr 1 (70): Historyczne i współczesne czynniki infrastrukturalne rozwoju regionu opolskiego

KOZIARSKI STANISŁAW: Infrastruktura transportowa województwa opolskiego; SZWED WOJCIECH: Przyczynek do historii kolei żelaznych na Śląsku Opolskim. Dzieje linii kolejowej Nysa-Brzeg do 1870 roku; WACŁAWSKI JERZY: Rozwój motoryzacji indywidualnej województwa opolskiego w latach 1955-2005 jako element rozwoju turystyki; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2008, nr 3/4 (68/69): Edukacja na Śląsku w okresie transformacji – zagrożenia i szanse

RĄCZASZEK ANDRZEJ: Wprowadzenie do problemu edukacji w okresie transformacji; HELBICH-SYREK ALEKSANDRA: Zmiany w szkolnictwie wyższym na Dolnym Śląsku w latach 1999-2006; GILGA KRYSTYNA: Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym na Dolnym Śląsku w latach 1999-2006; LIPSKI ALEKSANDER: Kształcenie ustawiczne w warunkach rynku usług edukacyjnych; …Więcej

„Śląsk Opolski” 2008, nr 1/2 (66/67): Województwo opolskie 1998-2008 – bilans dekady

LIS MICHAŁ: Województwo opolskie po 1998 oku; RAUZIŃSKI ROBERT: Procesy demograficzne i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje w regionie opolskim w latach 1998-2008; HEFFNER KRYSTIAN: Procesy przestrzenno-gospodarcze w województwie opolskim; SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Województwo opolskie w społecznej świadomości mieszkańców regionu; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2007 nr 3/4 (64/65): Z badań nad dziedzictwem kultury i oświaty na Śląsku Opolskim

LIS MICHAŁ: Świadomość dziedzictwa wielu kultur – bogactwem współczesnych (s. 3–5); DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA: Wprowadzenie do badań nad kształtowaniem obrazu przeszłości w zbiorowej pamięci społeczności Nysy. Pochodzenie terytorialne lokalnej społeczności oraz pionierów oświaty; KUREK JAN: Człowiek i jego rodzina wobec śmierci w napisach nagrobnych w Kotorzu Wielkim; KLAK ALEKSANDER: Pomnik Jeńców Serbskich w Łambinowicach. Ikonografia i symbolika; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2007, nr 1-2 (62-63): Nowe formy i możliwości rozwoju turystyki na Śląsku Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem agro- i ekoturystyki

DROBEK WIESŁAW, NOWACKI ROMAN, Turystyka niekonwencjonalna – szanse, możliwości i ich marketing; JONDERKO FRANCISZEK, Czynniki rozwoju rekreacji i turystyki na obszarach wiejskich; GORANCZEWSKI BOLESŁAW, SAJEWICZ TOMASZ, Modelowanie procesów w organizacjach branży turystycznej; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2006, nr 2 (59): Wokół aspiracji społecznych ludności Śląska Opolskiego,

MUSIALIK WANDA, Wokół aspiracji społecznych ludności Śląska Opolskiego; ARTYKUŁY: OGORZELEC KAZIMIERZ, Obiektywne i subiektywne czynniki wpływające na afiliację i integrację religijno-społeczną ludności Śląska Opolskiego w latach po zakończeniu drugiej wojny światowej i po przełomie roku 1989; ŚMIETAŃSKI ROMAN, Przekształcenia własnościowe a udział pracowników w zarządzaniu wybranych opolskich przedsiębiorstw; KANIA MARIA HELENA, Niemieckie inwestycje bezpośrednie na Śląsku Opolskim w okresie transformacji; WRÓBLEWSKA MAŁGORZATA, Lokalne rynki pracy województwa opolskiego (wybrane aspekty z 2000 i 2005 r.); (…) …Więcej

„Śląsk Opolski”, 2005, nr 4 (57): Niemiecka, czeska i polska perspektywa Śląska w 1945 r.

LIS MICHAŁ, Przełomowy rok 1945; WANATOWICZ MARIA WANDA, Górny Śląsk w 1945 r.; SENFT STANISŁAW, Skutki II wojny światowej na Śląsku; CIMAŁA BOGDAN, Wieś górnośląska w 1945 r.; LIS MICHAŁ, Górny Śląsk w roku 1945 w oczach przedwojennego rodzimego aktywu narodowego; NOWAK EDMUND, Represje w powojennych obozach na Śląsku w 1945 r. w ocenie polskiej i niemieckiej; JIRÁSEK ZDENĚK, Opavské Slezsko a Zaolži v roce 1945; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski”, 2005, nr 3 (56): Ludność, zatrudnienie, rynek pracy na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.

ARTYKUŁY: SZCZYGIELSKI KAZIMIERZ, Mniejszości narodowe i etniczne w województwie opolskim a język niepolski (w świetle ustaleń Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) ; RAUZIŃSKI ROBERT, Uwarunkowania demograficzne kształcenia wyższego na Śląsku Opolskim w perspektywie 2020 r.; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski”, 2005, nr 1-2 (54-55): Wybrane zagadnienia turystyki na Śląsku Opolskim

ARTYKUŁY: ZAGÓRNA-GOPLAŃSKA MAJA, Wybrane mierniki popytu turystycznego z uwzględnieniem województwa opolskiego; SZYGUŁA JAN, GRACZYKOWSKA BOGUSŁAWA, KRÓLIKOWSKA BOŻENA, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2004, nr 2 (51)

ARTYKUŁY: KRÓLIKOWSKI MAREK, Starostowie strzeleccy od XIV do XVI w.; CZAPLIŃSKI MAREK, Epidemia cholery w powiecie prudnickim w 1831 r. (w świetle relacji dr. Josepha Reimanna); PAŁYS PIOTR, Żołnierze armii niemieckiej narodowości serbołużyckiej w obozach polskich w latach 1945-1948; KLITYŃSKI WALDEMAR, Jednostki pancerne Wojska Polskiego w Opolu w 1945 r.; …Więcej

Śląsk Opolski 2004, nr 1 (50): Kwestie tożsamości narodowej i regionalnej na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej

ARTYKUŁY: DANUTA BERLIŃSKA, Tożsamość i identyfikacje narodowe Ślązaków po 1989 r.; MARCEL HYS, Śląsk – syndrom przechodniej tożsamości narodowej. „Ślązok, Polok czy Nimiec”; STANISŁAW SENFT, Władze wojewódzkie wobec ludności rodzimej Śląska Opolskiego w latach 1945-1960. …Więcej

„Śląsk Opolski” 2003, nr 2 (49): Z historii Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim

LIS MICHAŁ, Kościół katolicki na Śląsku Opolskim – noty historyka. ARTYKUŁY: LEC ZDZISŁAW, Szkolnictwo jezuickie na Górnym Śląsku do kasaty; POLANKO PIOTR ATANAZY, OFM, Restytucja klasztoru na Górze św. Anny po sekularyzacji; POLANKO PIOTR ATANAZY, OFM, Powstanie franciszkańskiej placówki w Borkach Wielkich; MUSIALIK WANDA, Idea diecezji opolskiej na łamach „Nowin Codziennych”; HANICH ANDRZEJ, Likwidacja „stanu tymczasowości administracji kościelnej” na Śląsku Opolskim przez władze komunistyczne w 1951 r. …Więcej

„Śląsk Opolski” 2003, nr 1 (48): Procesy zmian w rolnictwie opolskim w okresie transformacji

ARTYKUŁY: RADOMSKA-BALASA ELŻBIETA, Programy wspierające proces przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej w latach 1990-2000 i ich realizacja w województwie opolskim; BISAGA ANNA, Procesy zmian w gospodarstwach towarowych województwa opolskiego w okresie transformacji; SOKOŁOWSKA STANISŁAWA, Zmiany w zachowaniach produkcyjnych indywidualnych gospodarstw rolnych w latach dziewięćdziesiątych (na podstawie badań w województwie opolskim); KIEŚ JULIUSZ, Aktualne i przyszłe uwarunkowania rozwoju rolnictwa w powiecie raciborskim; …Więcej

„Śląsk Opolski” 2002 nr 1 (47)

Autor/Redaktor: ISSN: 0867-6070 Cena: 1.05 Liczba stron: 110 Opis: ARTYKUŁY: Jadwiga Kamińska, Krzysztof Zuba, Społeczno-polityczne uwarunkowania aktywności gmin Śląska Opolskiego w ramach euroregionów; Kazimierz Ogorzelec, Księga próśb i podziękowań Matce Bożej Opolskiej odzwierciedleniem motywów religijnych i społeczno-politycznych pielgrzymów w latach 1974-1990; Adriana …Więcej

„Śląsk Opolski” 2001 nr 4 (46)

ARTYKUŁY: Szymczak Maciej: Dzieje zakładów celulozowo-papierniczych w Koźlu 1891-1945; Dubel Krystyna: Przestrzenne formy ochrony przyrody w krajobrazie obszarów rolniczych województwa opolskiego – możliwości turystycznego wykorzystania; Kisielewicz Danuta: Działalność publicystyczna Arkadiusza (Arki) Bożka. …Więcej

„Śląsk Opolski” 2001 nr 2 (44): Śląsk Opolski – na styku kultur etniczno-narodowych i interesów państwowych

Frysztacki Krzysztof: Problemy i problemat Śląska Opolskiego; Nicieja Stanisław Sławomir: Profesor doktor habilitowany Wiesław Lesiuk – 35 lat w służbie nauki; Górny Śląsk jako wyzwanie naukowe. Rozmowa z profesorem doktorem habilitowanym Wiesławem Lesiukiem, Rozm.: Michał Lis, Stanisław Senft; Lis Michał: Pokrewieństwo rocznic; Gawrecki Dan: Jest jeszcze inny Śląsk (przyczynek do definicji i określeń); (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2001 nr spec. 43: Społeczne i demograficzne aspekty wdrażania reform na przykładzie Śląska

WSTĘP: Rauziński Robert, Sołdra-Gwiżdż Teresa. ARTYKUŁY: Frąckiewicz Lucyna: Rozwój społeczny województwa śląskiego, Barteczek Andrzej: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa śląskiego, Frączkiewicz-Wronka Aldona: Województwo śląskie – blaski i cienie nowej sytuacji w systemie ochrony zdrowia, Pisz Zdzisław: Reforma edukacji w świetle potrzeb rynku pracy, Sołdra-Gwiżdż Teresa, Gwiżdż Olgierd: Społeczne skutki reformy edukacji, Rauziński Robert: Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego Śląska Opolskiego do 2010 r., Rączaszek Andrzej: Konsekwencje reformy administracyjnej dla funkcjonowania regionów, Nijakowski Lech M.: Lobbing regionów w Brukseli z perspektywy integracji Polski z Unią Europejską. …Więcej

„Studia Śląskie” 1997, t. 55

Bakala Jaroslav, Stosunki wzajemne Śląska Opawskiego i Opolskiego w średniowieczu;
Rajman Jan, Zróżnicowanie społeczno-zawodowe mieszkańców parafii Krzanowice (w świetle ksiąg metrykalnych z XIX wieku);
Cygański Mirosław, Żydzi poznańscy, pomorscy oraz śląscy wobec Polaków i Niemców pruskich w latach 1816-1939; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2000, nr 1 (38)

ARTYKUŁY: Stanisława Sochacka, Wieś śląska w świetle polskich nazw terenowych; Czesława Mykita-Glensk, Słowacki a Śląsk; Monika Choroś, Łucja Jarczak, Nazwy osobowe w urbarzu opolskim z roku 1566; Mariusz Kulesza, Morfogeneza miast na pograniczu śląsko-wieluńsko-sieradzkim. …Więcej

„Śląsk Opolski” 1999, nr 4 (37)

ARTYKUŁY: Krystyna Dubel, Ekologizacja wsi i rolnictwa na obszarach przyrodniczo cennych a integracja z Unią Europejską; Edward Nycz, Wokół szaty symbolicznej tradycyjnego i nowoczesnego miasta, czyli o Koźlu i Kędzierzynie słów kilka. MATERIAŁY: Edmund Nowak, Potrzebna czy niepotrzebna? Sprawa ekshumacji ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach (1945-1946); Katarzyna Maler, Dzieje browarnictwa w Głubczycach; Stanisław Domański, Procesy kształtowania się poziomu przestępczości i patologii społecznej na przykładzie gminy Dobrzeń Wielki w latach 1990-1998; Barbara Usarz, Z dziejów zespołu pałacowo-parkowego we Frączkowie do 1945 r.; Jarosław Radimersky, Aksamitna rewolucja – czyli od demonstracji studentów do wyboru Václava Havla na prezydenta. …Więcej

„Śląsk Opolski” 1999, nr 3 (36)

ARTYKUŁY: Anna Chwist, Na spotkanie wartości Parku Krajobrazowego Góra św. Anny; Józef Makowiecki, Krzysztof Badora, Walory przyrodniczo-krajobrazowe projektowanego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego; Tomasz Kamusella, Język a Śląsk Opolski w kontekście integracji europejskiej; Stefan Ziarko, Edmund Jan Osmańczyk – w dziesiątą rocznicę śmierci. …Więcej

„Śląsk Opolski” 1999, nr 1 (34)

ARTYKUŁY: Edmund Nowak, Na mocy prawa… Osadzeni w Obozie Pracy w Łambinowicach i Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w latach 1945-1948 na podstawie tzw. sankcji prokuratorskich; Krystian Heffner, Iwona Rykała, Praszka – miasto w strefie dawnego pogranicza nad górną Prosną w koncepcjach nowego podziału administracyjnego Polski; Robert Rauziński, Społeczne cele w strategii rozwoju Śląska Opolskiego do 2010 roku; Mariusz Migała: Walory klimatyczne uzdrowiska Głuchołazy (Bad Ziegenhals) na przełomie XIX i XX wieku. …Więcej

„Śląsk Opolski” 1998, nr 1 (30)

ARTYKUłY: Stanisław Koziarski, Powódź lipcowa 1997 roku w województwie opolskim; Krzysztof Zuba, Komitety obywatelskie a prasa na Śląsku Opolskim w pierwszym okresie transformacji ustrojowej (1989-1991); Agata Zagórowska, Przestrzenne aspekty rozwoju demograficznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem makroregionu południowego w okresie transformacji; …Więcej

„Śląsk Opolski” 1997, nr 4 (28)

ARTYKUŁY: Stanisław Malarski, Wstępne uwagi o funkcjonowaniu administracji i służb publicznych w okresie wielkiej powodzi (powodzi stulecia) w dorzeczu Odry w lipcu 1997 roku; Anna Pawlikowska-Piechotka, Gospodarka odpadami a stan środowiska miast śląskich – refleksje po powodzi; Krystyna Kossakowska-Jarosz, Kulturowa rola sanktuariów i śląskiego pielgrzymowania (przełom XIX i XX wieku). …Więcej

„Śląsk Opolski” 1997, nr 2 (25)

Artykuły:
bp Jan Kopiec, Węzłowe problemy powojennych dziejów Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim;
Teresa Izabela Bryniarska, Ciągłość systemowa polskiej spółdzielczości kredytowej na Śląsku Opolskim. …Więcej